Monthly Archives: September 2020

6ይ ዘመን 1ይ ስሩዕ ጉባኤ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓድሽ መንግስቲ ትግራይ መስሪቱ

6ይ ዘመን 1ይ ስሩዕ ጉባኤ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓድሽ መንግስቲ ትግራይ መስሪቱ

4 ዻጉሜን 2012 ዓ.ም ዝተኻየደ ታሪካዊ መረፃ ትግራይ ስዒቡ፣ ሰዓራይ ውድብ ሓድሽ መንግስቲ ክምስርት ብዘለዎ መሰረት፣ ሎሚ መዓልቲ 14 መስከረም 2013 ዓ.ም 6ይ ዘመን 1ይ ስሩዕ ጉባኤ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምክያድ ሓድሽ መንግስቲ ትግራይ ተመስሪቱ። እቲ ቤት ምኽሪ ንዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮይኖም ንሓሙሽተ ዓመታት ንከገልግሉ ብሙሉእ ድምፂ ሸይሙዎም።

ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት 14 መስከረም 2008 ዓ.ም ከምዛ ዕለት እቲ እናገልገለ ዝፀንሐ መንግስቲ ከምዝተመረፀ ዝዝከር ኮይኑ፣ ሎሚ መዓልቲ 14 መስከረም 2013 ዓ.ም ኣብ ሓሙሽተ ዓመት ድማ ሓድሽ መንግስቲ ትግራይ ተመስሪቱ ኣሎ።

ንቀወምቲ ኮሚቴታት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምስጋና ወረቐት ምስክር ተዋሂቡ

ንቀወምቲ ኮሚቴታት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምስጋና ወረቐት ምስክር ተዋሂቡ

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሎሚ መዓልቲ 14 መስከረም ቅድሚ ቐትሪ መዛዘሚ 5ይ ዘመን መበል 20 ስሩዕ ጉባኤ እንተሳልጥ ንቀወምቲ ኮሚቴታት እቲ ቤት ምኽሪ ምስጋና ወረቐት ምስክር ሂቡ።

እቶም ምስጋና ወረቐት ምስክር ዝተውሃቦም ዋና ኣፈ-ጉባኤን ምክትል ኣፈጉባኤን ዝርከቡዎም፣ቀወምቲ ኮሚቴታት በጀትን ኦዲትን፣ ጉዳያት ልምዓትን ከተማን ኮንስትራክሽንን፣ሕግን ምምሕዳርን፣ሕርሻንልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮን፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ማሕበራውን ልምዓት ሃፍቲ ሰብን እዮም። ነባር ኣባላት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ንዝነበሮም ዕውት ምንቅስቃስ ምስጋና ወረቐት ምስክር፣ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ተዋሂቡዎም።

ተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ኣብ ቤት ምኽሪ ብዘይ ድምፂ ክሳተፉ ብኣብዛሓ ድምፂ ብኣዋጅ ፀዲቑ

ተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ኣብ ቤት ምኽሪ ብዘይ ድምፂ ክሳተፉ ብኣብዛሓ ድምፂ ብኣዋጅ ፀዲቑ

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ መረፃ ዘይተዓወቱ ተነሓነሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ብዝረኸብዎ ድምፂ ተሰሊሑ ኣብ ቤት ምኽሪ ብዘይ ድምፂ ክሳተፉ ብኣብዛሓ ድምፂ ብኣዋጅ ፀዲቑ፡፡

ካብ ጠቕላላ 192 ወንበር እቲ ሸሞንተ ሚኢታዊ ወይ ድማ 15 ወንበር እቶም ውድባት ብዝረኸብዎ ድምፂ መሰረት ክከፋፈልዎ ተገይሩ እዩ፡፡ ብምዃኑ ባይቶና 7፣ ውድብ ናፅነት ትግራይ 5 ፣ ሳልሳይ ወያነ 2 ወንበር ዝረኸቡ እንትኾን፣ ውድብ ዓሲምባ ዋላ እኳ ብመሰረት ስልሒት ሓደ ወንበር ዘርክብ ድምፂ ኣይርከብ ንተሳትፎ ክበሃል ግና ሓደ ወንበር ክረክብ ተገይሩ እዩ፡፡

ፍርያት ምሸላ ንውሕስነት ምግቢ ትግራይ ንምውዓል ይስራሕ ኣሎ

ፍርያት ምሸላ ንውሕስነት ምግቢ ትግራይ ንምውዓል ይስራሕ ኣሎ
****************************************************
ፍርያት ምሻለ ኣብ ምቅላል ናብራ ሕብረተሰብ ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል 9 መስከረም 2013 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ “ምሸላ ንውሕስነት ምግቢ ትግራይ” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ዝተኻየደ ምርኢት ኤግዚብሽን ገሊፆም፡፡

እቲ ምርኢት ኤግዚብሽን ብቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገፀርን ክልል ትግራይ ዝተሰናደአ ኮይኑ ኣብቲ እዋን ዶክተር ደብረፅዮን ከምዝበልዎ፣ ኣብዚ ዓመት ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈሩ ዝበዝሑ ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ካብ ሰሊጥ ብዝበለፀ ፍርያት ምሸላ ከፍርዩ ኣብ ምርድዳእ ከምዝተበፅሐን ብስፍሓት እናተሰርሐሉ ከም ዝኾነን ገሊፆም፡፡

ፖለቲካዊ ዋዒና ሓሊና ማሕበረ ቁጠባ ክልልና ነበርኽ!!

ሰሙናዊ መልኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ፖለቲካዊ ዋዒና ሓሊና ማሕበረ ቁጠባ ክልልና ነበርኽ!!
==============================
ህዝቢ ትግራይ ብዙርያ መለሽ ዓወታት ተፀንቢሉ “ሀ” ኢሉ ዝጀመሮ ሓዱሽ ዓመት 2013 ዓ.ም ኣብ ዝጣየሽ ሓዱሽ መንግስቲ ጎኒ ዓሲሉ፣ ከም ወትሮ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ድሙቕ ተወሳኺ ታሪኽ ከም ዘመዝግብ ኣየጠራጥርን።

ብርግፅ ዘለናሉ ንኡስ መድረኽ ብባህሪኡ ኣዕርዩ ዝተሓላለኸን በብሰዓቱ ዝቀያየርን እዩ። ስለዝኾነ እቲ ኩነታት መኪትካ ብዓወት መሰስ ንምባል ቅድሚ ኩሉ ስነ-ልቦናዊ፣ ስነ-ኣእምሮኣዊን ኣካላዊን ምድላው ምግባርን ምትዕፅፃፍን ግድን ስለዝብል እቲ ዝጣየሽ ሓዱሽ መንግስቲ ትግራይ ዝሕንፅፆም መደባት ብግቡእ ተረዲእና፣ሕድሕድ ትግራዋይ በብውዳብኡ ዝንፀሩ ዕማማት ዓትዒቱ ብጊዜ የለን መንፈስ ብምፍፃም፣ድሕንነትን ሃለዋትን ትግራይ ብምርግጋፅ፣ ተደማሪ ማሕበረ-ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ንምምዝጋብ ዕቱብ ፃዕሪ ይጠልበና።

“ህዝቢ ትግራይ ካብ ቀደምካ ማእለያ ዘይብሉ ታሪኽ ሰሪሕኻ ኢኻ፣ ሕዚ’ውን ዘስደምም ታሪኽ ፅሒፍካ ንፈታውን ፀላኢን ደጊምካ ምስ መን ከምዝገጠምኩም፥ እቲ ሓቂ ርአዩዎ ኣንብቡዎ ኢልካ ኣለኻ!!

ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እንኳዕ ኣብፀሐኩም

“ህዝቢ ትግራይ ካብ ቀደምካ ማእለያ ዘይብሉ ታሪኽ ሰሪሕኻ ኢኻ፣ ሕዚ’ውን ዘስደምም ታሪኽ ፅሒፍካ ንፈታውን ፀላኢን ደጊምካ ምስ መን ከምዝገጠምኩም፥ እቲ ሓቂ ርአዩዎ ኣንብቡዎ ኢልካ ኣለኻ!!
•••••••••••••••••••••••••••••••
ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ
• ዝኸበርኩም ላዕለዎት ሓለፍቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ትግራይ!
• ዝኸበርኩም ላዕለዎት ሓለፍቲ ክልልና!
• ዝኸበርኩም ኣዘዝትን ኣባላት ሓይልታት ፀጥታን፥
• ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን፥

ኣቐዲመ ዝሓለፈ ዓመት ብምስናይ ናብዚ ሓዱሽ ዓመት እንኳዕ ኣብፀሐኩም፥ እናበልኩ ዝተሰምዐኒ ልዑል ታሕጓስ ብሽም ህዝቢን መንግስቲ ትግራይን ክገልፀልኩም ይፈቱ። ታሪኻዊ መረፃና ብዘይምንም ፀገም ብዓወት ብምዝዛሙ፥ ኣብ ውሽጢ ዓዲን ወፃእን ንዘለኹም ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ተሓባቢርኩም፥ ተወዲብኩም፥ ብተወፋይነት ዕዉት መረፃ ትግራይ ብምክያድኩም ኣብ ታሪኽ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ዓለም ዘኹርዕ ናይዚ እዋን ሓዱሽ ቅያ ስለዝፀሓፍኩም ዝተሰመዐኒ ሓበንን ኲርዓትን መዘና ዘይብሉ ምኻኑ እናገለፅኩ፥ እንኳዕ ኣሓጎሰኩም ክብል ይፈቱ!

ማሕበረሰብ ነጋዶ ኣብ ትግራይ ትመርፅ ንዝተሳተፋ ፖለቲካዊ ውድባት ዘለኩም ክብሪ ንምግላፅ ዝሃብኩምና ሽልማትን ኣፍልጦን ዝለዓለ ምስጋናይ ይብፃሕኩም የቀንየልና።

ህዝቢ ልዕሊ ኮሮና እዩ!!

ህዝቢ ልዕሊ ኮሮና እዩ

ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ሎሚ መዓልቲ 4 ጳጉሜን 2012 ዓ/ም ኣብ ከተማ ዓድዋ ተረኺቦም መሪፆም።

ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣብቲ ዘድመፅሉ ቦታ ተረኺቦም ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶ እንትምልሱ ከምዝበልዎ፣ሎሚ መዓልቲ 4 ጳጉሜን 2012 ዓ/ም ኣብ ትግራይ ፍሉይ ታሪኽ እናተፈፀመ እዩ።እዚ ታሪኽ መስዋእቲ ተኸፊሉዎ ዝመፀ እዩ።ህዝባዊ መረፃ ክካየድ ድማ ግድን እዩ። ብምዃኑ ኮሮና ፈሪሕኻ መረፃ ብዘይ ኣግባብ ክናዋሕ ኣይምተገበአን ነይሩ።ብመሰረቱ ህዝቢ እዩ ክፍራሕ ዘለዎ እምበር ኮሮና ኣይኮነን፤ምክንያቱ ህዝቢ እዩ ልዕሊ ኮሮና ኢሎም።

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
4 ጳጉሜን 2012 ዓ/ም

Congratulations!!

Congratulations!!

To the international community, all peace loving people and democratic forces in all corners of the globe.

The Tigray people, hands-in-glove, with the tigray national regional state, are caring out their 6th round regional election. This election is vital for the tigray people, because it reassures, the destiny and their self determination.
Viva for the tigray people!!!

Tigray communication affairs bureau
09 September 2020
mekelle

ቀዳማይ ወያነ! እምነ ሰረት፣ መሰል ዓርሰ ውሳነ!!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስቲን ክልል ትግራይ
===================================
ቀዳማይ ወያነ! እምነ ሰረት፣ መሰል ዓርሰ ውሳነ!!

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ፣ ሃርበኛታት ኣዴታትናን ኣቦታትናን፣ ደቂ ትግራይ፣ ቃልሲ ኣንፃር ስርዓት መስፍንነት ዝወልዕዎ፣ መበል 77 ዓመት ቀዳማይ ወያነ፣ ኣብ እንዝክረሉ ፅባሕ፣ ድሕንነትን መንነትን ትግራይ ውሑስ ንምግባር፣ 6ይ ክልላዊ መረፃ ምክያድና ንኹሉ ትግራዋይ ተወሳኺ ሓዱሽ ታሪኽ ምፅሓፍን ድርብ ዓወት ዘግህድን እዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ እንኳዕ ንዝኽሪ መበል 77 ዓመት ቀዳማይ ወያነ፣ ብሰላም ኣብፀሐኩም! ኣብፀሐና! ዝብል ሰናይ ትምኒት መልእኽቲ ብሽም ህዝቢ ትግራይ፣ እንተመሓላልፍ፣ዝላዐለ ሓበንን ክብርን ይስመዖ፡፡

5ይ ዘበን 10ይ ህፁፅ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ክልተ ዓበይቲ ውሳነታት ብምትሕልላፍ ተዛዚሙ

5ይ ዘበን 10ይ ህፁፅ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ክልተ ዓበይቲ ውሳነታት ብምትሕልላፍ ተዛዚሙ።

1, ለበደ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ከም ክልል ዛጊድ ኣብ ህፁፅ ኣዋጅ ከምዝነበርና ዝዝከረ ኮይኑ ሐዚ ዉን እቲ ለበዳ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተላበዐ ይኸይድ ብምህላዉ ካብ 30 ነሓሰ 2012 ዓ/ም ንዝቅፅል 4 ወርሒ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክናዋሕ ብ 1 ድምፀ ተኣቅቦ ብኣብዛሓ ድምፂ ኣፅዲቑ።

2, ስራሕ ፈፃሚ ብ/ክ/መ/ትግራይ ፃውዒት ኣኼባ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ስዒቡ ዘውፀኦ መግለፂ ብዝርዝር ብምምይያጥ፣ ኣብቲ ዘይሕጋዊ ኣጀንድኡ ዘይፍለጥ ኣኼባ ፌደሬሽን፣ ንህዝብ ትግራይ ወኪሎም ዝሳተፉ ኣባላት ፌዴሬሽን ቤት ምኽሪ ኣብዚ ታሪኻዊ ስሕተት ዝፈፀመሉን ዓዲ ዝብትንን ፃዉዒት ኣኼባ ከይሳተፉ ብሙሉእ ድምፂ ኣፅዲቑ።