መኸተ ሃንደበታዊ ተፃብኦ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

መኸተ ሃንደበታዊ ተፃብኦ

ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን፣ ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ተፈጥሮን ሰብ ሰራሕን እንተጋጥሞ ሓድነቱ ኣስጢሙ፣ ውህሉል ተሞክርኡ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ለዊጡ፣ ውዳበታቱ ዝያዳ ኣጠናኺሩ ነቲ ዘጓንፎ ብድሆ እናመከተ ብዓወት መሰስ ከምዝብል ሕሉፍ ታሪኩ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ፡፡ ብመሰረት’ዚ ነቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጋጢሙ ዘሎ ንህልውናና ናብ ሓደጋ ከእቱ ዝኽእል ወራር ዕስለ ኣምበጣ’ውን እንተኾነ ኣብ ዘራእቲ ሓደጋ እንተየብፀሐ ንምክልኻል ዝተፈላለዩ ሜላታት እናተጠቐመ፣ ይምክቶ ኣሎ፡፡

ብፍላይ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ብውልቀን ብውዳበኦምን ኣቢሎም ነቲ ኣብ ትግራይ ተራእዩ ዘሎ ዕስለ ኣምበጣ ንምምካት እናወፈሩ ኣድማዒ ተግባር ፈፂሞምን ፣እናፈፀሙ ይርከቡን። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርትን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ዝርከቡ ተምሃሮ’ውን ንፅሬት ትምህርቲ ክፃባእ ብዘይኽእል መንገዲ፣ ኣብ መኸተ ዕስለ ኣምበጣ እናተሳተፉ ዝነኣድ እጃም ኣወፍዮም እዮም። ብተወሳኺ ኣብ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ዝርከቡ ሰራሕተኛታት፣ ነቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ግዜ ክወሃቦ ዘይግባእ ሓደጋ ዕስለ ኣምበጣ ኣብ ምምካት ተዋፊሮም ካብኣቶም ዝድለ ዘበለ ኩሉ እናበርከቱ ይርከቡ።

ከምኡ’ውን ደቂ ኣንስትዮ ብውልቀን ዝረባረበኦ ከምዘሎ ኮይኑ፣ ብፍላይ ድማ በብውዳበአን ኣቢለን ከምቲ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ መዓንጠአን ሸጥ ኣቢለን፣ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ አሕዋተን ኮይነን ምስ ፀላኢ ፊት ንፊት ገጢመን ዝመከታን፣ ዓወት ዝተፀንበላን፣ ሕዚ’ውን ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ዘራእቲ ሽግር ቅድሚ ምብፅሑ ኣብ ምክልኻል ኢደን እናሓወሳን፣ እኽለ-ማይ እናቐረባን ነቲ ወፍሪ እናዐወታን፣ ኣብቲ መከተ ኣትየን ካብኣተን ትፅቢት ዝግበር ኩሉ እናበርከታ ውፅኢታዊ ስራሕ ሰሪሐን እየን።

ብተመሳሳሊ ሰብ ሃፍቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ብዛዕባ እቲ ወራር ዕስለ ኣንበጣ፣ ምስ ሰምዑ ብዓርሰ ተበግሶ ተለዓዒሎም፣ ኣብ ጎድኒ ህዝቦም ኮይኖም ገንዘቦም ንምልጋስ ንድሕሪት ከምዘይብሉ ብተግባር ኣረጋጊፆም እዮም፡፡ ብድማር ህዝብን መንግስትን ብሓባር ኮይኖም ዝለዓለ ርብርብ እናገበሩ እንትኾኑ መንግስቲ ክልል ትግራይ፣ ንኩነታት እቲ ሓደጋ ካብ መፈለምታ ጀሚሩ ብምክትታል፣ ናብቲ ዕስለ ኣንበጣ ኣጋጢሙ ዝተብሃለ ከባብታት’ውን ብኣካል ብምኻድ ህዝቢ ክገብሮ ዝግበኦ ስራሕቲ ብምሕባር ካብ መንግስቲ ዝግበር ትፅቢት ከምዝፍፅምን ነቲ ኩነታት ብትኹረት እናተኸታተለ ከምዝመርሕን ሓቢሩ እዩ።

ብዘይካ እዙይ፣ ሓይልታት ፀጥታ ክልል ትግራይ፣ ድርብ ዕማሞም ተሓንጊጦም፣ ብቀንዱ፣ ኣብ ድሕንትን ሃለዋትን ህዝቢ ቀትርን ለይትን ዋርድያ ሕገ መንግስቲ ኮይኖም ከም ቆቛሕ ዓዶም ካብ ፀላኢ ኣብ ምሕላው እንትፅመዱ፤ በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ህዝባዊ ዕላማ ተሸኪሞም፣ ልዕሊ ፀገም ህዝቢ ዝኸውን ዋላ ሓደ ነገር የለን ካብ ዝብል ፅኑዕን ህዝባውን ዕላማ ተላዒሎም ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ኮይኖም ፀገማት ንምፍታሕ ሓያሎ ስራሕቲ እናፈፀሙ ይርከቡ። ሓይልታት ፀጥታ ክልል ትግራይ፣ ኣብ ከባቢኦም ሓደጋታት እንተጓንፍ ኣብ ጎድኒ ህዝቦም ኮይኖም ዝለዓለ ግደ ከምዘበርከቱ ኩሉ፣ ሕዚ’ውን ካብ ዘለዎም ህዝባዊ ውግንና ዝብገስ፣ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ምምካት፣ ንፅጉማትን ዓቕሚ ዘይብሎምን ወገናት እኽሊ እናዓፀዱ፣ እናኣከቡን ቀልጢፉ ናብ ቆፎ ንክኣቱ ዘይተሓለለ ፃዕሪ እናፈፀሙ እዮም።

ብሓፂሩ፣እቲ ክስመረሉ ዝግባእን ቀንዲ ተግባርን፣ ሃንደበት ፀላእን ሓደጋን እንትመፁ ከከም ባህሪ እቶም ተፃባእቲ ነገራት ድልውነት ዝሓትት እንትኾን፣ ከምቲ ሕዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ዕስለ ኣምበጣ እንትረአ ሓድነትን ጥበብን ወሳኒ እዩ። እዙይ ከምዘሎ ኮይኑ ”ውሕጅ ከይመፀ፣ መንገዲ ውሕጅ ፅረግ” ከም ዝበሃል፣ ነገራት ቅድሚ ሓደጋ ምብፀሖም ኣቐዲምካ ምክልኻልን ምእማትን ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ እቶም ዝባፅሑ ዘራእቲ ናብ ሓደጋ ከይቃልዑ ኢደይ ኢድካ ኢልና ብምእካብ ብቅልጡፍ ናብ ቆፎ ዝኣትዉሉ ኩነታት ክፍጠርን፣ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሓድነት ብምሕያልን ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ሓረስታይ ትግራይ በቢዝከኣሎ ኩሉ ርብርቡ ከምዝቕፅለሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይኣምን።

ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ትግራይ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ዘይሰግሮ ፀገም ከምዘየሎ ብምትእምማን፣ነቲ ሓደጋ ዕስለ ኣምበጣ ኣብ ምምካት ንዝተረባረቡ ኩሎም ኣካላት፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዝለዓለ ምስጋናን ናእዳን እናቕረበ፣ ሕዚውን ከም ትማሊ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ዕስለ ኣምበጣ እናመከትካ ሓድነትካ ብምድልዳል መንግስቲ ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ምፍታሕ ኣብ ዝገብሮ ርብርብ ኣብ ጎኑ ክትከውን፣ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ ኣብ ምርግጋፅ የካይዶ ኣብ ዘሎ ቃልሲውን ዝሓበራ ቀላፅምካ ብምሕያል እጃም ንከተወፊ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይፅውዕ።

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ፡21 ጥቅምቲ 2012 ዓ/ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *