Monthly Archives: August 2020

ኣብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ መደበኛ ዝናብ ይዘንብ ኣሎ

ኣብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ መደበኛ ዝናብ ይዘንብ ኣሎ

ኣብዚ ዓመት ኣብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ መደበኛ ዝኾነ መጠን ዝናብ ከም ዘሎ ኤጀንሲ ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ማእኸል ክልል ትግራይ ኣፍለጡ፡፡

ኣብ ኤጀንሲ ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ማእኸል ክልል ትግራይ መተሓባበሪ ቅድመ መጠንቀቅታ ኩነታት ዝናብ ኣይተ ዳርጌ ፍቓዱ ከም ዝሓበርዎ፣ ክራማት ሎሚ ዓመት ትግራይ ምስ ዝሓለፈ ዓመት እንትነፃፀር ኣብ ኣብዝሓ ከባብታት መደበኛ ዝናብ ከምዘሎ ገሊፆም።

ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና እንኳዕ ንመበል 1441 ኢድ ኣል ኣድሃ /ዓረፋ/ ብሰላም ኣብፀሐኩም! ኣብፀሐና! ዝብል መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ብሽም ህዝቢ ትግራይ እንተመሓላልፍ ዝለዓለ ሓበን ይስመዖ፡፡