ኮማንድ ፖስት ክልል ትግራይ መኸተ ቫይረስ ኮረናተወሰኽቲ ሰለስተ ውሳነታት ኣመሓላሊፉ

ፈፃሚ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ ካብ ተላባዲ ሕማም ኮረና ቫይረስ (COVID 19) ንምክልኻል ብዕለት 16 መጋቢት 2012 ዓ.ም ዘውፅኦ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ዝፍለጥ ኮይኑ 19 መጋቢት 2012 ዓ.ም ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮረና ቫይረስ ተወሰኽቲ ሰለስተ ውሳነታት ከም ዘመሓላለፈ ም/ር/ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል ገሊፆም። 
በዚ መሰረት ዝርዝር ዉሳነ ኮማንድ ፖስት መኸተ ቫይረስ ኮረና ከም ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ።

#ተወሰኽቲ ስራሕቲ ንግዲ ንምዕፃዉ ዝወፀ ዉሳነ ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮረና ቫይረስ ቁፅሪ 002/2012
ከም ዝፍለጥ ቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ብ/ክ/መ/ትግራይ ህዝቢ ካብ ተላባዲ ሕማም ኮረና ቫይረስ (COVID 19) ንምክልኻል ድንጋገ ህፁፅ እዋን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቁፅሪ 1/2012 ኣዉፂኡ ኣብ ስራሕ ኣዉዒሉ እዩ።
ብመሰረት ዓንቀፅ 5 ንኡስ ዓንቀፅ (29) እቲ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ብመሰረት ግብረ ሓይሊ በቢ እዋኑ ዘቅርቦ ዉሳነ ሓሳብ ኮማንድ ፖስት ኣብቲ ድንጋገ ዝተቐመጡ ግቡኣት ክቕነሱ፣ ካልኦት ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎም ተወሰኽቲ ግቡኣት ክዉሰኹ ክዉስን ከም ዝኽእል ብግልፂ ተደንጊጉ እዩ።
ካብዚ ብምብጋስ ስርዓት ምክልኻል ተላባዲ ሕማም ኮረና ቫይረስ ኣኽቢረን ንኽሰርሓ ተፈቒዱለን ዝነበረ ሰለስተ ስራሕቲ ንግዲ ነቲ ስርዓት ምክልኻል የኽብራ ከም ዘየለዋ ስለ ዝተረጋገፀ ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮረና ቫይረስ ብዕለት 19/07/2012 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ዝስዕባ ስራሕቲ ንግዲ ካብ 21 መጋቢት 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ንኽዕፀዋ ዉሳነ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።
1. እንዳ ቡን
2. ካፌ
3. እንዳ ፅሟቕ
ዝምልከተኩም ኣካላት ነዚ ዉሳነ ብጥቡቅ ንኽትግብሩ መምርሒ ተዋሂቡ ኣሎ። ነዚ ዉሳነ ዝጥሓሰ ወይ ግቡኡ ዘይተዋፀአ ሰብ ወይ ትካል ከከም ኣግባብነቱ ኣብ ትሕቲ ዓንቀፅ 21 ህዝቢ ካብ ተላባዲ ሕማም ኮና ቫይረስ (COVID 19) ንምክልኻል ዝወፀ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቁፅሪ 1/2012 ዝተቐመጡ ቅፅዓታት ተፈፀምቲ ይኾኑ።
#ናብትግራይ ዝኣቱ ሰብ ናብ ትካል ጥዕና ቀሪቡ ሪፖርት ንኽገብር ዝወፀ ዉሳነ ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮረና ቫይረስ ቁፅሪ 001/2012
1.ካብ ወፃኢ ሃገር ካብ 01 ክሳብ 20 መጋቢት 2012 ዓ.ም ናብ ትግራይ ዝኣተወ ወይ በፂሑ ዝተመለሰ ሰብ 22 መጋቢት 2012 ዓ.ም ኣብ ከባቢኡ ናብ ዘሎ ትካል ጥዕና ብኣካል ቀሪቡ ሪፖርት ንኽገብርን ንኽምርመርን፣
2.ኣብ ኢትዮዽያ ካብ ዝርከባ ካልእ ክልል፣ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ወይ ድሬዳዋ ካብ 01 ክሳብ 20 መጋቢት 2012 ዓ.ም ናብ ትግራይ ዝኣተወ ወይ በፂሑ ዝተመለሰ ሰብ 23 ክሳብ 24 መጋቢት 2012 ዓ.ም ኣብ ከባቢኡ ናብ ዘሎ ትካል ጥዕና ብኣካል ቀሪቡ ሪፖርት ንክገብርን ንኽምርመርን፣
3.ካብ 21 መጋቢት 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ካብ ወፃኢ ሃገር፣ ካልእ ክልል፣ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ወይ ድሬዳዋ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ወይ በፂሑ ዝተመለሰ ሰብ ኣብ መእተዊ ናቑጣ ሓቀኛ መረዳእታ ሂቡን ተመዝጊቡን ዝግበረሉ ምርመራ ሕሉዉ ኮይኑ ኣብ ዝዓርፈሉ ቦታ ናብ ዘሎ ትካል ጥዕና ኣብታ ዝኣተወላ ዕለት ብኣካል ቀሪቡ ሪፖርት ንክገብርን ንኽምርመርን ግቡእ ኣለዎ፣
4. ኣብዚ ዉሳነ ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 3 ብዝተቐመጠ ኣገባብ መሰረት ናብ ትካል ጥዕና ቀሪቡ ምርመራ ሕክምና ምስ ገበረ ሰብ ሞያ ጥዕና ናብ መዕቖቢ ንኽኣቱ እንተወሲኖም ነዚ ዉሳነ ከኽብር ግቡእ ኣለዎ።
ዝምልከተኩም ኣካላት ነዚ ዉሳነ ብጥቡቅ ንኽትግብሩ መምርሒ ተዋሂቡ ኣሎ። ዝኾነ ሰብ ብመሰረት እዚ ዉሳነ ሪፖርት ዘይገበረ ሰብ ምህላዉ እንተፈሊጡ ኣብ ከባቢኡ ንዘለዉ ኣካላት ፀጥታ ወይ ብስልኪ ቁፅሪ 6244 ደዊሉ ሓበሬታ ንኽህብ ግቡእ ኣለዎ።
ብመሰረት እዚ ዉሳነ ሪፖርት ዘይገበረ፣ እናፈለጠ ሓበሬታ ዘይሃበ፣ ናብ መዕቖቢ ንኽኣቱ ዝኣበየ ሰብ ወይ ግቡኡ ዘይተዋፀአ ትካል ከከም ኣግባብነቱ ኣብ ትሕቲ ዓንቀፅ 21 ህዝቢ ካብ ተላባዲ ሕማም ኮና ቫይረስ (COVID 19) ንምክልኻል ዝወፀ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቁፅሪ 1/2012 ዝተቐመጡ ቅፅዓታት ተፈፀምቲ ይኾኑ።
#መምርሒ ክፍሊት ክራይ ገዛ ህፁፅ እዋን ቁፅሪ 01/2012 ብ/ክ/መ/ትግራይ
ቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ብ/ክ/መ/ትግራይ ህዝቢ ካብ ተላባዲ ሕማም ኮረና ቫይረስ (COVID 19) ንምክልኻል ድንጋገ ህፁፅ እዋን ቁፅሪ 1/2012 ከም ዘውፀአ ይፍለጥ። ብመሰረት እዚ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮረና ቫይረስ ዝተፈላለዩ መፈፀሚ መምርሒታትን ውሳነታትን ከውፅእ ሓላፍነት ተዋሂብዎ ኣሎ።
ብምኽንያት ለበዳ ሕማም ኮረና ቫይረስ ኣብ ዓለምናን ሃገርናን ዓብይ ኢኮኖምያዉን ማሕበራዉን ምንጋዕ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ክልልና ንድንጋገ ህፁፅ እዋን ስዒቡ ኣብ ኢኮኖምያዊ ምንቅስቃስ ተወሳኺ ምዝሕሓል ከም ዝፈጥር ይእመን። ነዚ ምዝሕሓል ኢኮኖሚ ስዒቡ ኣባይቲ ተኻርዮም ዝነብሩን ዝሰርሑን ሰባት/ትካላት ካብ ካልእ ብዝኸፍአ ተጎዳእቲ ምዃኖም ኣይተርፍን።
ሰለዚ ብምኽንያት ዝወፀ ድንጋገ ኣብ ተኻረይቲ ክበፅሕ ዝኽእል ጉድኣት ብውሱን መልክዑ ንምፍታሕን ኣካረይቲ ኣባይቲ ኣብ ምክልኻል ለበዳ ሕማም ኮረና ቫይረስ ግድኦም ክዋፅኡ ንምግባርን ዓሊሙ ብመሰረት ዓንቀፅ 16 ተላባዲ ሕማም ኮረና ቫይረስ (COVID 19) ንምክልኻል ዝወፀ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ቁፅሪ 1/2012 ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮረና ቫይረስ ነዚ መምርሒ ኣዉፂኡ ኣሎ።
1. ሓፂር ርእሲ
እዚ መምርሒ “መምርሒ ክፍሊት ክራይ ገዛ ህፁፅ እዋን ቁፅሪ 01/2012 ብ/ክ/መ/ትግራይ” ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽእል።
2. ትርጉም
ኣብ ዓንቀፅ 2 ንኡስ ዓንቀፅ (1) ክሳብ (14) ህዝቢ ካብ ተላባዲ ሕማም ኮረና ቫይረስ (COVID 19) ንምክልኻል ዝወፀ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቁፅሪ 1/2012 ዝተቐመጠ ትርጉም ቃላት፣ ሓረጋትን ስያመታትን ከከም ኣድላይነቶም ኣብዚ መምርሒ እውን የገልግሉ።
3. ኣገላልፃ ፆታ
ኣብዚ መምርሒ ብተባዕታይ ፆታ ዝተገለፀ ንኣነስታይ እውን የገልግሉ።
4. ወሰን ተፈፃምነት
1) እዚ መምርሒ ኣብ ኩለ ከባቢታት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተፈፃሚ ይኸዉን፣
2) እዚ መምርሒ ኣብ ልዕሊ ንዝኾነ ዓይነት ኣገልግሎት ዝዉዕል ክራይ ገዛ ተፈፃሚ ይኸዉን፣
5. ግቡእ ኣካረይቲ
1) ኣብ መንጎ መካረይን ተኻራይን ዘሎ ውዕሊ ክራይ እንተሃለወ እዉን ኣብ ዉሽጢ እዚ ህፁፅ እዋን ወሰኽ ክፍሊት ክራይ ገዛ ክልኩል እዩ፣
2) ኣብ መንጎ መካረይን ተኻራይን ዘሎ ውዕሊ ክራይ እንተሃለወ እዉን ኣብ ዉሽጢ እዚ ህፁፅ እዋን ካብ ፍቓድ ተኻራይ ወፃእ ካብ ዝተኻረዮ ገዛ ንኽወፅእ ምግዳድ ክልኩል እዩ፣
3) ኣብ መንጎ መካረይን ተኻራይን ዘሎ ውዕሊ ክራይ እንተሃለወ እዉን ካብ 17 መጋቢት 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ዝሕሰብ እቲ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ኣብ ስራሕ ክሳብ ዝሃለወ ንሓደ ወርሒ ጥራሕ ክፍሊት ክራይ ገዛ ብፍርቂ ዋጋ (50%) ተቐኒሱ ክኽፈል ይግባእ፣
6.ተሓታትነት ገበን
ኣብዚ መምርሒ ዝተቐመጠ ግቡእ ዘይምኽባር ከከም ኣግባብነቱ ኣብ ትሕቲ ዓንቀፅ 21 ህዝቢ ካብ ተላባዲ ሕማም ኮረና ቫይረስ (COVID 19) ንምክልኻል ዝወፀ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቁፅሪ 1/2012 ዝተቐመጡ ቅፅዓታት ተፈፀምቲ ይኾኑ።
7. እዚ መምርሒ ዝፀንዐሉ እዋን
1) እዚ መምርሒ ካብ 17 መጋቢት 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንዐ ይኸዉን።
2) ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮረና ቫይረስ ኣድላይ ኮይኑ እንተረኺብዎ ነዚ መምርሒ ኣብ ዝኾነ እዋን ከማሓይሾ ወይ ክስዕሮ ይኽእል።
8. ተፈፃምነቶም ዝተኣገዱ ሕግታት
ንኣፈፃፅማ እዚ መምርሒ ዝፃብኡ ሕግታት እዚ መምርሒ ኣብ ስራሕ ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ተኣጊዶም ይፀንሑ።
ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል
ም/ር/ምምሕዳር ብ/ክ/መ/ትግራይን ኣካቢ ኮማንድ ፖስት መኸተ ቫይረስ ኮረናን

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *