“ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንመኸተ ኣብ ዝተዳለናሉ እዋን ስለዝመፀ ህይወት ክግብር ተዳልዩ ዝነበረ ህዝቢ ህይወት ንምድሓን ንደሓር ክብል ኣይግባእን” ምክትል ም/ር/ምም/ደ/ር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል

“ለበዳ ሕማም  ቫይረስ ኮሮና ንመኸተ ኣብ ዝተዳለናሉ እዋን ስለዝመፀ ህይወት ክግብር ተዳልዩ ዝነበረ ህዝቢ ህይወት ንምድሓን ንደሓር ክብል ኣይግባእን” ምክትል ም/ር/ምም/ደ/ር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል

ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል ኣብ ለበዳ ሕማም  ቫይረስ ኮሮና ኣመልኪቶም ሎሚ 17 መጋቢት 2012 ዓ/ም ንጋዜጠኛታት ዝሃብዎ መብርሂ ከም ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ ፡፡  

  • እዚ ሕማም ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ካሊእ ጫፍ ብፍጥነት እናተዘርገሐ ናብ ሃገርና እውን ኣትዩ ኣሎ፡፡
  • ገለ ዝማዕበላ ሃገራት ልዕሊ ዓቕሚ ቁፅፅረን ወፂኡ ኣብ ክሊ ተስፋ ምቑራፅ ይርከባ፤ ኣብዘን ሃገራት እዚአን ዓበይቲ መራሕቲ ሃገራት እንተይተረፈ በዚ ሕማም ግዳይ ሞት ኮይኖም እዮም፡፡ ናይዚ ምኽንያት ድማ ሕብረተሰብ ብብቱንን ብውዱብን ክምክቶ ብዘይምኽኣሉ እዩ፡፡
  • ንሕና ከም ተጋሩ እውን ዕድለኛታት ኢና፡፡ በቲ ሓደ ወገን ካብተን ዝማዕበላ ሃገራት ግን ድማ ዓቕሚ ስኢነን ተስፋ ቆሪፀን ካብ ዘለዋን ብውዳበ ኮነ ብቡቱን እናተቆፃፀረኦ ካብ ዘለዋ ሃገራት ተሞክሮ እንወስደሉ፣ በቲ ካሊእ ወገን ድማ ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንመኸተ ኣብ ዝተዳለናሉ እዋን ስለ ዝመፀ፣ ንመኸተ ተዳልዩ ዝነበረ ህዝቢ ህይወት ንምድሓን ንቃለሰሉ እዋን ስለ ዝመፀ እዩ፡፡
  • ሎሚ ፍሉይ መኸተ ክንገብር ኢና፡፡ መኸተና ምስ ሰብ ዘይኮነስ ምስ ረቂቕ ቫይረስ ብምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ፡፡ እዙይ እውን ህዝቢ ትግራይ ብውልቀ ይኹን ብውዳበ ነዚ መኸተ ክረባረበሉ ይግባእ፡፡ እዚ ማለት እውን ህዝቢ ትግራይ ብንቕሓት ከባቢኡ ክከታተልን ሓዱሽ ዝኣቱን ዝወፅእን ሰብ እንተሃልዩ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ሓበሬታ ክመጋገብ ይግባእ፡፡
  • ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕሉፍ እዋናት ዝተፈላለዩ ከበድቲ ዓፀባታት ብፅንዓት ተፃዊሩ ሓሊፉ እዩ፡፡ እዙይ ማለት ህዝብና ዓቕሚ ፀዋርነት ዓፃባት ዝለመደ ብቀሊሉ ዘይስኮን እዩ፡፡ ነዙይ ኣብ ዓለም ይኹን ኣብ ኣፍሪካ ኣጋጢሙ ዘሎ ለበዳ ብፍርሕን ራዕድን ዘይኮነስ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ብውዳበን ብብቱንን ከምቲ ኣብ ወራር ኣንበጣ ዘርአዮ ሓድነታዊ ጥንካረ ክምክቶ ይግባእ፡፡
  • እዚ ለበዳ በዚ ኣገባብ ክንቆፃፀሮ እንተዘይኪኢልና ዋጋ ከኽፍለና እዩ፡፡
  • እዚ መኸተ ስርዓት ክህልዎ እዩ፡፡ እዚ ወፍሪ መኸተ ቫይረስ ስርዓት ሒዙ እናተመርሐ ዕውት ንምግባር ፈፃሚ ስራሕ ካቢኔ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ውሳነታት ኣውፂኡ ኣሎ ፡፡

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *