መበል 14 ዓመት መዓልቲ፣ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ፣ ምኽንያት ብምግባር፣ መግለፂ ቕዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ!!

መበል 14 ዓመት መዓልቲ፣ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ፣ ምኽንያት ብምግባር፣ መግለፂ ቕዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ!!

ብዝሃነት መሰረት ዝገበረ ሕብረ -ብሄራዊ ስርዓት ዋሕስ ህዝብን ሃገርን እዩ!!

ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ’’ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና ንዘላቒ ሰላምናን ረብሓናን’’ብዝብል መሪሕ ቃል፣ ንመበል 14 ጊዜ፣ንዝኽበር መዓልቲ ብሄር-ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ፣ከምኡ’ውን ሕገ -መንግስቲ ኢፌዴሪ ንዝፀደቐላ 29 ሕዳር 1987 ዓ.ም፣ መበል 25 ዓመት፣እንኳዕ ኣብፀሐኩም! ኣብፀሐና! ዝብል መልእኽቲ፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እንተመሓላልፉ፣ እንኮ ዋሕስ ህዝብን ሃገርን- ዝኾነ ብዝሃነትን ዴሞክራስያዊ ብሄራዊነት፣ መሰረት ዝገበረ፣ ሕብረ ብሄራዊ ስርዓትና ንድሕሪት ከይምለስ ብምቅላስ እዩ፡፡

መዓልቲ ብሄረ-ብሄረሰባት ህዝብታት ኢትዮጵያ፣ በብዓመቱ ዝኽበረሉ ቐንዲ ምክንያት፣ሕሱም ጭቆናን ምሒር ምዝመዛን ዘበፅሕሎም ዝነበሩ ስርዓት ፊውዳሊዝምን ኣረመናያዊ ስርዓት ደርግን፣ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ብዝገበርዎ መሪርን ቃልስን ብዝኸፈልዎ ናይ ህይወትን ንብረትን መስዋእቲ፣ ሓመድ ድብ ክኽደኑ፣ብምግባር፣ ካብ ብሄራዊ ዕብለላ ተናጊፎም፣ ሉኣላዊነቶም፣ ዘረጋገፅሉ ሕገ-መንግስቲ ኢፌዴሪ፣ 29 ሕዳር 1987 ዓ.ም ብተወከልቶም ዝፀደቐሉ ዕለት ብምኽባር፣ ቐፃላይ ብሩህ ጉዕዞኦም ኣጠናኺሮም ከምዝቕፅልሉ ደጊሞም ቃሎም ዘሕድስሉ ዕለት ብምዃኑ እዩ፡
ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ከምቶም ካልኦት ብሄር፣ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ፣ሕገ-መንግስቲ ኢፌዲሪ ዝሃቦ መሰል ተጠቒሙ፣ ናይ ባዕሉ ምምሕዳር ኣጣይሹ፣ ስነ-ልቦንኡ ኣሕይሉ፣ድሕንነቱን ፣ማንነቱ ኣኽቢሩ፣ ብባህሉ ኾሪዑ፣ ታሪኩ ክፅሕፍ፣ ቋንቋኡ ከማዕብል ክኢሉ እዩ፡፡ ብተወሳኺ ህዝብና ሃላዋቱ፣ ድሕንነቱን መንነቱን ብቃልሱ ኣረጋጊፁ፣ ምስ ብሄር-ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ፣ ቐላፅሙ ጠሚሩ፣ ኣብዚ ሃገር ሕብረ ብሄራዊ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ምህናፅ ዕዙዝ ተራ እናተፃወተ፣ ፀረ ድኽነት፣ቃልሱ ’ውን ኣበርቲዑ ብምክያድ፣ ብርክት ዝበሉ ዓወታት ተመዝጊቦም እዮም። ኮይኑ ግና ኣብ ከይዲ ምህናፅ ሕብረ-ብሄራዊ ፌዴራል ስርዓትን፣ ምትግባር ሕገ- መንግስቲ ኢፌዴሪ እውን፣ ሽግራት ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን፡፡ ናይዚ ምኽንያት ብቐንዱ ልዕልነት ክራይ ኣካብነት ኣተሓሳስባታትን ተግባራትን፣ ከምኡ’ውን ኣብ መሪሕነት ልምዓታዊ ዴሞክራሲያዊ ሓይሊ፣ ብምክንያት ዝተፈጠሩ ዝተፈላለዩ ሽግራት፣ ህዝብና ከምትዝተፀበዮን ዝደልዮን ክረክብ ኣይከኣለን፡፡ እንተኾነ እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ሽግር ንምፍታሕ ከም መንግስቲ ትግራይ ግቡእ ምትዕርራይ ገይሩ፣ ቃልሲ ብምጅማሩ ሎሚ ኣብ ኩለ መዳይ ምንቅስቓስ ተስፋ ዝህብ ውፅኢትን ይረአ ኣሎ፡፡

#ዝኸበርኩም ሓረስቶት፣ነበርቲ ከተማ፣ልምዓታዊ ሰብ ሃፍቲ!!

ባዕልኹም፣ ኣሓትኩምን ኣሕዋትኩምን ብዝኸፈልዎ ክቡር ናይ ህይወት መስዋእትነት፣ ብደምን ኣዕፅምትን ዝተፀሓፈ፣ ሕገ-መንግስቲ ኢፌዴሪ፣ ቐንዲ ዕላምኡ፣ ድኽነት ብኸይዲ ታሪኽ ገይርካ ረብሓኹምን ድልየትኩምን ንምምላእ እዩ፡፡ እንተኾነ ካብቶም ዝሓለፉ አርባዕተ /4/ ዓመታት ጀሚሩ፤ ብፍላይ ድሕሪ ወርሒ መጋቢት 2010 ዓ/ም፤ ሕገ መንግስቲ ኢፌዲሪ ብምጥሓስ፤ ሕብረ ብሄራዊ ፌዴራላዊ ስርዓትና ብምሽርራፍ፤ ልዕልና ሕጊ-፤ ብዘይምኽባር፣ እዚ ሃገር ሰላም ሓሪምዋ፤ ዜጋታት መድሓንቶም ካብ ዝተቐበረሉ ዝፈናቐልሉ፤ ብብብሄራዊ መንነቶም ይቅተሉን ይእሰሩን ዘለዉ ምዃኖም ምስማዕ ዕለታዊ ዜና ኾይኑ ኣሎ፡፡

ብኣንፃሩ ኣብ ዓዲ ዉሽጥን ወፃእን ዘለኹም ተጋሩ ከም ኣርቃይ ረቢብኩም ኣብ ጎኒ ህዝብን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን፣ ተሰሊፍኩም ድሕንነትን መንነትን ትግራይና ንኽረጋገፅ፣ ከምኡ’ውን ሕገ-መንግስቲ ኢፌዴሪ ንክኽበር ፣ ሕብረ-ብሄራዊ ስርዓትና ንክቕፅል፣ ልዕልና ሕጊ ንኽረጋገፅ ንዝገበርኩምዎን ትገብርዎ ንዘለኹምን ተጋድሎ፣ በዚ ኣጋጣሚ፣ ብሄራዊ ክልላዊ ፣ መንግስቲ ትግራይ ዘለዎ ናእዳን ኽብርን እንትግለፅ፣ ኣብ ቐፃሊ’ውን ቃልስኹም ኣደንፊዕኹም ከምእትቕፅልሉ ብምትእምማን እዩ፡፡

#ዝኽበርኩም መናእሰይ፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ዉዳበታት ሲቪክ ማሕበራትን ስቪል ሰርቫንትን !!

ኣብዚ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ፣ ናብ ንቡር ንክምለስ፣ ሰላምን ምርግጋእ ክፍጠር፣ ልምዓት ቐፃልነት ክህልዎ ፣ድኽነት ፣ ስራሕ ስእነትን ኣብ ምቅናስ እተካይድዎ ዘለኹም ፃዕሪ፤ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘሎዎ ናእዳ ይገልፅ፡፡ ከምዝፍለጥ ሕገ-መንግስቲ እንተዘይተኸቢሩ፣ ልዕልነት ሕጊ እንተዘይረጋጊፁ፣ሕብረ-ብሄራዊ ፌዴራላዊ ስርዓት እንተዘይቐፂሉ፣ ህልውና ሲቪክ ማሕበራት ይኹን ተሳትፎን ተጠቃማንነትን ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ምርግጋፅ ዝበሃል ኣይሕሰብን፡፡ ስለዝኾነ ሕብረ-ብሄራዊ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንክኽበር ፣ ከምኡ ዉን ልዕልና ሕጊ -ተኸቢሩ 6ይ ሃገራዊ መረፃ ብእዋኑ ክኻየድ እጃምኹም ክተወፍዩ ፃዉዒቱ የቅርብ ብተወሰኺ ምስ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ብምድግጋፍ ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝምን ክኽበር ግቡእ ቃልሲ ክካየድ እዉን ይግባእ፡፡

ኣብ መወዳእታ ዋሕስ ሃገርን ህዝብን ዝኾነ ብዝሃነትን ዴሞክራስያዊ ብሄራዊነት መሰረተ ዝገበረ ሕብረ ብሄራዊ ስርዓትና ንድሕሪት ከይምለስ ንቅድሚት ክንምርሽ፣ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ፣ ብፍላይ መንእሰይ ትግራይ፣ ብመልክዕ ሰራዊት ልምዓትን መኸተን ተወዲብካ ከምወትሮ፣ ንኩነታት ቖቋሕ ኮይንካ ብምክትታል፣ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይና ከምእተረጋግፅ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንፃት’ውን ኣይጠራጠርን፡፡ ሰናይ ናይ ቃልስን ዓወትን ጊዜ፡፡

ዘልኣለማዊ ክብሪ ንስውኣትና!!

ሕገ-መንግስቲ ስርዓትና ንዘላቒ ሰላምና ረብሓናን!!

ብሄራዊ ክልላዊ- መንግስቲ ትግራይ
መቐለ
29 ሕዳር 2012 ዓ.ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *