ሰለጤን ልምዓት ትግራይን መኸተ ኣንፃር ትምክሕተኛትን ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ትግራይ ገሊፁ

ሰለጤን ልምዓት ትግራይን መኸተ ኣንፃር ትምክሕተኛትን ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ትግራይ ገሊፁ፡፡

ህዝቢ ትግራይ ኣብ በጀት ዓመት 2011 ዓ/ም በቲ ሓደ ገፅ ንዕግበት ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ንምኽባር ሕገ-መንግስቲ ሃገር ዘይሕለል ቃልሲ ከም ዝገበረ ሓላፊ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ክልል ትግራይ ኣይተ ዳንኤል ኣሰፋ ገሊፆም፡፡

ብምኽንያት ኣብ ሃገርና ኣንፀላልዩ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምቅድዳው ግና ኣብ 2ይ ጂቲፒ ክረጋገፅ ተሓሲቡ ዝነበረ ሰለጤን ዕብየት ትግራይ በቲ ዝተደለየ መልክዑ ክረጋገፅ ከም ዘይከኣለ ዘብርሁ ኣይተ ዳንኤል ኣብ በጀት ዓመት 2011 ከም ኣብነት ብዘፈር ሕርሻ ንምርኣይ 26 ሚልዮን ኩንታል ንክርከብ ተታሒዙ ካብ ዝነበረ ትልሚ 23 ሚልዮን እዩ ክርከብ ተኻኢሉ፡፡

እዙይ ከምዙይ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ክገብሩ ዝመፁ ሰብ ሃፍቲ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኹ ይመፁ ምህላዎም፣መንግስቲ ትግራይ ማሕበረ ቁጠባ ትግራይ ንምዕባይ ዓሊሙ ብመፅናዕቲ ንምድጋፍ ምስ ኩለን ዩኒቨርስቲታት ክልልና ብምትእስሳር ዕዉት ስራሕ ምፍፃሙ፣ንልምዓትን መኸተን ንምስላጥ ንዘጋጠመ ሕፅረት በጀት ኣብ ውሽጢ ኮነ ደገ ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ዝገበሮ ውዑይ ርብርብ ድጋፍ ዓወታት እዚ ዓመት ምዃኖም ኣይተ ዳንኤል ወሲኾም ገሊፆም፡፡

ምስዙይ ተኣሳሲሩ ሃፍተ ገነት፣ራሕቕን በዝሒ ህዝብን ከባቢታት ትግራይ መሰረት ዝገበረ ውዳበ ወረዳታት ምስላጡ ድማ ዕዉት ምንቅስቓስ በጀት ዓመት 2011 ዓ/ም ምዃኑ እዩ ኣይተ ዳንኤል ዝተዛረቡ፡፡

ኣወዳድባ ወረዳታት፣ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ህዝቢ ንምርግጋፅ ዝዓለመ ምዃኑ ዘረድኡ ኣይተ ዳንኤል ብህዝቢ ተቐባልነት ረኺቡ ናብ ተግባር ንምእታው ካቢኔታት ክልልን ዞባን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ጣብያታት ትግራይ ብህዝቢ ሰፊሕ ምይይጥ ይግበረሉ ከም ዘሎ ተዛሪቦም፡፡ ነዙይ ብተመሳሳሊ ህዝቢ ትግራይ፣ ሓይልታት ፀረ-ሰላምን ድሕንነትን ልምዓቱን ሰላሙን ንክኾልፍዎ ውዲታቶም ፍሒሶም ፅዕንቶ እኳ እንተሕደርሉ ብመስተንክራዊ ሓድነት ብዓወት መሰስ ዝበለሉ ዘበን ምዃኑ ድማ ኣካል ፍሉይ ዓወት በጀት ዓመት 2011 እዩ ይብሉ ኣይተ ዳንኤል፡፡

ነዙይ ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጉድለታት ብምእራምን ዝተፈፀሙ ዓወታት ድማ ብዝበለፀ ኣጠናኾርካ ብምቕፃልን ንሰለጤን ልምዓት ትግራይን መኸተን ዝያዳ ከም ዝስርሐሉን ምቕናስ መጠን ድኽነት ድማ ካሊእ ትኹረት ክልልና ምዃኑ ዘብርሁ ኣይተ ዳንኤል በቢዓመቱ ብ5 ሚእታዊ ብምቕናስ ካብ ዘለዎ 20 ሚእታዊ ንምውራድ ከም ዝስራሕ ገሊፆም፡፡

እቲ ካሊእ ትኹረት ዘድልዮ ጉዳይ ስእነት ስራሕ መናእሰይ ምዃኑ ዘብርሁ ኣይተ ዳንኤል ኣብ ክልልና ንዘለው 258 ሽሕ ስኡናት ስራሕ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር 6 ቢልየን ቅርሺ ከም ዝተትሓዘ ገሊፆም፡፡

ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ፅሩይ ዝስተ ማይ ኣካል እቶም ኣብ በጀት ዓመት 2012 ዓ/ም ትኹረት ካብ ዘድልዮም ዝተነፀሩ ሓደ እዩ፡፡ስለ ዝኾነ ሐዚ ካብ ዘለዎ 57 ሚእታዊ ሽፋን ናብ 65 ሚእታዊ ንክዓቢ ከም ዝስራሕ ኣይተ ዳንኤል ተዛሪቦም፡፡

ኣብ መወዳእታ ሓይልታት ትምክሕትን ፅግዕተኛታትን 6ይ ሃገራዊ መረፃ ዘይምክያድን ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ዝጀመርዎ ወፍሪ ፀለመን ማሕልኻታትን ስግኣት ምስላጥ ልምዓትን ሰላምን ምዃኑ ዝገለፁ ኣይተ ዳንኤል ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብጥሙር ሓድነት ህዝብን መንግስትን ትግራይ ምምካቱ ከም ዘይተርፎ ገሊፆም፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ፡20 ጥቅምቲ 2012 ዓ/ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *