ቅዋም መንግስቲ

ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ዝተውሃበ መግለፂ

ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ዝተውሃበ መግለፂ
************************************
ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ 15 ክሳብ 22 ግንቦት 2012 ኣብ ዘካየዶ ኣኼብኡ ብቕልጡፍ እናተለዋወጠ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ዓለም፣ ከባቢናን ሃገርናን ሓዊሱ ጉዳያት ሰላምን ድሕነትን ክልልና፣ ስግኣት ለበዳ ሕማም ኮረና ቫይረስን መኸትኡን፣ ከይዲ ምዕሟቕ ዲሞክራሲ፣ ኣፈፃፅማ ስራሕ መንግስትን ውድብን ከምኡ እውን ኣብ መዳይ ምሕደራ ዝትኣታተው ዘለው ለውጥታት ኣመልኪቱ ምይይጥ ኣካይዱ እዩ፡፡

ከይተደናገፅና ተሰጣጢምና ኣብ ሰለስተ ግምባራት ዓሲልና ንመክት!!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
===============================================

ከይተደናገፅና ተሰጣጢምና ኣብ ሰለስተ ግምባራት ዓሲልና ንመክት!!

ዓለምለኸ ተላባዲ ሕማም ኮሮና ቫይረስ /ኮቪድ 19/፣ ኩለመዳያዊ ስግኣት ዓለምና ካብ ዝኸውን መበል 6ይ ወርሑ ሒዙ ኣሎ፡፡ እዚ ቀዛፊ ሕማም፣ ኣብ ኣርባዕቲኡ ኹርንዓት ዓለምና ተላቢዑ ክሳብ 30 ሚያዝያ 2012 ዓ/ም፣ ብብርኪ ዓለም ልዕሊ 3.8 ሚልዮን /ልዕሊ ሰለስተ ነጥቢ ሸሞንተ ሚልዮን/ ህዝቢ በቲ ሕማም ተጠቒዑ ኣሎ፡፡

“ፃህያይ ክጅምር ከሎ-ቶሎ ኢልካ ንቐሎ!!”

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ

“ፃህያይ ክጅምር ከሎ-ቶሎ ኢልካ ንቐሎ!!”

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ 1 ሚያዝያ 2012 ዓ/ም፣ ኣብ ዘካየዶ፣ መበል 5ይ ዘበን 6ይ ህፁፅ ጉባኤኡ፣ ንዝቕፅሉ ሰለስተ ኣዋርሕ ዝፀንሕ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ኣፅዲቑ ኣሎ፡፡ እቲ ቤት ምኽሪ፣ ስራሕ ፈፃሚት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ኮቪድ 19 ንምክልኻል፣ ኣብ ዝሓለፉ ኽልተ ሰሙናት፣ ተግባራዊ ዝገበሮ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ቑፅሪ 1/2012 ዓ/ም፣ ብመሰረት ዓንቀፅ 103፣ ንኡስ ዓንቀፅ /2/ን፣ ንኡስ ዓንቀፅ 49 ንኡስ ዓንቀፅ /3/ን ፊደል /ኸ/ ዝተመሓየሸ፣ ሕገ-መንግስቲ፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መርሚሩ፣ ብሙሉእ ድምፂ ኣፅዲቑ ኣሎ፡፡

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

               ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

             =====================================================                      

                            “ገ እናበሉኻ ዶ ትጋገ! “

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ህዝብና፣ ካብ ተላባዲ ሕማም፣ቫይረስ ኮሮና /covid 19/፣ንምክልኻል ዝሕግዝ ድንጋገ ህፁፅ እዋን፣ ኣውፂኡ ኣሎ፡፡ ብሓፈሻ 24 ዓበይቲ ዓንቀፃት፣ ከምኡ እውን 29 ግቡኣትን ዘይግደቡ መሰላትን፣ ዘነፀረ እዚ ድንጋገ፣ ካብ 17 መጋቢት 2012 ዓ/ም ጀሚሩ ንኽልተ ሰሙን ዝፀንሕ እዩ፡፡

ኮረና ቫይረስ እናመከትና – ንዕሰል ኣብ ቀንዲ ውራይና!!

             ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

              ኮረና ቫይረስ እናመከትና – ንዕሰል ኣብ ቀንዲ ውራይና!!

ብሄራዊ፣ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ብክልል ብርኪ ግብረ-ሓይሊ ኣጣይሹ ዝልዓለ መሪሕነት ዓርፊዎ፣ ዉሽጣዊ ዓቕሙ ዝፈቅዶ ዘድሊ ስራሕቲ እናወገነ፣ ቐንዲ ውራዩ ንምስላጥ ብዝለዓለ ወነ ኣብ ምርብራብ ይርከብ። ብተመሳሳሊ ልምዓታዊ ሰብ ሃፍቲ፣ ማሕበረሰብ ንግዲ፣ ዝተፈላለዮ ትካላት ሃይማኖት ከምኡ ዉን ማሕበራት፣ ውራይ ህዝብናን መንግስትናን፣ ውራይና እዩ ኢሎም፣ ቫይረስ ኮረና ንምኽልኻል ኣድላዪ ዘበለ ምንቅስቓስ ይገብሩ ኣለው፡፡

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ

“ቅርሺ ብሳንዱቕ ወይ ሬሳ ብሳንዱቕ!!”ዝብል እከይ ኣበሃህላ ንመክት!!

ህዝቢ ትግራይ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ናብ ወለዶታት እናሳገሮም፣ ካብ ዝመፁን፣ ዘለዉን ክብርታት፣ ዓርሰ እምነትን ዓርሰ ምርኮሳን እዮም፡፡ ነዚ እውን እዩ፣ህዝቢ ትግራይ በቢመዋእሉ፣ማእለያ ዘይብሎም ተፈጥሮኣዊን ሰብ ሰራሕትን ፀገማት ከየምበርከኽዎ መንነቱን ድሕንነቱን፣ ምርግጋፅ ዝኸኣለ፡፡

መግለፂ ቅዋም ፎረም ውድባትን ማሕበራትን ትግራይ

መግለፂ ቅዋም ፎረም ውድባትን ማሕበራትን ትግራይ

ሎመዓንቲ ዕለት 28 ለካቲት 2012 ዓ/ም ኣብ ትግራይ ንፈለማ እዋን መስራቲ ጉባኤ 23 ማሕበራትን ሰለስተ ፖለቲካ ውድባትን “ምርግጋፅ ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ” ብዝብል መሪሕ ቃል ተኻይዱ ኣሎ፡፡

ኣብዚ እዋን ኩለመዳያዊ ሽርሕታት ፀላእትና ንምምካት ኣድላይነትን እዋናውነትን እቲ ፎረም ዝያዳ ቅቡል ክኸውን ኣኽኢሉ እዩ። ብመሰረት እዚ ጉባኤተኛታት ፎረም ውድባትን ማሕበራትን ትግራይ፣ ኣብ ዕላማን ዓንድታትን እቲ ፎረም ብዕምቆት ተመያይጥና ኣለና፡፡

“ኣጅቦ ካብ ሕቛኑ – ቖልዓ ካብ ብህፃኑ”

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
“ኣጅቦ ካብ ሕቛኑ – ቖልዓ ካብ ብህፃኑ”

መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ መበል 25 ዓመት ልደት 11 ለካቲት፣ ቅድሚ 20 ዓመት እንትኽበር፣ ምሽጥር ዓወትና ፅሩይ ወያናይ ዲሞክራሲያዊን ልምዓታዊ ህዝባዊ መስመርና ነፂርና ህዝብና ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ፣ኣብ ዙርያ ህዝባዊ መስመርና ኣዕሲልና ብምቅላስና ምዃኑ ኣስሚርሉ እዩ፡፡ እዚ ሓቂ እዙይ ኣብ ድሮ ምፅንባል መበል 45 ዓመት ልደት 11 ለካቲት’ውን ጋህዲ ኾይኑ ኣሎ፡፡

መግለፂ ቅዋም ቀዳማይ ህፁፅ ጉባኤ ህወሓት

መግለፂ ቅዋም ቀዳማይ ህፁፅ ጉባኤ ህወሓት
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ኣብ ታሪኽ ውድብና ንፈለማ ግዜ ካብ ታሕሳስ 25 ክሳብ 26 /2012 ዓ/ም ንተኸታታሊ ክልተ ማዓልቲ ”ጉባኤ ፅንዓትን መኸተን ” ብዝብል መሪሕ ቃል ዘካየድናዮ ታሪኻዊ ቀዳማይ ህፁፅ ጉባኤ ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ። ከምቶም ሕሉፋት ጉባኤታትና ህፁፅ ጉባኤና ‘ውን ንህልው መድረኽ ብዝግባእ ገምጊሙ ቀፃሊ ናይ ቃልሲ ኣንፈታት ብምንፃር ኣብ ፍፁም ናይ ቃልሲ ፅንዓትን ሓቦን ዝተመስረተ ዕውት ጉባኤ ኣካይድና ኣለና።

መግለፂ ቅዋም ህዝባዊ ኮንፈረንስ ትግራይ

መግለፂ ቅዋም ህዝባዊ ኮንፈረንስ ትግራይ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
መስመርና ኣፅኒዕና ንመኸተ ብዝብል መሪሕ ቃል ካብ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባዊ ክፋላት ትግራይ ማለት እውን ሓረስታይ፣መንእሰይ፣ ደቂ ኣነስትዮ፣ ሙሁራን፣ ነበርቲ ከተማታት ልምዓታዊ ሰብ ሃፍትን ነጋዶን፣ ስድራ ስውኣት፣ ስቪል ሰርቫንት፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ዓበይቲ ዓድን ወከልቲ ስቪክ ማሕበራትን ማእኸል ሃገር ካብ ዘለዉ ተወለድቲ ትግራይ ብድምር ልዕሊ 1500 ተሳተፍቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ካብ ዕለት 18-19 ታሕሳስ 2012 ዓ/ም ንተኸታተልቲ ክልተ መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ተረኺብና ፓለቲካዊ፣ ኢኮነምያውን ማሕበራዊን ኩነታት ሃገርናን ክልልናን ሰፊሕ ዲሞክራስያዊ ዘተን ምይይጥን ድሕሪ ምክያድን ምግምጋምን ሓሳብና ብምጥማር ናብ ሓደ መደምደምታ በፂሕና ኣለና።

Show Buttons
Hide Buttons