ወይከ ወንዘር- ካብ ኣጀንዳና!!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ወይከ ወንዘር- ካብ ኣጀንዳና!!

ህዝብን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን፣ልምዓታዊ ዲሞክራሲያውን፣ ህዝባውን መስመሮም ኣፅኒዖም ንቕድሚት ስለዝመረሹ፣ ኣብ ርብዒ ክ/ዘመን ዙርያ መለስ ማሕበረ-ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ኣመዝጊቦም እዮም፡፡ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን ሸሞንተ ኣዋርሕ’ውን እንተኾን፣ ኣብ ልዕሊኦም ካብ የማነ-ፀጋም ዝፍነው ዝነበረን ዘሎን ማእለያ ዘይብሉ ፀለመ፣ ዝተፍሓሰ ሽርሒታትን ብሄር ተኮር ጥቕዓትን፣ ከየሰኮኖም፣ መኪቶም፣መንነቶምን ድሕንነቶምን ኣረጋጊፆም፡፡ትግራይና ድማ ሰላማ ውሑስ፣መስሕብ ቱሪዝምን፣ ንኢንቬስትመንት ድማ ምችውቲ ከምዝኾነት ፈታውን ፀላእን ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ፡፡

ብምዃኑ ካብ 1 ሓምለ 2011 ዓ.ም ጀሚሩ፣ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ጥራሕ ናይ ወፃኢ ኢንቬስትሜንት ሓዊስካ ልዕሊ ብር ትሸዓተ(9)ቢልዮን ካፒታል ንዘመዝገቡ 500 ሰብ ሃፍቲ ፍቃድ ኢንቬስትሜንት ተዋሂብዎም ኣሎ፡፡

እዞም ኣብ ዘፈራት፣ ማኒፍክቸሪንግ፣ መዓድን፣ ኮንስትራክሽን ካልኦትን ዝዋፈሩ ፕሮጅክቲታት፣ ኢንቬስትሜንት ብድማር ንዓሰርተ ሽሕ(10) ወገናት ቋዋሚን ጊዚያዊን ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጥሩ እዮም፡፡ ብመዳይ ቱሪዝም’ውን፣ ኣብ ቐዳማይ ርብዒ ዓመት 2012 ዓ.ም በጀት ዓመት ጥራሕ፣ ኣብ ትግራይ ዝፈላለዩ መስሕባት፣ ዑደት ካብ ዝገበሩ 17 ሽሕ ናይ ወፃኢ ቱሪስታት 23 ሚልዮን ዶላር እቶት ተረኪቡ ኣሎ፡፡

ብግምት ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ምእመናን ዝተረከብሉ፣ ብሃይማኖታዊ ስነ-ስርዓት ማዕሪጉ፣ ብሰላም ኣብ ዝተተዛዘመ ዓመታዊ በዓል 21 ሕዳር 2012 ዓ.ም፣ ማሪያም ፅዮን ኣክሱም፣ ድማ ልዕሊ ኣርባዕተ(4) ሽሕ ወፃእተኛታት ምስታፎም ትግራይና ሰላም ዝዓሰላ ምዃና ብጋህዲ ኣመስኪራ እያ፡፡

እዚ ዘሕብን ውፅኢት፣ ህዝብን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን፣ ትማሊ፣ሎሚ ይኹን ፅባሕ፣ መትከል ዓርሰ እምነት ተሓንጊጦም፣ዝገብርዎ ዘለው ርብርብ ድኽነት ታሪክ ምግባር ምኻኑ ብግልፂ ዘርኢ እዩ፡፡

ብሓፈሻ ህዝብና ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘጋጥምዎ ዘሎዎ ዝተፈላለዩ ማሕበረ-ኢኮኖሚያዊ ፀገማት፣ ተፃዊሩን ንድሕሪት ከይበለን፣ ማሕበር ልምዓት ትግራይ 11 ታሕሳስ 2012 ዓ.ም፣ ኣብ ዘካየዶ መደብ ቴሌቶን፣ ንፈተውቲ ሰ ላም፣ዲሞክራሲን፣ልምዓትን፣ ዘሐበነ፣ንፀላእቲ ድማ ርእሶም ከድንኑ ዝገበረ ድሙቕ ታሪክ ፁሑፍ እዩ፡፡

ብምዃኑ ኣብቲ ቴሌቶን ኣብ ውሽጢ ውስናት ስዓታት ጥራሕ ልዕሊ ብር 131 ሚልዮን ኣወፍዩ፡፡ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብናን ዲያስፖራ ትግራይን፣ ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ኣብ ቀፃሊ ሰለስተ ዓመታት ንምዕዋት ዝሓዘቶም መደባት ጥራሕ እንተኮይነስ፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዓሚምዎ ዘሎዎ መደባት ትልሚ ዲሞክራታይዜሽን ትራንፎርመሽን ሽትኦም ክወቕዕ ብዝለዓለ ወነ እጃሙ ከምዘውፊ ዘጠራጥር ኣይኮነን፡፡

እንትኾነ ህዝብን መንግስቲ ትግራይን፣ኣንፃር ቐንዲ ፀላኢኦም ድኽነት እናተረባረቡ፣ መበል 45 ዓመት፣ ልደት 11 ለካቲት፣ ብድሙቕ ንምፅንባል፣ ኣብ ዝሸባሸብሉ እዋን፣ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን፣ ብዝተኣካከቡ ሓይልታት ትምክሕቲ፣ ዝዝውር ናይ ፌዴራል መንግስቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሓይሊን ጠለማትን፣ወግሐ ፀብሐ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስቲን ትግራይ ዝተፈላለዩ ሽርሒታት እናፍሓሱ ካብ ዋና ኣጀንደኦም ንምውፃእ ቀትርን ለይትን ሕርጊዲ ይብሉ ኣለው፡፡

ሕሉፍ ሓሊፉ 9 ታሕሳስ 2012 ዓ.ም፣ ምስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ኣብ ክሊ ዓውደ ስራሕቲ ኢንቬስትሜንትን ዓቕሚ ህንፀትን ስምምዕነት ሰነድ፣ ንምፍርራም፣ ካብ ቻይና-ሳንሺ ዝብሃል ክልላዊ ምምሕድዳር፣ እታ ሃገር ንዝመፀ ጉጅለ ልዑክ፣ ናብ ትግራይ ከይመፅእ ተዓጊቱ ተሪፉ፡፡ እዚ ናይ ቪየና ኮንቬንሽን ዝጠሓሰ እከይ ተግባር፣ናይ ፌዴራል መንግስቲ ስልጣን ተቆፃፂሩ ንዘሎ ሓይሊ፣ዲፕሎሚሲያዊ ኪሳራ ካብ ሞጉልበብ ንላዕሊ፣ ክንዲ ፍረ ጣፍ፣ ዝኣክል ዝረኸቦ መክሰብ የለን፡፡

ብኣንፃሩ ህዝብን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን፣ ሓድነቶም ብዝበለፀ ንኸጠናኽሩ እዩ ገይሩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ 1977 ዓ.ም ዘጋጠምዎ ከበድቲ ፀገማት ሓዊስካ በብመዋእሉ ሓሊኮም ከም ህዝቢ ከጥፍኦዎ ዝተልዓሉ ናይ ውሽጥን ደገን ፀላእቲ ይኹን፣ ተፈጥሮ ዘሰዓበሉ ዝተፈላለዩ ሽግራትን ብድሆታትን ፈንፂሑ ዝወፅእ፣ ለባምን ተባዕን ህዝቢ’ምበር፣ ብሽርሒታት፣ ዓበርበርን፣ ደንበርበር ፀረ-ህዝብን ፀረ-ሰላም ሓይልታትን ሸብረኽ ዝብል ኣይኮነን፡፡

ኣብ መወዳእታ ህዝብን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን’’መስመርና ኣፅኒዕና ንመከተ’’ብዝብል መሪሕ ቃል፣ መበል 45 ዓመት ልደት 11 ለካቲት፣ ብዝለዓለ ወነ ዘክብርዎ፣ ሰላምና ውሑስ ብምግባር፣ሰናይ ምምሕዳር ንክነግስ እጃሞም ብምውፋይ፣ ዘለቂነት ዘሎዎ ስሉጥ ማሕበረ-ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ንምርግጋፅ፣ ብሓደ ገፅ ብጊዜ የለን መንፈስ ቀትርን ለይትን፣ ጉልበቶም፣ ርሃፆም፣ፍልጠቶምን ገንዘቦምን ብምውፋይ፣በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ኣረኣእያን ተግባራትን፣ ብክነት ሓዊስካ ኣብ ጓጓና ዘለው ዝተፈላለዩ ፀገማት ብምቕላስ ከምዝኾውን ኣየጠራጥርን፡፡

ስለዝኾነ ህዝብና፣ ብፍላይ መንእሰይ ትግራይና፣ብብእዋኑ ዝለዋወጥ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና፣ ቆቋሕ ኮይኑ ብምክትታል፣ ወይከ ወንዘር ካብ ኣጀንዳና ዝብል ጭርሖ ጨቢጡ ከምውትሮ ኣብ ኩሉ ዓውደ ግንባር እጃሙ ከምዘወፊ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይተኣማመን ፡፡

ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና!!
መስመርና ኣፅኒዕና ንመኸተ!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *