Monthly Archives: September 2019

ሳዕስዕ እሞ ስራሕኻ ኣይትረስዕ!!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ሳዕስዕ እሞ ስራሕኻ ኣይትረስዕ!!

ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን ብሄራዊ ክልልዊ መንግስቲ ትግራይ፤ መላእ ህዝብና እንኳዕ ንበዓል መስቀል ብሰላም ኣብፀሐካ! ኣብፀሐና! ዝብል መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት እንተመሓላልፍ ዝስምዖ ክብርን ሓበንን ዝለዓለ እዩ።

መንግስቲ ትግራይ ካብ ሕብረተሰብ ዝለዓሉ ጥርዓናትን ጉድለት ሰናይ ምምሕዳርን ካብ ስሩ ፈቲሹ ንምፍታሕ ኣብ ሓደ ጣብያ ኣርባዕተ ምሩቃት ዩኒቨርስቲ ብምምዳብን እዞም ምሩቃት ምስ ሙሉእ ኣፍልጦ ፖሊስን ስትራቴጅን ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ናብ ስራሕ ንክኣትዉ ሰልጠንቲ ናይ እንዃዕ ደሓን መፃኹም ኣቀባብላ ተገይሩሎም

መንግስቲ ትግራይ ካብ ሕብረተሰብ ዝለዓሉ ጥርዓናትን ጉድለት ሰናይ ምምሕዳርን ካብ ስሩ ፈቲሹ ንምፍታሕ ኣብ ሓደ ጣብያ ኣርባዕተ ምሩቃት ዩኒቨርስቲ ብምምዳብን እዞም ምሩቃት ምስ ሙሉእ ኣፍልጦ ፖሊስን ስትራቴጅን ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ናብ ስራሕ ንክኣትዉ ሰልጠንቲ ናይ እንዃዕ ደሓን መፃኹም ኣቀባብላ ተገይሩሎም፡፡

ዋና ዳይረክተር ኣካዳሚ ኣመራርሓ መለስ ዜናዊ ትግራይ ኣይተ ጎበዛይ ወልደኣረጋይ 13 መስከረም 2012 ዓ.ም ኣብ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ተረኺቦም ን2ይ ዙር ሰልጠንቲ ኣብ ዘሕለፉዎ መልእኽቲ፤ ንዝመረፀካ ህዝቢ ክተገልግል ዕድል ምርካብ ዓብይ ዕድል እዩ፡፡

ዓሰርተ ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዝተፈረመ ውዕሊ ህንፀት መስተ ማይ ግድብ ገረብ ግባ ድሕሪ በዳህቲ ፈተናታት 12 መስከረም 2012 ዓመተ ምህረት ስርሑ ብዕሊ ተጀሚሩ ኣሎ።

ዓሰርተ ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዝተፈረመ ውዕሊ ህንፀት መስተ ማይ ግድብ ገረብ ግባ ድሕሪ በዳህቲ ፈተናታት 12 መስከረም 2012 ዓመተ ምህረት ስርሑ ብዕሊ ተጀሚሩ ኣሎ።

ኣብቲ ዕላዊ መኽፈቲ ምጅማር ህንፀት ግድብ ገረብ-ግባ መቐለ ዝተረኸቡ ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካአል ከምዝገለፅዎ ፤ እዚ ግድብ ንመስተ ማይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመፃኢ ዕቤትን ምዕባለን እታ ከተማ ዝዓበየ ግደ ኣለዎ።

ኣብ ዓለባን ጨርቃ መርቅን ዝረኣዩ ምንኣስ ብቕዓት፣ ኣብ ሓፂር እዋን ብዙሕ ስራሕ ክትሰርሕ ዘይምኽኣልን ሕፅረት አፍልጦ ዲሲፒሊን ስራሕን ፍሉይ ትኹረት ተዋሂብዎም ክስራሕ ከም ዝግባእ ተገሊፁ

ኣብ ምዕባለ ኢንዳስትሪ ብፍላይ ሴክተር ዓለባን ጨርቃ መርቅን ዝረኣዩ ምንኣስ ብቕዓት፣ ኣብ ሓፂር እዋን ብዙሕ ስራሕ ክትሰርሕ ዘይምኽኣልን ሕፅረት አፍልጦ ዲሲፒሊን ስራሕን ፍሉይ ትኹረት ተዋሂብዎም ክስራሕ ከም ዝግባእ ሚኒስትር ሚኒስቴር ንግድን ኢንዳስትሪን ወ/ሮ ፈትለወርቅ ገ/እግዚኣብሄር ገሊፀን፡፡

ዘፈር ሚድያን ኮሚኒከሽን ክልልና ኣብ 2012 ዓ/ም ተምሳሌት ኩሉመዳይ ስራሕቲ ኢንዶክትሪሽን ስርፀት ማእኸልን ንምግባር ሰፋሕቲ ስራሕቲ ይስራሕ ከምዘሎ ተሓቢሩ

ዘፈር ሚድያን ኮሚኒከሽን ክልልና ኣብ 2012 ዓ/ም ተምሳሌት ኩሉመዳይ ስራሕቲ ኢንዶክትሪሽን ስርፀት ማእኸልን ንምግባር ሰፋሕቲ ስራሕቲ ይስራሕ ከምዘሎ ተሓቢሩ

ዘፈር ሚድያን ኮሚኒከሽን ክልልና ኣብ 2012 ዓ/ም ተምሳሌት ኩሉመዳይ ስራሕቲ ኢንዶክትሪሽን ስርፀት ማእኸልን ኮይኑ ዓበይቲ ዕማማት ንምፍፃም ዘኽእል 10 ዓበይቲ መደባት፣8 ሸቶታትን 120 ዝርዝር ተግባራትን ዝሓዘ ሰፍሒ መፈፀሚ ትልም ሎሚ 06 መስከረም 2012 ዓ/ም ሓለፍቲ ርክባት ህዝቢ ቢሮታት ክልልና ኣብ ዝተረኸቡሉ ብም/ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣይተ ሓዱሽ ካሳ ዕላዊ ኮይኑ።

ኣብ ሓዱሽ ዓመት ብርሱን ወነ ንኣንፀባራቒ ዓወት ሓድነትና ነሰጣጥም!

ብምኽንያት ሓዱሽ ዓመት 2012 ዓ/ም ዝተዉሃበ መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
================================
ኣብ ሓዱሽ ዓመት ብርሱን ወነ ንኣንፀባራቒ ዓወት ሓድነትና ነሰጣጥም!

ልዕሊ ኩሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፤ ኣብ ክልልና፣ መላእ ሃገርናን፣ ኣብ ኣርባዕቲኡ ኩርናዕ ዓለም ዘሎ ህዝብና እንኳዕ ን2012 ዓ/ም፣ ሓዱሽ ዓመት፣ ብሰላም ኣብፀሐና! ኣብፀሐኩም እንትብል፣ 2012 ዓ/ም ዘመነ ሰላም፣ ራህዋ፣ ቅሳነት፣ ህርኩትነት ስራሕን ኣንፀባራቒ ኩለ መዳያዊ ዓወትን ዕብየትን ብቃልስና ከም እነረጋግፆ ብምትእምማን እዩ፡፡

ስረ ወለዲ ወያነ – ተዓጢቕናዮ ብወነ!!

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ስረ ወለዲ ወያነ – ተዓጢቕናዮ ብወነ!!
————————————————————
ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን፣ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ንዘሎ ህዝብና፣ እንኳዕ፣ 2 ጳጉሜን/2011 ዓ/ም፣ ንመበል ዝኽሪ 76 ዓመት ቐዳማይ ወያነ፣ ብሰላም ኣብፅሐኩም! ኣብፀሐና! ዝብል መልእኽቲ ህዝብን መንግስትን ትግራይ እንተመሓላልፉ፣ ዝስምዖም ፍናን ሓበንን ዝለዓለ እዩ፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ አብ ኣፈፃፅማ መደብ 2011ዓ/ም ገምጊሙ ኣብ ቀፃሊ ዓመት ብዛዕባ ዝሓዞም ትልምታቱ ምስ ሰራሕተኛታቱ ተመያይጡ

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ አብ ኣፈፃፅማ መደብ 2011ዓ/ም ገምጊሙ ኣብ ቀፃሊ ዓመት ብዛዕባ ዝሓዞም ትልምታቱ ምስ ሰራሕተኛታቱ ተመያይጡ።