መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

እናሓደረ ዝኹላዕ፣ ድምፂ ሚልዮናት!!

ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኹሉን ’’ዘይዛሪ ምዕራፋት ፅንዓት-ድወት’’ብዝብል መሪሕ ቃል፣መበል 40 ዓመቱ፣ 30 መስከረም 2012 ዓ.ም ንዝኽበር ዘሎ፣ ዕለት ድምፂ ወያነ ትግራይ (ድ.ወ.ት)፣ብሰላም ኣብፅሐኩም!!ኣብፀሐና!! ዝብል መልእኽቲ፣ ሰናይ ትምኒት እንተመሓላልፍ፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ድወት ኣብ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ዓወታት ጉዕዞና ንዝተፃወቶ መሪሕ ግደ ብምምስጋንን፣ግቡእ ኣፍልጦ ብምሃብን ምዃኑ ከበስር ይፈቱ፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ትመርሖ ዘላ ውድብና ህወሓት፣ሽግ ሓርነት ዝወለዐትሉ 11 ለካቲት፣መበል ሓምሻይ ዓመት፣ ብዕውት ንምፅንባል፣ ኣብ ትሸባሸበሉ ድሮ፣ ማለት እውን፣ 30 መስከረም 1972 ዓ.ም ’’ራይ! ራይ! ድምፂ ወያነ ትግራይ’’ ከምኡውን “ቃልስና ነዊሕን መሪርን እዩ። ዓወትና ናይ ግድን እዩ።” ዝብል ነጎድጓዳዊ ማዕበል ወያናይ ልሳን ሚልዮናት፣ ካብ ኤርትራ፣ ጎቦታት ሳሕል፣ ብምቅላሕ ንህዝብናን ኩሎም ተቓለስትን ኣበሰረትን፣ ድወት ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ ፅባሕ ጀሚሩ፣ ሓቀኛ ድምፅና እዩ ኢሉ፣ ተቐቢሉ፣ከምውላዱ፣ሓብሒቢ ኣብዚ ሕዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ንክበፅሕ፣ገንዘቡ፣ጉልበቱ፣ፍልጠቱ ብዘይምቁራፅ፣ ንዝሓለፉ 40 ዓመታት ንዘወፈየ ህዝብና፣ብፍላይ ድወት ብ20 ተጋደልቲ፣ 8 ሓምለ1978 ዓ.ም ኣብ ምዕራብ ትግራይ፣ፍሉዩ፣ ስሙ ኣውራ፣ማይ-ሙሰ፣ ካብ ዝብሃል ቦታ ንክፍነው ድያስፖራ ትግራይ፣ ስዑድ ዓረቢያ፣”ድወት ካብ ኣደራዕ ወፂኡ ዓርሱ ክክእል ኣለዎ” ብዝብል ወነን ህልኽን ተለዓዒሎም ዝወሰድዎ ተበግሶን ዝተፃወትዎ ዝለዓለ ግደን፣ታሪክ፣ ንዘለኣለም ዝዝንትዎ ተግባር ብምፍፃምሞ፣ በዚ ኣጋጣሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምስጋንኡ እንተቕርብ ዝስምዖ ሓበን ዝለዓለ እዩ፡፡

ኣብ ጎቦታት ሳሕል፣ ብኽልተ ተጋደልቲ ፈነውኡ ዝጀመረ ድወት፣ ሎሚ 370፣ ሙያተኛታትን ሰራሕተኛታትን ሒዙን ኣብ ዘፈር ኮሙኒኬሽንን ሚድያን ሃገርና ሓደ ተጠቃሳይ ዓብዪ ሚድያ ኮይኑ እዩ። ሎሚ ድወት ወናኒ ብሄራዊ ሬድዮ ጣብያን፣ሸወዓተ ኤፍ.ኤ.ማትን፣ካብ 13 ታሕሳስ 2011 ዓ.ም ጀሚሩ በዓል ዋና ቴሌቪዥን ቻነል፣ ከምኡ እውን፣ ናይ ባዕሉ ኦንላይን ማሕበራዊ ሚድያን፣ ከፊቱ ዝተጣየሸሉ ተልእኾ ተሓንጊጡ፣ከም ወትሩ ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ከይኮነስ፣ንኹሎም ብሄር፣ብሄረሰባትን ህዝብታትን ’’ምንጪ ፅፁይ ሓበሬታን” ተኣማናይ መማረፅን ሚድያ ኮይኑ የገልግል ኣሎ፡፡ ልሳን ህዝቢ ኮይኑ ዘገልገለን፣ የገልግል ዘሎን ድወት፣ ሬድዮ ፋና ዓብዪ ትካል ክኸውን ጥጅእ ካብ ምዃን ሓሊፉ፣ ማእኸል ልህቀት ኮይኑ እውን፣ዘፈር ኮሙኒኬሽንን ሚድያን ሃገርና ዝመርሑን ናብ ዝለዓለ ብራኸ ክበፅሕ መሪሕ ተራ ዝተፃወቱ ብዙሓት መራሕቲ ተጋደልቲ ኣፍርዩ እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ዕብየት ድወት ዘይተሓላለ ፃዕሪ ዝገበርካ ህዝቢ ትግራይ፣ኣባላት ኣመራርሓ፣ተጋደልትን ኣባላትን ህወሓት፣መሓዙት ዴሞክራስያዊ ፌዴራላዊ ሓይልታትን፣ብሄር፣ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ፣ ብፍላይ ድወት ፈነውኡ ካብ ዝጅምር ጀሚሩ፣ብሓደ ኢድኩም ክላሽን በቲ ካሊእ ወያናይ ብርዒ ሒዝኩም ቁሪ ጎቦ ራስ ዳሸን ሓዊስካ ብተፈጥሮን ሰብ ሰራሕትን ፀገማት እንተይተንበርከኽኩም ኣብ ድወት ግቡእኹም ዘወፈኹም፣ ሎሚ ኣብቲ ትካል ዘለኹም ይኹን፣ኣብ ካሊእ ስራሕ ዝተዋፈርኩም ተጋደልትን ኣባላትን፣ ፍረ ፃዕርኹም ስለዝረኣኹም ክትሕበኑን ኣበርክቶኹም ክተደንፍዑን ኣለኩም።ሕድሪ ፃማ ታጋደልቲ ኣሓትኩምን ኣሕዋትኩምን ተቐቢልኩም፣ ኣብዚ ፈታኒ መድረኽ ብሓዱሽ ወነን መንፈስን ድወት ንክዓቢ ግቡእ ኣመራርሓን ሙያዊ ኣስተዋፅኦ ትገብሩ ዘለኹም፣ ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን፣ህዝባዊ ልምዓታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመርና ሽትኡ ንክወቅዕ ዝገበርኩሞም እትገብርዎም ዘለኹም ኣስተዋፅኦ፣ ካብ ፅባሕ ምኽባር መበል 40 ዓመታት ጀሚርኩም፣ዘመን ዝጠልቦ ቁመና ሚድያ ንክበፅሕ ህዝባዊ ውግንና አሐይልኩም ክብርታት ድወት ዓቂብኩምን፣ ዓቕምኹም ዝፈቐዶ፣ ከምእትገብሩ ዘጠራጥር ኣይኸውንን፡፡

ድወት ፈሸሽታዊ ወታደራዊ ስርዓት ደርጊ ንምድምሳስ፣ ኣብ ዝተገበረ ናይ 17 ዓመታት መሪርን ነዊሕን ናይ ቃልስን ዓወትን ጉዕዞ፣ኣብ ዝተፈላለዩ ወፃኢ ሃገራት፣ኣብ ሓራ መሬትን ኣብ ጓጓ ፀላእን ኮይኑ ብመልክዕ ስርዒት ተወዲቡ ይቃለስ ዝነበረ ህዝብና፣ኣብ ምንቓሕ፣ምውዳብን ምዕጣቕን፣ ዕዙዝ ተራ ብምፅዋት፣ደርጊ ፖለቲካዊ ስዕረት ክጉምጎም ገይሩ እዩ፡፡ ከምቲ ህዝብና ብደንጎላ ኮኔረላት ዝማርኽ ዝነበረ፣ ድወት እውን ዜና ዓወት ሰራዊት ህወሓትን ዝተፈላለየ ፍፃመታት ወያነናን ሙያዊ ፈጠራን ጥበብን ኣማሊኡ ብምግዋሕ፣ብሓፈሻ ኣንፃር ስርዓት ትምክሕቲ ፖለቲካዊ ኩይናት ብምክያድ፣መርዛም ፕሮፓጋንዳ ደርግን ኩሎም ኣብ ወፃኢ ዝነበሩ ፀረ-ወያነ ሓይልታትን ኣፍሺሉ እዩ፡፡

ድወት ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ክ/ዘመን ድማ፣ ናይ ህዝብና መሰረታዊ ሕቶታት ዝኾኑ ጉዳይ ሰላም፣ሰናይ ምምሕዳር፣ዲሞክራስን፣ ኩለ መዳያዊ ማሕበረ-ኦኮኖሚያውን፣ብቕኒት ልምዓታዊ ዴሞክራስያዊ ኣተሓሳስባ፣ ኣብ ኩሉ መዳይ ዝተመዝገቡ ዓወታትን፣ ብሉፃት ተሞክሮታትን ክሰፍሑ፣ድኽመትን ፀገማትን ድማ ክእረሙ ኣቃሊሑ እዩ፡፡ እዙይ ብምግባሩ እውን ኣብ ሰማዕቲ፣ተመልከትን ፣ተኸታተልትን ሚድያ ዘለዎ ተቐባልነት እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ፡፡

ሎሚ ድወት ትሕዝቶታቱ ካብ ቋንቋ ትግርኛ ብተወሳኺ ብቋንቋታት፣ ሳሆ፣ ዓፋርን፣ ኣምሓርኛን ስለዝቃልሕ፣ ንህዝቢ ትግራይ ሓዊስካ፣ቀንዲ ተመራፃይ ኩሎም ብሄር፣ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ፣ ንምዃን በቒዑ ስለዘሎ፣ዓሽ!! ድወት እንኳዕ ህዝባዊ ውግንናካን ዲሞክራስያዊ ክብርታትካን ዓቂብካ ተጓዓዝካ!! በርትዕ፣ ናይ ኣተሓሳስባ ኩይናትካ ድማ ኣደንፊዕኻ ቐፅል ክንብሎ ይግባእ፡፡

ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን ፈረቓን ድ፣ሎሚውን ከምትማሊ፣ሓይልታት ትምክሕቲ ዝመርሕዎ፣ካብ ደገን ወፃእን ፀረ-ህዝቢ በብሰዓቱ እናተኸታተለን ጭቡጥ መረዳእታታት ሒዙ ነቲ እከይ ተግባር፣ዝገበሮን፣ዝገብሮ ዘሎን ሙያዊ ኣስተዋፅኦ፣ ብሓደ ገፅ፣በቲ ካሊእ ገፅ ድማ፣ ሕገ-መንግስታዊ ፌዴራላዊ ስርዓትና ከይፈርስ፣ናይ ሕጊ ልዕልና ንክኽበር፣ ድሕንነትን፣ መንነትን ህዝቢ ትግራይ ንክሕሎ፣መንእሰይ ወለዶ ሓዊስካ ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ፣ ቓልሱ ንከሕይል ዝህቦ ሽፋን ሚድያ ክጠናኸር ኣለዎ፡፡

ብሓፈሻ ዘለናሉ ዝተሓላለኸ ንኡስ መድረኽ፣ ከቢድ ቃልሲ ዝሓትት እዩ፡፡ ስለዝኾነ ፣ሰላም፣ድሕንነትን፣መንነትን ህዝቢ ትግራይ፣ ንክሕሉዎ፣ኣፈፃፅማን ውፅኢትን፣ብሄራዊ ክልላዊ መግስቲ ትግራይ ዝተለሞም መደባት ትልሚ ዴሞክራታዜሽንን ትራንስፎርመሽንን፣ህዝብን ልምዓታዊ ሰብሃፍትና ዝገብርዎ ኩለመዳይ ምንቅስቓስ፣ ግቡእ ሽፋን ክህብ ይግባእ፡፡ ብፍላይ ኣብ 2012 ዓ.ም ዝካየድ ሃገራዊን ክልላዊን መረፃ፣ሰላማዊ፣ሕጋዊ፣ ፍትሓዊን ነፃን ኮይኑ ንክዛዘም፣ ከምኡ እውን ሓይልታት ትምክሕቲ፣ ኣብ ኩሉ መዳይ ዝፈጥሮም መናውራታት ኣብ ምፍሻል ብምቅላዕ ፕሮፓጋንደኦም ጥራሕ ዝባኑ ክወፅእ፣እጃሙ ከምዘወፊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣይጠራጠሩን፡፡

ኣብ መወዳእታ በቢደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓን፣ ሙያተኛን ድወት፣ ሕሉፍ ጉዕዞ 40 ዓመታት ገምጊሙ፣ኣብ ኣረኣእያ፣ፍልጠት፣ክእለትን ኣሰራርሓን ዝረኣዩ ዘለዉ ሽግራት፣ ብዘይ ምሕረት ተቓሊሱ ብምውጋድ፣ኣብ መበል 21 ክ/ዘመን ዘሎ ከቢድ ናይ ሚድያ ውድድርን ብድሆታትን ተሳጊሩ ከምወትሩ እናሓደረ ዝውላዕ ድሚፂ ሚልዮናት ኮይኑ፣ ከም ዝቕፅል ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይጠራጠርን፡፡ ኣብ 2012 ዓ/ም ድማ ሰናይ ናይ ኣተሓሳስባን ቃልሲ እንገብረሉን ተደራራቢ ዓወታት እነመዝግበሉ ክኾነልና ንምነይ።

ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *