Monthly Archives: July 2020

ማሕበር ልምዓት ትግራይ 349.7 ሚልዮን ብር እቶት ኣኪባ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ 349.7 ሚልዮን ብር እቶት ኣኪባ።

ዝተፈላለየ ሜላ መተኣኻኺቢ እቶት ብምጥቃም ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ 2012 ዓ/ም 349.7 ሚልዮን ብር እቶት ከምዝረኸበት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣፍሊጣ።

ምክትል ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ገብረእግዚኣብሄ ከምዝበልዎ፣ ካብ ቢዝነስ ንልምዓት ሓዊሱ ካብ ኣባልነት ማሕበር ልምዓት ትግራይ 89.6 ሚልዮን ብር፣ ካብ ማሕበረሰብ ተጋሩ ዳያስፖራ 65.7 ሚልዮን ብር፣ ካብ ቴሌቶን 29.7 ሚልዮን ብር ተኣኪቡ እዩ። ካልኦት መተኣኻኸቢ ሜላታት ፍልፍል እቶት ተባሂሎም ካብ ዝተነፀሩ ካብ ተሳትፎ ማሕበራዊ ሓላፍነት ተጠቀምቲ መስተ ቢራ 43 ሚልዮን ብር፣ ካብ ሓፀርቲ መልእኽትታት 6831ን 8160ን 8.6 ሚልዮን ብር ተረኺቡ። ከምኡ’ውን ምስ ማልት ሓቢሮም ካብ ዝሰርሑ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ድማ 113 ሚልዮን ብድምር 349.7 ሚልዮን ብር ተኣኪቡ እዩ፤ ይኹንምበር ምስ ዘለና ዓቕሚ እንትነፃፀር ኣዝዩ ውሑድ እንትኾን ምስቲ ሕሉፍ ኣመፃፅኣና ብምንፅፃር እንትርአ ግና ኣዝዩ ዓብይ እቶት እዩ ኢሎም።

ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ሕማም ኮሮና ብዝግባእ ክከላኸላን ክቆፃፀራን ይግባእ

ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ሕማም ኮሮና ብዝግባእ ክከላኸላን ክቆፃፀራን ይግባእ

ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኮቪድ 19 ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ዘተባብዕ ውፅኢት ዋላ እንተተረኸበ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ሕማም ኮሮና ብዝግባእ ክከላኸላን ክቆፃፀራን ከምዝግባእ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ኣፍሊጡ።

ኣብ ኩለመዳያዊ ዕብየትን ምዕባለን ትግራይ መሰረት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኢንስቲዩት መፅናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ ኣፍሊጡ

ኣብ ኩለመዳያዊ ዕብየትን ምዕባለን ትግራይ መሰረት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኢንስቲዩት መፅናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

እቲ ኢንስቲዩት ሎሚ 19 ሓምለ 2012 ዓ/ም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፣ ኣብ ትግራይ መፅናዕትን ምርምርን ብምኽያድ ፖሊሲታት፣ ትልምታትን ሓሳባትን ብምፍልፋል ብኹሉ መዳይ ዓቕማ እትተኣማመን ምዕብልቲ ትግራይን ንምህናፅ ዓሊሙ ኣብ 2010 ዓ/ም ብኣዋጅ ዝተጣየሸ ትካል ከምዝኾነ ኣብ ኢንስቲዩት መፅናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር ፍስሃ ሃፍተፅዮን ሓቢሮም፡፡

ኣብ ቀንዲ ዋኒና ዓሲልና-ውራያትና ነዕውት!!

ሰሙናዊ መግለፂ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
ኣብ ቀንዲ ዋኒና ዓሲልና-ውራያትና ነዕውት!!

ኣብዚ ዘለናሉ ወሳኒ መድረኽ ቃልስን ዓወትን፣ ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃኢን፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገርናን ወፃኢ ዓድታትን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ፣ ሓድነቱ ከም ዓረ ኣጠናኺሩ፣ ብቓልሱ ዘረጋገፆ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ኣኽቢሩ፣ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ ብዝበለፀ ውሑስ ንምግባር ፣ ከይሰልከየ፣ ሎሚ’ውን ከም ትማሊ ብዘይ ዕረፍቲ ፣ ቀትርን ለይትን ይረባረብ ኣሎ።