ሓበሬታ:-

ሓበሬታ:-

“ኣብዚ እዋን እዙይ መላእ ህዝብና ብሓፈሻ መንእሰይ ትግራይ ድማ ብፍላይ ኣብ ኩለ መዳያዊ ንጥፈታት ልምዓት: ዴሞክራታይዜሽንን ምስፋን ሰላምን ክልሉ ዘርእዮ ዘላ ተገዳስነት ክምስገን ይግባእ።ንቐፃሊ ውን እዚ መንፈስ እዙይ ብዝበለፀ ተጠናኺሩን ብኣግባቡ ተወዲቡን ክትግበር ይግባእ።

እዙይ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ምስ ደሕንነትን ፀጥታን ዝተተሓሓዙ ሓበሬታታት ክንዝርግሕ ከለና ኣብ ግምት ክነእትዎም ዝግባእ ብዙሓት ጉዳያት ምህላዎም ድማ ምፍላጥ ከድሊ እዩ።እነሕልፎ ሓበሬታ ንወገንን ፀላእን ዝህልዎ ኣዎንታውን ኣሉታውን ፅልዋ ቀዲምና ብምእማት ተዘይኣሕሊፍናዮ ክነፀብቕ ኢልና ክንፅይቕ ስለ እንኽእል ከምኡ ዝበለ ኣካይዳ ካብ ምኽታል ክንቁጠብ ዩ ዘለና።

ብተወሳኺ ብኢፌዴሪ ናይ መራኸብቲ ሓፋሽን ነፃነት ሓበሬታን ንምብያን ዝወፀ ኣዋጅ 590/2000 ኣብ ዓንቀፅ 23 ንኡስ ቁፅሪ 2 ፊደላት ሀ ክሳብ ረ ዘሎ ክልከላታት ተረዲእና ስርዓት ዘለዎ ኣካይዳ ክንክተልን እቲ ሓበሬታ ምዝርግሑ ዘድሊ መሲሉ እንተተራእዩና ድማ ንዝምልከቶ ናይ ፀጥታ በዓል መዚ ተወኪስና ክንገብሮ ይግባእ።ምስዙይ ተተሓሒዙ ኣብ ሶሻል ሚድያ እትነጥፉ ወገናት ከመይ ክንንቀሳቐስ ከም ዝግባእ ሓበሬታ ብጥርኑፍ ተዝውሃበና ኢልኩም ንዘቕረብኩሞ ለበዋ ቅቡል ጌርናዮ ዘለና ምዃንና እናገለፅና ኩነታት ኣጠዓዒምና ብስሩዕ ናይ ርክብ መስርሕ ክንሕብረኩም ምዃንና ክንሕብር ንፎቱ።” ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ ፡ 22 ጥቅምቲ 2012 ዓ/ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *