ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

               ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

             =====================================================                      

                            “ገ እናበሉኻ ዶ ትጋገ! “

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ህዝብና፣ ካብ ተላባዲ ሕማም፣ቫይረስ ኮሮና /covid 19/፣ንምክልኻል ዝሕግዝ ድንጋገ ህፁፅ እዋን፣ ኣውፂኡ ኣሎ፡፡ ብሓፈሻ 24 ዓበይቲ ዓንቀፃት፣ ከምኡ እውን 29 ግቡኣትን ዘይግደቡ መሰላትን፣ ዘነፀረ እዚ ድንጋገ፣ ካብ 17 መጋቢት 2012 ዓ/ም ጀሚሩ ንኽልተ ሰሙን ዝፀንሕ እዩ፡፡

ዕላማ እዚ ድንጋገ ፆታ፣ ዕድመ፣ ህፃን፣ መንእሰይ፣ ሽማግለ፣ ዘርኢ፣ ቀለም፣ ሃይማኖት፣ ብሄር፣ ሃፍታም፣ ድኻ ፣ንጉስ /ልዑል/ መራሒ ሃገር ወይ ዜጋ ወዘተ ከይፈለየ፣ ብናህሪ ብርሃን ፀሓይ እናተወንጨፈ፣ሰባት ብደቒቓ ከም ቆፅሊ ዘርግፍ ዘሎ፣ ቫይረስ ኮሮና፣ ንትግራይና እውን ከምዘየናሕስየላ ብምእማን፣ ዓቕሚ ብዝፈቐዶ ንምምካት እዩ፤ መንግስቲ ትግራይ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ከውፅእ ተገዲዱ ዘሎ።ምኽንያቱ እቲ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ኣብ ኢትዮዽያ ክሳብ 18 መጋቢት 2012 ዓ/ም 16 ሰባት እቲ ሕማም ተረኺቡዎም ኣሎ። እዙይ ብዕሊ ስለዝተገለፀ’ምበር ግዳይ እቲ ሕማም እዚኦም ጥራሕ እዩ ማለት ግና ኣይኮነን። ዩኤስ ኣሜሪካ ኣሜሪካ እውን ትሕዞን ትጭብጦን ኣስኢንዋ ኣሎ፡፡ ብምዃኑ ኣብ ዩኤስ ኣሜሪካ፣ ብሓንቲ ፀሓይ ጥራሕ 10,000 ዜጋታታ፣ ግዳይ ቫይረስ ኮሮና ኮይኖም ኣለዉ፡፡ ክሳብ 18 መጋቢት 2012 ዓ/ም፣ ድማ ልዕሊ 1300 ዜጋታት ሞይቶም ኣለዉ፡፡ ስለዝኾነ ኒዎርክን ሎስኣንጆሎስን ሓዊስካ ካብ ዘለዋ 50 ስቴታት እተን 48 ድንጋገ ህፁፅ እዋን ኣውፂአን ኣለዋ፡፡ ነዚ ስዒቡ ልዕሊ 51 ሚኢታዊ ህዝባ ድማ ካብ ገዛ ከይወፅእ ተኣዚዙ ኣሎ፡፡ ዛጊድ ካብ ኣርባዕቲኡ ኩርናዕ ዓለምና፣ ልዕሊ 24 ሽሕ ህዝቢ ህይወቱ ስኢኑ ኣሎ፡፡ ብሓፂሩ እቲ ቫይረስ ኮሮና፣ ንዓለምና ናብ ዝኸፍአ ማሕበረ-ኢኮኖምያዊ ቅልውላውን ሓደጋ ፀጥታን አእትዩዋ ኣሎ። ብምዃኑ ዓለምና ክልተ ትሪልዮን ኢኮኖሚያዊ ክሳራ፣ ከም ዝበፅሓ፣ ምሁራን ስነ ቑጠባ ይገልፁ ኣለዉ፡፡

ስለዚ ቀዳማይ ሓላፍነቱ ምርግጋፅ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይና፣ ከምኡውን ምቕፃል መንነት ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ቫይረስ ኮሮና፣ ኣብ ዓለምና ዘብፀሖ ዘሎ ህልቂትን ዕንወትን እናሰምዐን እናረኣየን ኢዱን እግሩን ኣኪቡ ሱቕ ክብል ፈፂሙ ኣይኽእልን፡፡ ዘለዎ ዕድል ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት፣ ኣብ ትግራይና ዝበፅሕ ማሕበረ ኢኮኖሚ ፀገማት ተፃዊርካ፣ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ትግራይና ምህላዉ ዘይምህላዉ ንምፍላጥ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ምውፃእ እዩ፡፡ እቲ ኹነታት ምስተፈለጠ ድማ፣ሂወት ሓደ ወዲ ትግራይ ከይሓልፍ፣ እዚ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ጨቢጥና፣ ዓቕምና ፀንቂቕና ቀትርን ለይትን ብምርብራብ፣ ቫይረስ ኮረና ምምካት እዩ፡፡

        ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ከውፅእ ዘገደዶ ቀንዲ ምኽንያት ቅድም ክብል ብግብረ ሓይሊ መኸተ ቫይረስ ኮሮና፣ብዝምልከቶም ኣካላትን፣ ዝተነፀሩ ኣንፈታትን ዝተቐመጡ መከላኸሊ ሜላታትን፣ ሕድሕድ ወዲ ትግራይ ጨቢጡ ዕለታዊ መምርሒኡ ስለዘይገበሮም፣ እቲ ዝድለይ ውፅኢት ክምዝገብ ብዘይምኽኣሉ ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ፡፡ እቲ ቫይረስ ከም ኣካይዳ ማንትለ ካብን ናብን እናነጠረ ኣብ ዝውንጨፈሉ እዋን፣ ብኣንፃሩ ኣብ ህዝብና ብፍላይ ኣብ ከተማታት ዘሎ ምንቅስቓሳት ከምቲ ዝድለ ስለዘይኮነ እቲ ድንጋገ ወፂኡ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ቫይረስ ኮሮና፣ ኣብ ምምካት፣ ኣብ ትግራይና ዕሽሽ ምባል፣ ከምኡ እውን ሜላ መከላኸሊ፣ ክትግብሩ ንዝፍትኑ፣ ግዱሳት ደቂ ህዝቢ፣ ምንሻውን ምብጫውን ይረአይ ኣሎ፡፡ ብድማር ንሕማም ቫይረስ ኮሮና ሸለል ምባል፣ ኣብ ባዕልኻ ሞት ምፍራድ ምዃኑ ሓደን ክልተን ዘይብሉ ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ። ኣብዚ ንኹሉ ግልፂ ክኸውን  ዝግበኦ ኩላትና ደቂ ትግራይ፣ ስለዘይተመርመርና እምበር ኣብ ክልልና ቫይረስ ኮሮና ይሃሉ ኣይሃሉ ብዕሊ ዝተፈለጠ ነገር የለን፡፡

ስለዝኾነ ምዝንጋዕ ገዲፍናን ኣብዚ እዋን’ዚ ብዝተጋነነ ዋጋ ፍርያት ዝሸጡ ወይ ኣቑሑ ዝሓብኡ ውሑዳት ስሱዓት ነጋዶ እንትርከቡ፣ ህዝቢ ከቃልዖም ይግባእ፡፡ ኣብ ከምዚ ዓይነት ገበን ዝርከቡ ደላሎን ነጋዶን፣ መንግስቲ ትግራይ፣ ኣብ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ዓንቀፅ 21 ዝተቐመጡ ኩሎም ተሓታትነት ገበን፣ ተፈፃሚ ንምግባር ኣድላዪ ምድላዋት ምውጋኑ ክፍለጥ ይግባእ፡፡ ብምዃኑ ሕድ ሕድ ወዲ ትግራይ፣ እቲ ወፂኡ ዘሎ ድንጋገ ህፁፅ እዋን፣ ብቐንዱ ሕድ ሕድ ሂወቱ ንምትራፍ፣ ብሓፈሻ ድሕንነት ትግራይና ንምርግጋፅ ምዃኑ ኣሚኑ፣ ብዘይወዓል ሕደር ክትግብሮ ይግባእ፡፡ ብፍላይ ናይ ባዕሉ ታሪኽ ዝፅሕፍ ዘሎ መንእሰይ ትግራይና፣ ቅድሚ ኹሉ ብግዜ የለን መንፈስ፣ ኣብ ባዕሉ መሰረታዊ ለውጢ ኣረኣእያ  ብምምፃእ፣ ድምፁ ኣጥፊኡ ከቃብፀና ዝውንጨፍ ዘሎ ቫይረስ ኮረና፣ ኣብ ምምካት ከም ወትሩ እጃሙ ከም ዘውፊ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይጠራጠርን።

        ሎሚ  ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝኸፍአ ፀገም ዘለዉ፣ ኣውሮፓውያን፣ ኣቑሑ ኣብ ምሽማት ይኹን ኣብ ካሊእ፣ ስጋይ ስጋኻ ብምባል ይትሓላለዩ ኣለው፡፡ ካብዚ ሓሊፉ ልዕሊ 500 ሽሕ /ፍርቂ ሚልዮን/ መናእሰይ እንግሊዝ፣ ንግዳያት ቫይረስ ኮረና፣ ንምሕጋዝ ብወለንተኦም ተመዝጊቦም ኣለው፡፡ ስለዚ ምትሕግጋዝን ምትሕልላይን ክብርታት ትግራይና ዓቂብና ቫይረስ ኮሮና ንመክት፡፡

         ኣብዚ እዋን ኣብ፣ ኣርባዕቲኡ ኩርናዕ ዓለም ክሳብ 18 መጋቢት 2012 ዓ/ም ብቫይረስ ኮሮና ዝተትሓዙ ሰባት ቑፅሪ ልዕሊ 536 ሽሕ በፂሑ ኣሎ፤ይኹንደኣምበር ኣብዚ እዋንዚ ዓለምና ክልተ ተፃረርቲ መልክዓት ከተተኣናግድ ተገዲዳ ኣላ። ንኣብነት ከም በዓል ጥልያንን ዩኤስ ኣሜሪካን ዝኣምሰላ ሃገራት ዜጋታተን ብሞት እናተመንጠላ ይውዕላን ይሓድራን ኣለዋ፡፡ ኢኮኖሚአን ንቑልቁል ይወርድ ኣሎ፡፡ ዩኤስ ኣሜሪካ ልዕሊ 3 ነጥቢ 5 ሚልዮን ዜጋታት ንስእነት ስራሕ ተሳጢሖም ኣለዉ፡፡ ብኣንፃሩ ወለድና ከምዝብልዎ፣ “ለባም ተወከስ፣ ባላ ተሞርከስ” ኮይኑ፣ ተስፋ ዘቑርፅ ጥራሕ ዘይኮነስ ተስፋ ዝህብ ለባም ኣተሓሳስባ ዝዓንበበላ፣ ኤስያዊት ሃገር ቻይና፣ መንግስታን ህዝባን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ስለ ዝተረባረቡ፣ ከም ታይዋን ሲንጋፖርን ደቡብ ኮርያን ዝኣምሰላ ድማ፣ ካብ ቻይና፣ ብምምሃርን ናይ ባዕለን ምህዞታት፣ ሓዊሰን ንቫይረስ ኮሮና ብዝግባእ ተኸላኺለንኦ ኣለዋ፡፡ እዘን ሃገራት ደቡብ ምብራቕ ኤስያ ነቲ ቫይረስ ዝተቖፃፀርኦ፣ ህዝበን ካብ ትካል ጥዕና ዓለም፣ ካብ ሰብ ሞያ ጥዕናን መራሕቲ ሃገሮምን፣ከምኡ’ውን ካልኦት መድረግቲ ኣካላትን፣ ዝተውሃቡ ማዕዳታት፣ ዝተቓልሑ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት፣ ኣስተምህሮታትን ተቐቢሎም ብግቡእ ስለዝተግበሩ እዮም።

ብሓፂሩ ምዕባለን ቴክኖሎጅን ክዓግቶ ዘይከኣለ፣ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና፣ ኣባና እንታይ ሳዕቤናት ከም ዘብፅሕ ንምግማቱ ኣየሽግርን። ስለዝኾነ ከም ህዝቢ ክንድሕን እንተደኣ ኮይንና፣ ክልተ ኣማራፅታት ዘይኮነስ ሓደን ሓደን ኣማራፂ ጥራሕ እዩ ዘለና፡፡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ቦታን እዋንን፣ ካብ የማነ ፀጋም ኢዱ ወጥ ዘበለ  ፀላኢ፣ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ፣ሰራዊት ኮይኑ ፀላኢኡ መኪቱ ንሓንሳእን ንሓዋሩ ሓመድ ድበ ብምኽዳን፣ዘመዝገቦም ዘይሃሱ ድሙቓት ታሪኻቱ፣ ሎሚ እውን ከም ወትሮ ቫይረስ ኮረና ዘስዕቦ ሓደጋ ተረዲእና፣ ከምቲ ንበረኻ ኣንበጣ ሓዊስካ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ፀላእትና ዘሳወሩልና ኣባኾቦራ ዝበተንናዮ፣ ነዚ ዓለማዊ ፀገም ንምምካት፣ ንፃት እውን፣ ከይተዛናጋዕናን ከይተደናገርናን ብኩሉ ዓቕምና እንረባረበሉ እዋን ሕዚ እዩ፡፡ እንተዘየለ ‘ገ’ እናበሉኻ ዶ ትጋገ” ካብ ምዃን ዓዲ ኣይንውዕልን። ብምዃኑ እንኮ መፍትሒኡ  ኣብ ሕድ ሕድ ወዲ ትግራይ ኢድ እዩ ዘሎ፡፡ ስለዝኾነ ሓበሬታ መንግስቲ፣ ማዕዳ ሰብ ሞያን ዝምልከቶም ኣካላትን ብውነ ተቐቢልና ጊዜ እንተይሃብና ቫይረስ ኮረና ንምምካት፣ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ተግባራዊ ንምግባር ክንረባረብ፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ደጊሙ ፃዊዒቱ የቕርብ።

                                    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *