ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ

“ቅርሺ ብሳንዱቕ ወይ ሬሳ ብሳንዱቕ!!”ዝብል እከይ ኣበሃህላ ንመክት!!

ህዝቢ ትግራይ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ናብ ወለዶታት እናሳገሮም፣ ካብ ዝመፁን፣ ዘለዉን ክብርታት፣ ዓርሰ እምነትን ዓርሰ ምርኮሳን እዮም፡፡ ነዚ እውን እዩ፣ህዝቢ ትግራይ በቢመዋእሉ፣ማእለያ ዘይብሎም ተፈጥሮኣዊን ሰብ ሰራሕትን ፀገማት ከየምበርከኽዎ መንነቱን ድሕንነቱን፣ ምርግጋፅ ዝኸኣለ፡፡

ኮይኑ ግና ቅድሚ 28 ዓመታት፣ ብቓልሱ ሓመድ ድበ ክኽደኑ ዝገበሮም ድሑራት ስርዓታት መስፍንነትን ፋሽሽታዊ ወታደራዊ ደርግን በቢመዋእሉ በሰላ ኣየበፅሐሉን ማለት ኣይኮነን፡፡ እዞም ስርዓታት ህዝብና፣ብምሒር ድኽነትን ድሕረትን ኣሳቕዮም፣ እግሩ ናብ ዝመርሖ ተሰዲዱ ፋሕ ጭንግራሕ ክብል ዘይፍሓስዎ ሽርሕታት ኣይነበረን፡፡ እንተኾነ ህዝብና ነዞም ድሑራት ስርዓታት ብቓልሱ ስዒሩ ሃገርና ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ብልምዓታዊን ዲሞክራስያዊን ህዝባዊ መስመር ስለ ዝተመረሐት፣ኣብ ሕሉፍ ርብዒ ክፍለ-ዘመን ጥራሕ ብሚልዮናት ዝቑፀር ህዝቢ ካብ ትሕቲ ፀፍሒ ድኽነት ሓራ ክወፅእ ከምዝኸኣለ ሰነዳት ዓለምለኻዊ ትካላት ዘረጋገፅዎ ሓቂ እዩ፡፡

ህዝቢ ትግራይ እውን፣ ኣብ 1984 ዓ/ም 68% /ስሳን ሸሞንተን ሚኢታዊ/ ዝነበረ መጠን ድኽነት ብፅፍሩ ናብ 29% /ዒስራን ትሽዓተን ሚኢታዊ/ ክወርድ ገይርዎ እዩ፡፡እዚ ሓቂ እዙይ ዘመላኽተና ህዝብና ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ህዳሰ መስመር ኣፅኒዑ፣ ቀትርን ለይትን እንተሰሪሑ፣ ድኽነት ንሓንሳብን ንሓዋሩን ዝቕበረሉ እዋን ነዊሕ ከምዘይኾነ እዩ፡፡

እንተኾነ ግና ፣ ህዝቢ ትግራይ፣ ዘለዎ ሃብተ ገነት መሰረት ገይሩ፣ ትግራይና ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ምዕባለ ንምብፃሕ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ዘምክን ፣ ምንቅስቓስ ይግበር ኣሎ፡፡ ከምዝፍለጥ ቀንዲ ሃብቲ ትግራይና ፣ መሬት፣ ጉልበትን ማይን እዩ፡፡ ፍልጠትን ጉልበትን ክበሃል ከሎ ድማ ብኣውርኡ ኣብ መንእሰይ ትግራይና ዘሎ ዕቑርን ጭቡጥን ዓቕሚ እዩ፡፡ ኮይኑ ግና ዋሕስ ኩለመዳይ ትግራይና ዝኾነ መንእሰይና፣ ብዝተፈላለየ ዘይጭበጥ ተስፋ፣ ምጭብርባርን ሽርሒታትን፣ ሎሚ እውን ብምኽንያት ዘይሕጋዊ ስደት፣ኣደዳ ግዳይ፣ ነጋሪ ወረ ዘይብሉ በረኻታት ሰሜንን ምብራቕ ኣፍሪካ፤ ከም ዕድል ካብ በረኻታት ሰሃራ እንተኣምሊጡ ድማ ቀለብ ባሕሪ እንስሳ ምዃን ካብ ዝጅምር ዓመታት ተቖፂሮም እዮም፡፡ ዘይሕጋዊ ስደት ኣብዚ እዋን እዚ እውን እንተኾነ፣ ካብ ኩሎም ኩርንዓት ትግራይ ተጠናኺሩ ይቕፅል ኣሎ፡፡

ብምዃኑ ብሃገር ብርኪ እንትረኣይ፣ ፣ብዘይሕጋዊ ስደት ብበዝሒ መንእሰይ ይስእና፣ ካብ ዘለዋ ክልላት፣ ብቐዳምነት ካብ ዝጥቀሳ ትግራይና ሓንቲ ኮይና ኣላ፡፡እዚ ዘጉህን ዘሕዝንን ዕለታዊ ዜና፣ ክብርታት ዓርሰ እምነትን ዓርሰ ምርኮሳን ህዝቢ ትግራይ ሸርሺሩ፣ ርእስኻ ክተድንን ዝገብር ርኹስ ተግባር፣ ዘስዕቦ ዘሎ ሓደጋ ሕድሕድ ትግራዋይ ብዕሊ ክርደኦ ይግባእ፡፡

እዚ እከይ ተግባር፣ትግራይና መንእሰይ ኣልቦ ገይርካ፣ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይና ንሓደጋ ኣሳጢሕኻ፣ መንነትና ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ መናውራ ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ፡፡ እዚ ሓደጋ፣ሓይልታት ትምክሕቲ፣ምስ ጠላማትን ከዳዓትን ግንባር ፈጢሮም ፣ ኣብ ትግራይና የብፅሕዎ ካብ ዘለዉ ፀገም ዝተሓተ እንተይኮነስ ዝኸፍአ እዩ፡፡ ስለዝኾነ ኣብዚ ንህልውና ትግራይና ዝፈታተን ዘሎ ሓደጋ ዝዋስኡ ዘለው፣ ስድራ ቤታታት፣ ወዲ ሰብ ብደው ዝሸጡ ደለልቲ፣ ኣብ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ቤት ዕዮታት ዘለው ንከርሶም ዝሓድሩ ውሑዳት ሰራሕተኛታትን ሓለፍትን፣ ጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተሉ ዝተፈላለዩ ኤጀንሲታት፣ ኣብ መጓዓዝያ ዝተዋፈሩ ኣካላት ሓዊስካ ዝተፈላለዩ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ወዘተ፣ ቅርሺ ክረኽቡ ክብሉ፣ ኣብ ህይወት መንእሰይ ትግራይና፣ጠላዕ ይፃወቱ ኣለው::ዘይሕጋዊ ስደት ንምክልኻል ብብርኪ ክልል ዝተጣየሸ ግብረ-ሓይሊ፣ዘፈር ኮሙኒኬሽንን ሚድያን፣ማሕበር መናኣሰይ ትግራይ ሓዊስኻ ኩሎም መድረግቲ ኣካላት እውን ናይቲ ፀገም ክብደትን ስፍሓትን ተረዲኦምን ተወዲቦምን ከምቲ ዝድለ፣ ዕለታዊ ኣጀንደኦም፣ ጌይሮ ዘይምቅላሶም፣ እቲ ፀገም ንክጋደድ ተወሳኺ ምኽንያት ኮይኑ እዩ፡፡

እዞም ዘይሕጋዊ ስደት ተጠናኺሩ ክቕፅል ዝገብሩ ዘለዉ ብዋናነት ደላሎን ሸየጥቲ ሰብን፣ ሃርጓፍ ድሌቶም ንምምላእን፣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንእሰይ ትግራይና ዘለዎ ዝተፈላለዩ ፀገማት ተበሊፆምን “ተዘርጊሕኻ ይኹን ተዓፂፍካ ሞት ሓደ እዩ” ዝብል ኣበሃህላ እናንበልበሉን፣ኣብ ትግራይና ናይ ትውልዲ ሓጓፍ ክፍጠር ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎ ዓብዪ ገበን ይፍፅሙ ኣለው::ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ፣ ደሙን ኣዕፅምቱን ገቢሩ ተኸቢራ ክትፀንሕ ዝገበራ ትግራይና፣ ኣብ መፈለምታ መበል 21 ክ/ዘመን፣ ኣብ ኢድ ፀላእትና ክትወድቕ ኣይግባእን።

ዝሓለፈ ይኣክል፣ካብ ሎሚ ጀሚሩ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ፣ ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ብሓንቲ ማዓልቲ ናይ ልዕሊ 40 መናኣሰይ መርድእ ክስማዕ ኣይግባእን ኢሉ፣ ከምቲ ብየማንን ፀጋምን ዝተሃቀኑ ሽርሕታት ዘፈሸሎም፣ ዘይሕጋዊ ስደት እውን ጠጠው ንምባል ዕጥቁ ኣስጢሙ እጃሙ ከውፊ ይግባእ፡፡

ኣብዚ ክፍለጥ ዝግባእ ትማሊ ይኹን ሎሚ ዘይሕጋዊ ስደት ዝፅየፍን ብጭቡጥ ዝኾኑን ብዙሓት ስድራቤታት፣ ቁሸታትን ፣ጣቢያታትን ፣ወረዳታት ኣብ ትግራይና ኣለው እዮም፡፡ ንኣብነት ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ፣ ሓደ ስድራ ብዘይሕጋዊ ስደት ካብ ዝተሰደደ ውላዶም፣ዝተልኣኸሎም ብኣሻሓት ዝቑፀር ገንዘብ “ኣይንቕበልን፣ ሓራም እዩ” ዝበሉ መርኣያ ጅግንነት ዝኾኑ ወለዲ ኣለው፡፡ ኣብ ደቡብ ትግራይና እውን ካብ ዘይሕጋዊ ስደት ዝርከብ ቅርሺ መርገም እዩ ብምባል ተግባራዊ ምላሽ እናሃበ ይርከብ፡፡ስለዝኾነ ሕድሕድ ወዲ ትግራይ እዚ ኣብ ሰሜን ምዕራብን ደቡብ ትግራይና፣ ዝተገበረን ዝግበር ዘሎን ቅዱስ ተግባር በቢከባቢኡ ከስፍሖ ይግባእ፡፡

ብድማር ኣብዚ እዋን እዙይ ዘይሕጋዊ ስደት፣ ሓዋዊስካ ድሕንነት ትግራይ ናብ ሓደጋ ዘሳጥሑ፣ ትሽዓተ መንቀርሳታት ማለት ብቀንዱ ክራይ ኣካብነት፣ ፍትሒ ምስኣን፣ ዘይሰናይ ምምሕዳር፣ ከባብያዊነት፣ ሓደጋ ትራፊክ፣ ሕማም ኤች ኣይቪ ኤይድስ፣ብኽነት፣ ፆታዊ ጥቕዓት፣ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ ዝተወገዱ ዝተፋላለዩ ድሑራት ኣራኣእያታት ብዘይምሕረት ክቃለሶም ይግባእ፡፡
ብሓፈሻ ወዲ ትግራይና፣ ክርደኦ ዝግባእ፣ ዘይሕጋዊ ስደት ፈፂሙ ዘላቒ መፍትሒ ፀገም ኣይኮን፡፡ክኸውን እውን ኣይከኣልን፡፡ ብዘይሕጋዊ ስደት ዝማዕበለ ሃገር ይኹን፣ ካብ ድኽነት ዝተናገፈ ህዝቢ እውን ኣብ ዓለም የለን፡፡ ሎሚ ኣብ ትግራይና ዘሎ ሃብተ ገነት ብግቡእ እንተጠቒሙናሉ መናእሰይና ስደት ዝምነይሉ ምኽንያት የለን፡፡ቀንዲ ፀገም ዘይሕጋዊ ስድት ኮይኑ ዘሎ፣ድኽነት ኣተሓሳስባ እዩ፡፡

ብምዃኑ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ጠንቂ ዘይሰናይ ምምሕዳር ፣ዘይሕጋዊ ስደት፣ ስእነት ስራሕ፣ወዘተ ዝኾነ ጉዳያት ብግቡእ ፈልዩ ብሓፈሻ ናይ ኣተሓሳስባን ማተርያልን ድኽነት ንምውጋድ፣ብዝሓንፀፆ ትልሚ ዴሞክራይታይዜሽንን ትራንስፎርሞሽን ብምፍታሕ፣ ተጠቃምነት መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ንምርግጋፅ ኩለመዳያዊ ፃዕሪ ይገብር ኣሎ፡፡ንትግራይና ናብ ዝለዓለ ብራኸ ዘብፅሕ ብሳይንሳዊ ኣገባብ ዝተፀንዐ ናይ ኣወዳድባ መደብ ማለት፣ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጣብያታት ዝጀመሮ ሪፎርም እውን፣ ኣብ ናይ ወረዳታት፣ከተማታትን፣ክ/ከተማታትን ኣወዳድባ ኣፅዲቑ፣ ናብ ተግባርን ምእታው ቅድመ ምድላው ወዲኡ ኣሎ፡፡

ስለዙይ ዘይሕጋዊ ስደት ኣብ ምቅላስ ግቡእ ኣመራርሓ ክህብ ዝተወደበ ክልላዊ ታስክ ፎርስ መሓውራቱ ክሳብ ታሕቲ ኣጠናኺሩ፣ምስ ህዝባዊ፣ ሞያዊ፣ ስቪክ ማሕበራትን ካልኦት መድረግቲ ኣካላትን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዙ ንቕድሚት ክምርሽ ይግባእ። ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እቶም “ቅርሺ ብሳንዱቕ ወይ ሬሳ ብሳንዱቕ”ዝብል እከይ ኣበሃህላ እናንበልበሉን፣ ብህይወት መናኣሰይና ጅብኦም መሊኦም ዝሃጥሩ ዘለው ደለልቲ ንምምካት ቆሪፅና ንለዓል፣ ዝብል መልእኽቲ፣እንተመሓላልፍ፣ካብ ህዝቢ ውፅኢታዊ ምላሽ ከም ዝረክብ ብምትእምማን እዩ፡፡ በዚ ኣጋጣሚ ውጥም ቅልቅል ዝብል ዘሎ ኣንበጣ በረኻ ብዋናነት፣ ስግኣት ዓለም ኮይኑ ዘሎ፣ ተላባዲ ሕማም ኮረና ቫይረስ፣ ንምክልኻል መላእ ህዝቢ ትግራይ፣ ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ክገብር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፃውዒቱ የቕርብ፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስቲን ክልል ትግራይ፣
04 መጋቢት 2012 ዓ/ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *