Monthly Archives: November 2018

ማሕበር ቀይሕ መስቀል ብ60 ሚልዮን ብር በጀት ዝተዓደጋ 62 ኣምቡላንሳት ንኸመሓድርን ክትትል ደገፍን ንክገብረለንን ካብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተረኪቡ፡፡

ማሕበር ቀይሕ መስቀል ብ60 ሚልዮን ብር በጀት ዝተዓደጋ 62 ኣምቡላንሳት ንኸመሓድርን ክትትል ደገፍን ንክገብረለንን ካብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተረኪቡ፡፡

ኣብቲ ስነ-ስርዓት ርኽክብ ዝተረኸቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል፤ ብመሰረት ኣብ ክልል ተበፃሕነት ሕክምና ለውጢ ዝኣተናዮ ዳርጋ ኩለን ጣብያታት ሕድሕደን ሓንቲ ኣምቡላንስ ዝረኽባሉ ኩነታት ዝተፈጠረ እንትኸውን፤ እተን መኻይን ኣዴታትን ህፃናትን ብሰንኪ ስእነት መጓዓዝያ ዘጋጥምዎም ፀገማት ብምቕራፍ ካብ ሓደጋ ንምድሓን ዓብይ ግደ ክህልወን እዩ ኢሎም፡፡

ካብ 9 ክልላትን ክልተ ከተማ ምምሕዳርን ዝተወፃፅኣ 22 ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፋሉ ልኡኻት ሰላም ኣብ ክልልና ኣትየን፡፡

ካብ 9 ክልላትን ክልተ ከተማ ምምሕዳርን ዝተወፃፅኣ 22 ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፋሉ ልኡኻት ሰላም ኣብ ክልልና ኣትየን፡፡ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል ፃንሒት ዝገበራ ኮይነን ንምንጋስ ሰላም ብትኹረት ምስራሕ ከም ዝግባእ ኣገንዚበን፡፡