ከይተደናገፅና ተሰጣጢምና ኣብ ሰለስተ ግምባራት ዓሲልና ንመክት!!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
===============================================

ከይተደናገፅና ተሰጣጢምና ኣብ ሰለስተ ግምባራት ዓሲልና ንመክት!!

ዓለምለኸ ተላባዲ ሕማም ኮሮና ቫይረስ /ኮቪድ 19/፣ ኩለመዳያዊ ስግኣት ዓለምና ካብ ዝኸውን መበል 6ይ ወርሑ ሒዙ ኣሎ፡፡ እዚ ቀዛፊ ሕማም፣ ኣብ ኣርባዕቲኡ ኹርንዓት ዓለምና ተላቢዑ ክሳብ 30 ሚያዝያ 2012 ዓ/ም፣ ብብርኪ ዓለም ልዕሊ 3.8 ሚልዮን /ልዕሊ ሰለስተ ነጥቢ ሸሞንተ ሚልዮን/ ህዝቢ በቲ ሕማም ተጠቒዑ ኣሎ፡፡

ልዕሊ 269 ሽሕ ህዝቢ ድማ ብሞት ካብዚ ዓለም ተፈልዩ ኣሎ፡፡ ካብቶም ዝሞቱ 2 ሽሕን 83 ሰባት ኣፍሪካውያን እዮም፡፡ ኣብ ኢትዮጵያ እውን 29 ሚያዝያ 2012 ዓ/ም፣ ማለት ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ብኮሮና ተታሒዞም ዝተብሃለ 25 ኢትዮጵያውያን ሓዊስካ ክሳብ 29 ሚያዝያ 2012 ዓ/ም፣ 195 ሰባት ግዳይ እቲ ሕማም፣ ከምዝኾኑን ኣርባዕተ ሰባት ድማ ከምዝሞቱ ሚኒስተር ሓለዋ ጥዕና ኢትዮጵያ ገሊፁ ኣሎ፡፡

ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኢድ ንኢድ ተታሓሒዞም ብዝገበርዎ መኸተ፣ ኣብ ትግራይና ክሳብ 28 ሚያዝያ 2012 ዓ/ም፣ ብኮሮና ቫይረስ ዝተትሓዘ ሰብ ኣይተረኸበን ነይሩ፡፡ እንተኾነ 29 ሚያዝያ 2012 ዓ/ም ኣብ ትግራይና፣ ኣብ መስመር ጁቡቲ-መቐለ ዝመላለሱ 268 ሽፌራት፣ ኣብ ዝተገበረ ምርመራ፣ 4 /ኣርባዕተ/ ወገናት፣ ብኾሮና ቫይረስ ከምዝተትሓዙ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ብዕሊ ኣፍሊጡ ኣሎ፡፡ ቀደሙ እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ግቡእ ጥንቃቐ ክግበር ከምዝግባእ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኩሎም መድረግቲ ኣካላት ደጊሞም ደጋጊሞም ገሊፆም ነይሮም እዩም፡፡ ኣብዚ ንሕድሕድ ትግራዋይ ከገድሶ ዝግባእ፣ ቑፅሪ ዝተጠቕዑ ምብዛሕን፣ ምውሓድን ኣይኮነን፡፡ በቲ ዝተቓለሐ ዜና፣ ምሒር ምድንጋፅ፣ ሸንፈለል ምባልን፣ ርእሲ ምድናን፣ ንተላባዲ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣይዓግቶን፡፡ ብኣንፃሩ እቲ ሕማም ኣዕርዩ ንክላባዕ ጥጡሕ ባይታ ክረክብ እዩ ዝገበሮ፡፡

ስለዙይ ሕድሕድ ትግራዋይ፣ ከተሓሳስቦ ዝግባእ ጉዳይ ከም ዓብይ እዋናዊ ኣገዳሲ ሕቶ ኣልዒሉ ባዕሉ ክመልሶ ዝግባእ ጉዳይ፣ ቅድሚ ኣዋርሕ ጉዳይ ኮሮና ቫይረስ፣ ኣብ ዝተሰምዓሉ እዋን፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘውፅኦ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንምትግባር ዝነበረ ምልዕዓልን ውፅኢታዊ ምንቅስቓስን፣ ትካል ጥዕና ዓለም፣ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልልናን፣ ዝተፈላለዩ መድረግቲ ኣካላት ዝሃብዎ ምኽርን ማዕዳን ሰሚዕኻ ንምትግባር ተጀሚሩ ዝነበረ ርብርብ፣ ኣበይ ብርኪ ኣሎ ዝብል እዩ?
ብምዃኑ ኣብዚ ክስመረሉ ዝግባእ እቲ ኣጋጢሙና ዘሎ ጉዳይ ኣዕርዩ ዘጉህን ዘተሓሳስብን ዋላ እንተኾነ፣ ኣይስገርን ማለት ግን ኣይኮነን፡፡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪኹ ብዙሓት ሰብ ስራሕቲን ተፈጥሮኣዊን ፀገማት፣ ሓድነቱ ጠሚሩ ሰጊርዎም እዩ፡፡ እዚ ሕዚ ኣጋጢሙና ዘሎ ሽግር እውን፣ ኣካላዊን ማሕበራዊን ምርሕሓቕ ሓዊስካ እተን ብሰብ ሞያ ዝተሓበራ፣ ኩለን መከላኸሊ ሜላታት ጨቢጥና ብውነ እንተተንቀሳቒስና፣ ከምኡ እውን ኣብ ሕሉፍ ታሪኽና፣ ንሕማም ኣንቅፂ፣ ንፍዮ፣ ኮሌራ ወዘተ ዝኣመሰሉ ሕማማት፣ ህዝብና ዝመከተሎም ሜላታት ዓቂብና ብጥቡቕ ድስፒሊን እንተተግቢርና ኮሮና ቫይረስ ክንኸላኸሎ ንኽእል ኢና፡፡
ብድማር ኮሮና ቫይረስ እናመከትና ጉዳይ ምድሓን ሂወት፣ ሕድሕድናን ህዝብናን ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ፡፡ እንተኾነ ሎሚ፣ ንኮሮና ቫይረስ ጥራሕ ኣይኮናን ንምክት፡፡ መኸተና ኩለመዳያዊ እዩ፡፡ ካልኣይ መኸተና ካብ እንግድዓ ህዝቢ ትግራይ ወሪዱ ዘይፈልጥ ሓይሊ ትምክሕቲ፣ ሎሚ ረኸብኽዎም ሳኣንክዎም ኢሉ፣ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ 60 ሽሕ ደቁ መስዋእቲ ዝኸፈልሉ፣ ልዕሊ 100 ሽሕ ድማ ኣካሎም ኣጉዲሎም ዘረጋገፅዎ መሰል ዓርሰ ውሳነ ረጊፁ፣ ተመሊሱ ናብ ባርነትን፣ መቑሕ ብሄራዊ ዕብለላን ድከትን ንኸእቱ፣ ቐትርን ለይትን ዓበርበር ይብል ኣሎ፡፡ ብምዃኑ ህዝብን መንግስትን ትግራይ መግለፂ ላእላውነቶም ዝኾነ መረፃ ክነካይድ ኢና ኢሎም ብምውሳኖም፣ መራሒ ስልጣን ፌዴራል መንግስቲ ብውዲት ተቖፃፂሩ ዘሎ ሓይሊ፣ ከምልማዱ ብሓይሊ ክጭፍለቐኩም እየ ዝብል ባህሪ ውልቀ መላኽነት ፣ ንህዝቢ ትግራይ ድምብርፅ ኣየበሎን፣ የግዳስ ሓድነቱ ከም ሓፂን ኣደልዲሉ ከም ወትሮ ንሓይልታት ትምክሕትን ተላኣእኽቱ፣ ባንዳታትን ጠላማትን ምንቅስቓስ ቖቋሕ ኮይኑ ብምክትታል ከም ወትሮ መኪቱ ብቃልሱ ዘረጋገፃ መሰል ዓርሰ ውሳነኡ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ከምዘየውርድ ደጊሙ ከም ዘመስክር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንፃት እውን ፈፂሙ ኣይጠራጠርን፡፡

እቲ ሳልሳይ ጉዳይ መኸተ፣ “ባርኖስ ኣሜሪካ” ዝበሃል ባልዕን፣ ካብ ዝሓለፈ ዓመት 500 ዕፅፊ ክኸውን ይኽእል ተባሂሉ ተገሚቱ ዘሎ ዕስለ በረኻ ኣንበጣ ምምካት እዩ፡፡ስለዙይ ህዝቢ ትግራይ፣ ኣብ ሰለስተ ግንባራት ተዋፊሩ፣ ኣጋጢሞምዎ ንዘለዉን ኣብ ቐፃሊ ኣዋርሕ ዘጋጠምዎ ብድሆታት እናመከተ፣ ብቐንዱ ግና ብምግቢ ዓርሱ ንምኽኣል ኩለመዳይ መፍረያይነት ከዕቢ ክኽእል ይግባእ፡፡ ብፍላይ ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2012 /2013 ንምልማዕ ተተሊሙ ዘሎ 1.3 ሚልዮን ሄክታር መሬት፣ ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈሩን ክዋፈሩ ዝደልዩን ልምዓታዊ ሰብ ሃፍትን፣ መሬት ዘለዎም ኣስታት 945 ሽሕ መራሕቲ ስድራ ሓረስቶት፣ ሓፋሽ ማሕበራት፣ ሰብ ሞያ ሕርሻ፣ ብሓፈሻ ኩሎም መድረግቲ ኣካላት፣ ቀትርን ለይትን ዝረባረብሉ እዋን ሎሚ እዩ፡፡ ብፍላይ ካብ ህዝብና 70% /ሰብዓ ሚኢታዊ/ ዝኸውን መንእሰይ ትግራይ፣ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምምካት ለውጢ ባህሪ ንምምፃእ እንተፂዒሩ ሓይልታት ትምክሕቲ ንምምካት ኮነ ምህርቲ ንምድንፋዕ ወሳናይ ምዃኑን ኣሚኑ፣ ቀትርን ለይትን እንተሰሪሑ፣ ኩሉም ፀገማት ከም እንሰግሮም ሓደን ክልተን ዘብል የብሉን፡፡ ብሓፂሩ ሕድሕድ ትግራዋይ ኣብ ዝተዋፈረሉ ዓውደ ስራሕ፣ ሰስርሑ እናሰርሐ፣ ኣጋጢሞምና ዘለዉ ብድሆታት፣ ከይተደናገፅና ተሰጣጢምና ኣብ ሰለስተ ግንባራት ዓሲልና መኸተና ኣሐይልና፣ ዘለውና መደባት፣ ብምዕዋት ድሕንነት ትግራይና ብምርግጋፅ፣ ህዝብና ሽርሕታን ተንኮላትን ሓይልታት ትምክሕቲ ከምዘፍሽሎ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይጠራጠርን።

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ:-30 ሚያዝያ 2012 ዓ/ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *