Monthly Archives: September 2018

ጎንፂ ኢትዮ ኤርትራን ኣፈታትሑኡን

ብ ዶ.ር ክንፈ ኣብርሃ (መቐለ ዪኒቨርስቲ)

ኣብ ውሽጢ ሃገራት ይኹን ኣብ ሞንጎ ሃገራት ዘጋጥም ወይ’ውን ከጋጥም ዝኽእል ጎንፂ እተን ሃገራት ንልምዓት ከውዕለኦ ዝነ በረን ፀጋታት ብሙሉኡ (ጊዜ፣ ሓይሊ ሰብ፣ ንዋትን ካልኦት ጥሪትን) ካብ ምብላዕን ኣብ ዘይመዓሉኡ ምውዓልን ሓሊፉ እዚኣ እያ እትበሃል ዋላ ሓንቲ ጥቕሚን ረብሓን ነይሩዎ ኣይፈልጥን፣ ክህሉዎ እውን ኣይኽእልን።