ቅዋም መንግስቲ

ፖለቲካዊ ዋዒና ሓሊና ማሕበረ ቁጠባ ክልልና ነበርኽ!!

ሰሙናዊ መልኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ፖለቲካዊ ዋዒና ሓሊና ማሕበረ ቁጠባ ክልልና ነበርኽ!!
==============================
ህዝቢ ትግራይ ብዙርያ መለሽ ዓወታት ተፀንቢሉ “ሀ” ኢሉ ዝጀመሮ ሓዱሽ ዓመት 2013 ዓ.ም ኣብ ዝጣየሽ ሓዱሽ መንግስቲ ጎኒ ዓሲሉ፣ ከም ወትሮ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ድሙቕ ተወሳኺ ታሪኽ ከም ዘመዝግብ ኣየጠራጥርን።

ብርግፅ ዘለናሉ ንኡስ መድረኽ ብባህሪኡ ኣዕርዩ ዝተሓላለኸን በብሰዓቱ ዝቀያየርን እዩ። ስለዝኾነ እቲ ኩነታት መኪትካ ብዓወት መሰስ ንምባል ቅድሚ ኩሉ ስነ-ልቦናዊ፣ ስነ-ኣእምሮኣዊን ኣካላዊን ምድላው ምግባርን ምትዕፅፃፍን ግድን ስለዝብል እቲ ዝጣየሽ ሓዱሽ መንግስቲ ትግራይ ዝሕንፅፆም መደባት ብግቡእ ተረዲእና፣ሕድሕድ ትግራዋይ በብውዳብኡ ዝንፀሩ ዕማማት ዓትዒቱ ብጊዜ የለን መንፈስ ብምፍፃም፣ድሕንነትን ሃለዋትን ትግራይ ብምርግጋፅ፣ ተደማሪ ማሕበረ-ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ንምምዝጋብ ዕቱብ ፃዕሪ ይጠልበና።

ቀዳማይ ወያነ! እምነ ሰረት፣ መሰል ዓርሰ ውሳነ!!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስቲን ክልል ትግራይ
===================================
ቀዳማይ ወያነ! እምነ ሰረት፣ መሰል ዓርሰ ውሳነ!!

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ፣ ሃርበኛታት ኣዴታትናን ኣቦታትናን፣ ደቂ ትግራይ፣ ቃልሲ ኣንፃር ስርዓት መስፍንነት ዝወልዕዎ፣ መበል 77 ዓመት ቀዳማይ ወያነ፣ ኣብ እንዝክረሉ ፅባሕ፣ ድሕንነትን መንነትን ትግራይ ውሑስ ንምግባር፣ 6ይ ክልላዊ መረፃ ምክያድና ንኹሉ ትግራዋይ ተወሳኺ ሓዱሽ ታሪኽ ምፅሓፍን ድርብ ዓወት ዘግህድን እዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ እንኳዕ ንዝኽሪ መበል 77 ዓመት ቀዳማይ ወያነ፣ ብሰላም ኣብፀሐኩም! ኣብፀሐና! ዝብል ሰናይ ትምኒት መልእኽቲ ብሽም ህዝቢ ትግራይ፣ እንተመሓላልፍ፣ዝላዐለ ሓበንን ክብርን ይስመዖ፡፡

ህፁፅ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ብዝምልከት ዝወፀ መግለፂን ውሳነን ስራሕ ፈፃሚ ብ/ክ/መ/ትግራይ

ህፁፅ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ብዝምልከት ዝወፀ መግለፂን ውሳነን ስራሕ ፈፃሚ ብ/ክ/መ/ትግራይ

ቤት ምኽሪ ብ/ክ/መ/ትግራይ መበል 6ይ ዙር ክልላውን ከባብያውን መረፃ 2012ዓ/ም ብ/ክ/መ//ትግራይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፌ.ዴ.ሪ.ኢ. ከምኡ እውን ሕገ መንግስቲ ብ/ክ/መ/ትግራይ እዋኑ ሓልዩ ንኽካየድ ብምውሳኑ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ክልልና ግቡኦምን ብፅሒቶምን ኣብ ምውፋይ ይርከቡ። ኣብዚ እዋን ቅድሚ መረፃ ክፍፀሙ ዘለዎም ኩሎም ናይ ቅድመ መረፃ ምንቅስቓሳት ሕግን ስርዓትን ተኸቲሎም እናተዛዘሙ ስለዝርከቡ ዝቐሪ መረፃ ምክያድን ብውሳነ ህዝቢ መንግስቲ ምምስራትን ይኸውን።

በብምዕራፍ ፣ ሓዱሽ ታሪኽ ምምዝጋብ ባህሉ ዝገበረ፣ ህዝብና ሒዝና ንቕድሚት ክንምርሽ ኢና!!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
======================================
በብምዕራፍ ፣ ሓዱሽ ታሪኽ ምምዝጋብ ባህሉ ዝገበረ፣ ህዝብና ሒዝና ንቕድሚት ክንምርሽ ኢና!!

ሕገ-መንግስትን፣ልዕልና ሕግን ንክኽበር፣ ሉኣላዊ ስልጣን ህዝቢ ክረጋገፅ፣ ኩለ መዳያዊ መስዋእትነት ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ፣ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እናተኸላኸለ፣ መረፃ ካርዲ ምውሳድ ጥራሕ ከይኮነስ፣ 6ይ ክልላዊ መረፃና፣ ሰላማዊ፣ ነፃ፣ ግልፂ፣ ኣሳታፊ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ሕጋዊን ተኣማኒን ኮይኑ ንኽዛዘም ዝገብሮ ዘሎ ንጡፍ ተሳትፎ፣ ህዝብና ድሌቱ እንታይ ምዃኑ ንፈታውን ፀላእን ብጋህዲ ኣርእዩ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተሰመዖ ክብሪ ዝለዓለ ምዃኑ ይገልፅ።

ንሎሚ ጥራሕ ከይኮነስ፤ ንቅድሚት ኣሚትና፤ ንምክልኻል ቫይረስ ኮሮና፤ ኣሸንዳ ኣብ ገዛና!!

 

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
==================================

ንሎሚ ጥራሕ ከይኮነስ፤ ንቅድሚት ኣሚትና፤ ንምክልኻል ቫይረስ ኮሮና፤ ኣሸንዳ ኣብ ገዛና!!

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ በብዓመቱ፣ ብዝለዓለ ድምቀት ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ፣ ዓይኒ ዋርን ማርያን እንኳዕ ብሰላም ኣብፅሐኩም፣ ኣብፀሐና፣ ዝብል መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ብሽም ህዝቢ ትግራይ እንተመሓላልፍ ኩሎም ፈተናታት ሓሊፍና ኩለመዳያዊ ዓወታት ኣመዝጊብና፣ ኣብ ቀፃሊ ዓመት በዓል ኣሸንዳ ብድሙቕ ፅንብል ከምእነኽብሮ ብምትእምማን እዩ::

ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

“መኸተ መረፃ ብምዕዋት ቃል ኩሎም ስውኣትና ዳግም ትንሳኤኦም ክነበስሮ ኢና”!!
ህዝብን መንግስቲ ትግራይን፣ ዝኽሪ 8ይ ዓመት፣ ዕለት መስዋእቲ መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ “ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት” ኣብ ዝብል መሪሕ ቃል ዓሲሎም፣ ደበስ ኩሎም ስውኣት ተጋደልትን ሃርበኛታትን ትግራይና፣ ዝኾነ መሰል ዓርሰ ውሳነና፣ ብመኸተ መረፃ፣ ዳግም ንምርግጋፅ፣ ይሸባሸቡ ኣለው፡፡

የሶስተኛ ወገን ልክፍት “ፊየል ወዲህ ቅዝምዝም ወድያ” ከመሆን የዘለለ ትርጉም የለውም

የሶስተኛ ወገን ልክፍት “ፊየል ወዲህ ቅዝምዝም ወድያ” ከመሆን የዘለለ ትርጉም የለውም፡፡
=====================================

ሰሙኑ አመኒስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው የሰብኣዊ መብት ተሟጓች ድርጅት፣ በአማራና በኦሮምያ ክልሎች፣ በፊደራል እና በክልሎች የአመራር አካላት እና የፀጥታ ሃይሎች የደረሰውን ጭካኔ የተሞላበት የሰብኣዊ መብት ጥሰት፣ ግድያ፣ እንግልት፣ ግርፋት፣ እስራት፣ መጎሳቆል፣ መፈናቀል ወዘተ አስመልክቶ፣ ይፋ ያደረገውን ሪፖርት፣ ተንተርሰው የሁለት ክልሎች ማለትም የኦሮምያና የአማራ ክልል አንዳንድ ከፈተኛ አመራሮች፣ እንደተለመደው፣ ከግንቦት 23/2012 ዓ/ም ጀምሮ እስከ ግንቦት 28/2012 ዓ/ም ባሉት ቀናት ፀሓይ የሞቆውን እውነታ፣ አይናቸውን በጨርቅ ሸፍኖው፣ በክህደት በማድበስበስ፣ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በተለይም የግፉ ሰለባ በሆኑት ንፁሃን ወገኖች ደጋግመው የሚያሳዩትን ንቀትና ቧልት አሁኑም አስነዋሪ የማን አለብኝነት ባህሪያቸው በአደባባይ የፈፀሙት ግፍ የሚሸፍንላቸው እየመሰላቸው ነጋጠባ የሶስተኛ ወገን ልክፍታቸዉ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ላይ ጣታቸዉ ቀስረዋል፡፡

ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ዝተውሃበ መግለፂ

ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ዝተውሃበ መግለፂ
************************************
ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ 15 ክሳብ 22 ግንቦት 2012 ኣብ ዘካየዶ ኣኼብኡ ብቕልጡፍ እናተለዋወጠ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ዓለም፣ ከባቢናን ሃገርናን ሓዊሱ ጉዳያት ሰላምን ድሕነትን ክልልና፣ ስግኣት ለበዳ ሕማም ኮረና ቫይረስን መኸትኡን፣ ከይዲ ምዕሟቕ ዲሞክራሲ፣ ኣፈፃፅማ ስራሕ መንግስትን ውድብን ከምኡ እውን ኣብ መዳይ ምሕደራ ዝትኣታተው ዘለው ለውጥታት ኣመልኪቱ ምይይጥ ኣካይዱ እዩ፡፡

ከይተደናገፅና ተሰጣጢምና ኣብ ሰለስተ ግምባራት ዓሲልና ንመክት!!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
===============================================

ከይተደናገፅና ተሰጣጢምና ኣብ ሰለስተ ግምባራት ዓሲልና ንመክት!!

ዓለምለኸ ተላባዲ ሕማም ኮሮና ቫይረስ /ኮቪድ 19/፣ ኩለመዳያዊ ስግኣት ዓለምና ካብ ዝኸውን መበል 6ይ ወርሑ ሒዙ ኣሎ፡፡ እዚ ቀዛፊ ሕማም፣ ኣብ ኣርባዕቲኡ ኹርንዓት ዓለምና ተላቢዑ ክሳብ 30 ሚያዝያ 2012 ዓ/ም፣ ብብርኪ ዓለም ልዕሊ 3.8 ሚልዮን /ልዕሊ ሰለስተ ነጥቢ ሸሞንተ ሚልዮን/ ህዝቢ በቲ ሕማም ተጠቒዑ ኣሎ፡፡

“ፃህያይ ክጅምር ከሎ-ቶሎ ኢልካ ንቐሎ!!”

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ

“ፃህያይ ክጅምር ከሎ-ቶሎ ኢልካ ንቐሎ!!”

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ 1 ሚያዝያ 2012 ዓ/ም፣ ኣብ ዘካየዶ፣ መበል 5ይ ዘበን 6ይ ህፁፅ ጉባኤኡ፣ ንዝቕፅሉ ሰለስተ ኣዋርሕ ዝፀንሕ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ኣፅዲቑ ኣሎ፡፡ እቲ ቤት ምኽሪ፣ ስራሕ ፈፃሚት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ኮቪድ 19 ንምክልኻል፣ ኣብ ዝሓለፉ ኽልተ ሰሙናት፣ ተግባራዊ ዝገበሮ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ቑፅሪ 1/2012 ዓ/ም፣ ብመሰረት ዓንቀፅ 103፣ ንኡስ ዓንቀፅ /2/ን፣ ንኡስ ዓንቀፅ 49 ንኡስ ዓንቀፅ /3/ን ፊደል /ኸ/ ዝተመሓየሸ፣ ሕገ-መንግስቲ፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መርሚሩ፣ ብሙሉእ ድምፂ ኣፅዲቑ ኣሎ፡፡