ቅዋም መንግስቲ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ 

ትማሊ፣ ሎሚ፣ ይኹን ፅባሕ ወይከ ፈተኽ ካብ መትከልና!

ብህወሓት ዝተመርሐን እናተመርሐ፣ ዘሎን ሕሉፍ ናይ ቃልስን መስተንክራዊ ዓወታትን፣ ጉዕዞ 45 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ፣ ብዙሕ ዓቐብ፣ቁልቁል፣ ምውራድን ምድያብን ዝበዝሖ፣ማእለያ ዘይብሎም ተፈጥራውን ሰብ ሰራሕን ፀገማት የጓንፍዎ ነይሮም እዮም፤  ሎሚ’ውን የጓንፍ ኣሎ። እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ በቶም ዘጋጥሙ ዝነበሩ ሽግራት ከይተሰኮነን ብብድሆታት ከይተንበርከኸን፣ ፈታውን ፀላእን ዝፈልጦ ዘይሃስስ ዘልኣለማዊ ታሪክ ብደሙ ፅሒፉ እዩ።

መኸተ ሃንደበታዊ ተፃብኦ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

መኸተ ሃንደበታዊ ተፃብኦ

ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን፣ ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ተፈጥሮን ሰብ ሰራሕን እንተጋጥሞ ሓድነቱ ኣስጢሙ፣ ውህሉል ተሞክርኡ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ለዊጡ፣ ውዳበታቱ ዝያዳ ኣጠናኺሩ ነቲ ዘጓንፎ ብድሆ እናመከተ ብዓወት መሰስ ከምዝብል ሕሉፍ ታሪኩ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ፡፡ ብመሰረት’ዚ ነቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጋጢሙ ዘሎ ንህልውናና ናብ ሓደጋ ከእቱ ዝኽእል ወራር ዕስለ ኣምበጣ’ውን እንተኾነ ኣብ ዘራእቲ ሓደጋ እንተየብፀሐ ንምክልኻል ዝተፈላለዩ ሜላታት እናተጠቐመ፣ ይምክቶ ኣሎ፡፡

ዕለታዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ዕለታዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

=========================================

#ዝኾነ ዕስለ ካብ ቕልፅም ህዝቢ ትግራይ ኣየምልጥን!!

“ሰራዊት ልምዓትን መኸተን” ብምህናፅ ኣብ 2012 ዓ/ም ኩለ መዳያዊ ዓወት ንምምዝጋብ ኣድላይ ምድላዋት ዝገብር ዘሎ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ዝኾነ ዕስለ ናይ ምምካት ተኽእሎን ዓቕምን ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ዘይሰግሮም ተፈጥሮኣውን ሰብ ሰራሕን ፀገማት ከምዘየለዉ ብምትእምማን እዩ::

መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ መስከረም 26 ክሳብ ጥቅምቲ 2 ንተኸታታሊ 7 መዓልቲ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ኣብ 2011 ዓ.ም ዝተታሓዙ መደባት ልምዓት፣ ሰናይ ምምሕዳር፣ ውድባውን ፖለቲካውን ስራሕትን ኢሉ እውን ኣብዚ ሓድሽ ፖለቲካዊ መድረኽ ህልውናን ድሕንነተን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ዝተኻየደ ኩለ መደያዊ መኸተን ቃልስን ነዚ መሰረት ገይሩ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብዝርዝር ገምጊሙ ኣሎ። ከምኡ እውን ኣብዚ ፉሉይ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ዝተራኣዩ ጥንካረታትን ጉድለታትን ብልክዑ ገምጊሙ ካብዚ ክወስድ ዝኽእል ትምህርቲ ብምፍላይ ኣብዚ ዓመት ክስርሑ ዝግበኦም ልምዓታውን ፖለቲካውን መደባት እውን ኣፅዲቑ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ሕዚ ዘሎ ጭቡጥ ሃገራዊ ኩነታትን ምዕባለታቱን ብምግምጋም ኣብ ቀፃሊ ንዝህሉ ቃልሲ መሰረት ዝገበረ ናይ መኸተን ድሕንነትን ኣንፈታትን መደባትን ብዝርዝር ተማይጡ ኣብዚ ዓመት ክህሉ ዝኽእል ኩለ መደያዊ ቃልስን ርብርብን ናብ ልዑል ብርኪ ንምስግጋር ዘኽእል ውሳነታት ብምሕላፍ ኣኼብኡ ዛዚሙ ኣሎ።

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
———————————————————–
ብደም ዝተኸተመ መግለፂ ብዝሃነት!!

ቅድሚ ኩሉ ’’ሰንደቕ ዓላማና፣ንልዕልነት ሕብረ-ብሄራዊ ፌዴራላዊ ስርዓትናን፣ ሕገ-መንግስትናን’’ ብዝብል መሪሕ ቃል፣ 3 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም፣ ንዝኽበር መዓልቲ ሰንደቕ ዓላማ ፣እንኳዕ ብሰላም ኣብፀሐኩም!! ኣብፅሐና!! ዝብል መልእኽቲ፣ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ፣ ንሰብ ዋና እቲ ሰንደቕ ዓላማ ብሄር ብሄረ ሰባት እንትመሓላልፍ፣ጀሚርናዮ ዘለና ሓዱሽ ዓመት 2012 ዓ.ም፣ብዝለዓለ ወነ ቃልሲ ዝተዓፃፀፈ ኩለመዳያዊ ዓወት ከምእነመዝግብ ብምትእምማን እዩ፡፡

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

እናሓደረ ዝኹላዕ፣ ድምፂ ሚልዮናት!!

ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኹሉን ’’ዘይዛሪ ምዕራፋት ፅንዓት-ድወት’’ብዝብል መሪሕ ቃል፣መበል 40 ዓመቱ፣ 30 መስከረም 2012 ዓ.ም ንዝኽበር ዘሎ፣ ዕለት ድምፂ ወያነ ትግራይ (ድ.ወ.ት)፣ብሰላም ኣብፅሐኩም!!ኣብፀሐና!! ዝብል መልእኽቲ፣ ሰናይ ትምኒት እንተመሓላልፍ፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ድወት ኣብ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ዓወታት ጉዕዞና ንዝተፃወቶ መሪሕ ግደ ብምምስጋንን፣ግቡእ ኣፍልጦ ብምሃብን ምዃኑ ከበስር ይፈቱ፡፡

ኣብ ሓዱሽ ዓመት ብርሱን ወነ ንኣንፀባራቒ ዓወት ሓድነትና ነሰጣጥም!

ብምኽንያት ሓዱሽ ዓመት 2012 ዓ/ም ዝተዉሃበ መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
================================
ኣብ ሓዱሽ ዓመት ብርሱን ወነ ንኣንፀባራቒ ዓወት ሓድነትና ነሰጣጥም!

ልዕሊ ኩሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፤ ኣብ ክልልና፣ መላእ ሃገርናን፣ ኣብ ኣርባዕቲኡ ኩርናዕ ዓለም ዘሎ ህዝብና እንኳዕ ን2012 ዓ/ም፣ ሓዱሽ ዓመት፣ ብሰላም ኣብፀሐና! ኣብፀሐኩም እንትብል፣ 2012 ዓ/ም ዘመነ ሰላም፣ ራህዋ፣ ቅሳነት፣ ህርኩትነት ስራሕን ኣንፀባራቒ ኩለ መዳያዊ ዓወትን ዕብየትን ብቃልስና ከም እነረጋግፆ ብምትእምማን እዩ፡፡

ስረ ወለዲ ወያነ – ተዓጢቕናዮ ብወነ!!

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ስረ ወለዲ ወያነ – ተዓጢቕናዮ ብወነ!!
————————————————————
ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን፣ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ንዘሎ ህዝብና፣ እንኳዕ፣ 2 ጳጉሜን/2011 ዓ/ም፣ ንመበል ዝኽሪ 76 ዓመት ቐዳማይ ወያነ፣ ብሰላም ኣብፅሐኩም! ኣብፀሐና! ዝብል መልእኽቲ ህዝብን መንግስትን ትግራይ እንተመሓላልፉ፣ ዝስምዖም ፍናን ሓበንን ዝለዓለ እዩ፡፡

ሕገ መንግስትንና ህብረ ብሔራዊ የፌደራሊዝም ስርዓት የማዳን አገር አቀፍ መድረክ ተሳታፊዎች የኣቋም መግለጫ

ሕገ መንግስትንና ህብረ ብሔራዊ የፌደራሊዝም ስርዓት የማዳን አገር አቀፍ መድረክ ተሳታፊዎች የኣቋም መግለጫ

ብ/ክ/መ/ትግራይ 7ይ ዓመት ዝኽሪ ዕለት መስዋእቲ በዓል ራኢ መራሒና ቐ/ሚ/ር ኢትዮጵያ ስውእ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ኣስረስ ኣመልኪቱ ዝወፀ መግለፂ ቅዋም

ብ/ክ/መ/ትግራይ 7ይ ዓመት ዝኽሪ ዕለት መስዋእቲ በዓል ራኢ መራሒና ቐ/ሚ/ር ኢትዮጵያ ስውእ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ኣስረስ ኣመልኪቱ ዝወፀ መግለፂ ቅዋም