ቅዋም መንግስቲ

መግለፂ ቅዋም ቀዳማይ ህፁፅ ጉባኤ ህወሓት

መግለፂ ቅዋም ቀዳማይ ህፁፅ ጉባኤ ህወሓት
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ኣብ ታሪኽ ውድብና ንፈለማ ግዜ ካብ ታሕሳስ 25 ክሳብ 26 /2012 ዓ/ም ንተኸታታሊ ክልተ ማዓልቲ ”ጉባኤ ፅንዓትን መኸተን ” ብዝብል መሪሕ ቃል ዘካየድናዮ ታሪኻዊ ቀዳማይ ህፁፅ ጉባኤ ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ። ከምቶም ሕሉፋት ጉባኤታትና ህፁፅ ጉባኤና ‘ውን ንህልው መድረኽ ብዝግባእ ገምጊሙ ቀፃሊ ናይ ቃልሲ ኣንፈታት ብምንፃር ኣብ ፍፁም ናይ ቃልሲ ፅንዓትን ሓቦን ዝተመስረተ ዕውት ጉባኤ ኣካይድና ኣለና።

መግለፂ ቅዋም ህዝባዊ ኮንፈረንስ ትግራይ

መግለፂ ቅዋም ህዝባዊ ኮንፈረንስ ትግራይ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
መስመርና ኣፅኒዕና ንመኸተ ብዝብል መሪሕ ቃል ካብ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባዊ ክፋላት ትግራይ ማለት እውን ሓረስታይ፣መንእሰይ፣ ደቂ ኣነስትዮ፣ ሙሁራን፣ ነበርቲ ከተማታት ልምዓታዊ ሰብ ሃፍትን ነጋዶን፣ ስድራ ስውኣት፣ ስቪል ሰርቫንት፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ዓበይቲ ዓድን ወከልቲ ስቪክ ማሕበራትን ማእኸል ሃገር ካብ ዘለዉ ተወለድቲ ትግራይ ብድምር ልዕሊ 1500 ተሳተፍቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ካብ ዕለት 18-19 ታሕሳስ 2012 ዓ/ም ንተኸታተልቲ ክልተ መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ተረኺብና ፓለቲካዊ፣ ኢኮነምያውን ማሕበራዊን ኩነታት ሃገርናን ክልልናን ሰፊሕ ዲሞክራስያዊ ዘተን ምይይጥን ድሕሪ ምክያድን ምግምጋምን ሓሳብና ብምጥማር ናብ ሓደ መደምደምታ በፂሕና ኣለና።

ብኽነት ንምውጋድ ንረባረብ !!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ብኽነት ንምውጋድ ንረባረብ !!

ህዝቢ ትግራይ፣ ኣብ ዝሓለፉ 28 ዓመታት፣ ኣንፃር ድኹዒ ድኽነት ንዝኾኑ ዝተፈላለዩ ድሑራት ኣተሓሳስባታትን ተግባራትን፣ ዘካየዶ ቃልሲ ብውሱን መልክዑ ውፅኢታዊ ኮይኑ እዩ።

ኣብ መፋርቕ ኣፋሪቕና ’ዶ?

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን

ኣብ መፋርቕ ኣፋሪቕና ’ዶ?

ህዝብን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን “መስመርና ዓቲርና ንመኸተ” ብዝብል መሪሕ ቃል፣ ሽግ ሓርነት ዝወልዑሉ ለካቲት መበል 45 ዓመት ናይ ቃልሲ፣ መስዋእትነትን መስተንክራዊ ዓወታትን ብድሙቕ ፅንብል ዘኽብርዎ፣

መበል 14 ዓመት መዓልቲ፣ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ፣ ምኽንያት ብምግባር፣ መግለፂ ቕዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ!!

መበል 14 ዓመት መዓልቲ፣ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ፣ ምኽንያት ብምግባር፣ መግለፂ ቕዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ!!

ብዝሃነት መሰረት ዝገበረ ሕብረ -ብሄራዊ ስርዓት ዋሕስ ህዝብን ሃገርን እዩ!!

ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ’’ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና ንዘላቒ ሰላምናን ረብሓናን’’ብዝብል መሪሕ ቃል፣ ንመበል 14 ጊዜ፣ንዝኽበር መዓልቲ ብሄር-ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ፣

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ 

ትማሊ፣ ሎሚ፣ ይኹን ፅባሕ ወይከ ፈተኽ ካብ መትከልና!

ብህወሓት ዝተመርሐን እናተመርሐ፣ ዘሎን ሕሉፍ ናይ ቃልስን መስተንክራዊ ዓወታትን፣ ጉዕዞ 45 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ፣ ብዙሕ ዓቐብ፣ቁልቁል፣ ምውራድን ምድያብን ዝበዝሖ፣ማእለያ ዘይብሎም ተፈጥራውን ሰብ ሰራሕን ፀገማት የጓንፍዎ ነይሮም እዮም፤  ሎሚ’ውን የጓንፍ ኣሎ። እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ በቶም ዘጋጥሙ ዝነበሩ ሽግራት ከይተሰኮነን ብብድሆታት ከይተንበርከኸን፣ ፈታውን ፀላእን ዝፈልጦ ዘይሃስስ ዘልኣለማዊ ታሪክ ብደሙ ፅሒፉ እዩ።

መኸተ ሃንደበታዊ ተፃብኦ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

መኸተ ሃንደበታዊ ተፃብኦ

ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን፣ ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ተፈጥሮን ሰብ ሰራሕን እንተጋጥሞ ሓድነቱ ኣስጢሙ፣ ውህሉል ተሞክርኡ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ለዊጡ፣ ውዳበታቱ ዝያዳ ኣጠናኺሩ ነቲ ዘጓንፎ ብድሆ እናመከተ ብዓወት መሰስ ከምዝብል ሕሉፍ ታሪኩ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ፡፡ ብመሰረት’ዚ ነቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጋጢሙ ዘሎ ንህልውናና ናብ ሓደጋ ከእቱ ዝኽእል ወራር ዕስለ ኣምበጣ’ውን እንተኾነ ኣብ ዘራእቲ ሓደጋ እንተየብፀሐ ንምክልኻል ዝተፈላለዩ ሜላታት እናተጠቐመ፣ ይምክቶ ኣሎ፡፡

ዕለታዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ዕለታዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

=========================================

#ዝኾነ ዕስለ ካብ ቕልፅም ህዝቢ ትግራይ ኣየምልጥን!!

“ሰራዊት ልምዓትን መኸተን” ብምህናፅ ኣብ 2012 ዓ/ም ኩለ መዳያዊ ዓወት ንምምዝጋብ ኣድላይ ምድላዋት ዝገብር ዘሎ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ዝኾነ ዕስለ ናይ ምምካት ተኽእሎን ዓቕምን ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ዘይሰግሮም ተፈጥሮኣውን ሰብ ሰራሕን ፀገማት ከምዘየለዉ ብምትእምማን እዩ::

መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ መስከረም 26 ክሳብ ጥቅምቲ 2 ንተኸታታሊ 7 መዓልቲ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ኣብ 2011 ዓ.ም ዝተታሓዙ መደባት ልምዓት፣ ሰናይ ምምሕዳር፣ ውድባውን ፖለቲካውን ስራሕትን ኢሉ እውን ኣብዚ ሓድሽ ፖለቲካዊ መድረኽ ህልውናን ድሕንነተን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ዝተኻየደ ኩለ መደያዊ መኸተን ቃልስን ነዚ መሰረት ገይሩ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብዝርዝር ገምጊሙ ኣሎ። ከምኡ እውን ኣብዚ ፉሉይ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ዝተራኣዩ ጥንካረታትን ጉድለታትን ብልክዑ ገምጊሙ ካብዚ ክወስድ ዝኽእል ትምህርቲ ብምፍላይ ኣብዚ ዓመት ክስርሑ ዝግበኦም ልምዓታውን ፖለቲካውን መደባት እውን ኣፅዲቑ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ሕዚ ዘሎ ጭቡጥ ሃገራዊ ኩነታትን ምዕባለታቱን ብምግምጋም ኣብ ቀፃሊ ንዝህሉ ቃልሲ መሰረት ዝገበረ ናይ መኸተን ድሕንነትን ኣንፈታትን መደባትን ብዝርዝር ተማይጡ ኣብዚ ዓመት ክህሉ ዝኽእል ኩለ መደያዊ ቃልስን ርብርብን ናብ ልዑል ብርኪ ንምስግጋር ዘኽእል ውሳነታት ብምሕላፍ ኣኼብኡ ዛዚሙ ኣሎ።

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
———————————————————–
ብደም ዝተኸተመ መግለፂ ብዝሃነት!!

ቅድሚ ኩሉ ’’ሰንደቕ ዓላማና፣ንልዕልነት ሕብረ-ብሄራዊ ፌዴራላዊ ስርዓትናን፣ ሕገ-መንግስትናን’’ ብዝብል መሪሕ ቃል፣ 3 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም፣ ንዝኽበር መዓልቲ ሰንደቕ ዓላማ ፣እንኳዕ ብሰላም ኣብፀሐኩም!! ኣብፅሐና!! ዝብል መልእኽቲ፣ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ፣ ንሰብ ዋና እቲ ሰንደቕ ዓላማ ብሄር ብሄረ ሰባት እንትመሓላልፍ፣ጀሚርናዮ ዘለና ሓዱሽ ዓመት 2012 ዓ.ም፣ብዝለዓለ ወነ ቃልሲ ዝተዓፃፀፈ ኩለመዳያዊ ዓወት ከምእነመዝግብ ብምትእምማን እዩ፡፡

Show Buttons
Hide Buttons