ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክበ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክበ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ንተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና እንኳዕ ንመበል 1441 ዓመት ሂጂሪያ-ረመዳን ዒድ ኣልፈጥር፣ ብሰላም ኣብፀሐኩም! ኣብፀሐና! ዝብል መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት፣ ብሽም ህዝቢ ትግራይ እንተመሓላልፍ፣ ዝለዓለ ክብሪ ይስምዖ፡፡

ተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምናን፣ ተኸተልቲ ኩሎም ዓይነታት ሃይማኖታት ክርስትናን፣ ደቂ ትግራይ፣ ልምዓታውን ዲሞክራሲያዊን ህዝባዊ መስመርና ኣፅኒዖም ሒዞም ብዝኸፈልዎ ናይ ህይወትን ንብረትን መስዋእትነት፣ ቅድሚ 29 ዓመት፣ 20 ጉንቦት ዘረጋገፅዎ፣ ማዕርነት ሃይማኖት ሓዊስካ ኩለመዳያዊ ማዕርነትን፣ ፍትሓዊ ተጠቃምነትን፣ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ቐላፅምና ጠሚርና ናብ ዝላዓለ ብራኸ ከምነሰጋግሮ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይጠራጠርን፡፡

ትግራይና፣ ካብ ኣፍሪካ ንፈለማ እዋን ማለት ኣብ መበል 4ይ ክፍለ ዘመን ሃይማኖት ክርስትና፣ ኣብ መበል 7ይ ክፍለ ዘመን ድማ ሃይማኖት እስልምና ዝተቐበለት ተምሳሌት ተኻኣኢልካ ምንባርን ብዝሓነትን፣ ከምዝኾነት መዛግብቲ ታሪኽ ዘዘንትውዎን፣ ኣብ ባይታ እውን ብጭቡጥ ዝረእ ሓቂ እዩ፡፡ ብምዃኑ መስጅድ ኣልነጃሲ ኣብ ሕቑፋ ዝሓዘት ትግራይና፣ ኣብ ኣርባዕተ ኩርናዕ ዘለው ተኸተልቲ ሃይማኖት ሃወፅቲ (በፀሕቲ ዓዲ)፣ ክርኢዎ ዝምነይዋ ከምዝኾነት ኣብ ዘፈር ቱሪዝም ዝተዋፈሩ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ብተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም፡፡ በዚ እውን ህዝብን መንግስትን ትግራይና ይሕበኑ እዮም፡፡

ይኹን ዳአ’ምበር፣ ቅድሚ 20 ግንቦት 1983 ዓ/ም፣ ዝነበሩ ብሓይልታት ትምክሕቲ ዝምርሑ ዝነበሩ መስፍናዊን፣ ወታደራዊን ፋሽሸታዊን ስርዓት ደርግን፣ ሃገርና ኢትዮጵያ ቤት ማእስርቲ ብሄረ ብሄረሰባት፣ ገይሮም ይገዝኡ ስለዝነበሩ፣ ኣብቲ እዋን ብዝነበረ መስክሕኻሓይን ብሄራዊ ዕብለላ፣ ምሒር ምዝመዛን ጭቆናን ማዕርነት ሃይማኖት ዝበሃል ከምቃል እውን ተሰሚዑ ኣይፈልጥን ነይሩ፡፡ ነዚ እዪ እምባአር፣ ተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና መሰል ዓርሰ ውሳነን ማዕርነት ሃይማኖትን ንምርግጋፅ፣ ምስ ተኸተልቲ ሃይማኖት ክርስትና ኣሓቶም፣ ኣሕዋቶምን ብፆቶምን፣ ኢድን ጓንትን ኮይኖም፣ ካብ ለካቲት 1967 ዓ/ም ክሳብ 20 ጉንበት 1983 ዓ/ም፣ ማለት ን17 ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ መሪር ተጋድሎ፣ ኣብ ገፀርን ከተማን ኩሉ ዓይነት መስዋእትነት ከፊሎም፣ ብሄራዊ ሓርነትን፣ ማንነትን፣ ብምርግጋፅ ማዕርነት ሃይማኖት ኣብ ሕገ-መንግስቲ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ (ፌዴሪኢ) ኣብ ዓንቀፃት 11፣ 25ን 27ን ውሕስና ክረክብን ንዝሓለፈ ልዕሊ ርብዒ ክ/ዘመን ተግባራዊ ኣብ ምግባር እጃሞም ኣወፊዮም፡፡

ብሓፈሻ ተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና ሎሚ ዓመት፣ ምስ ምፍፃም ሃይማኖታዊ ተግባራት፣ ኣብ ማሕበራዊ ንጥፈት እውን ርኡይ ምንቅስቓሳት ገይሮም እዮም፡፡ ፀሎትን ስግዳንን ኣብ መንበሪ ገዝኦም ብምግባር፣ ሜላታት ኣካላዊን ማሕበራዊን ርሕቐት ብውነ ብምፍፃም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምምካት እጃሞም ኣወፊዮም፡፡ ብፍላይ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብዘስዓቦም ማሕበራዊ ፀገማት ናብ ዝኸፍአ ፀገም ከይኣትዉ፣ ከምኡ እውን ፅጉማት ወገናት ንምሕጋዝ ተኸተልቲ እስልምና ኣማኢት ኣሸሓት ብር ወፃኢ ገይሮም ዝዓደጉዎም ዝተፈላለዩ ዓይነት እኽልታት፣ ማተርያላትን ዘበርከቱ እንትኾኑ፣ ኣብ እዋን ሮሞዳን እዉን ከይሽገሩ ዝተፈላለዩ ናይ ማተርያልን ገንዘብን ሓገዛት ኣወፊዮም፡፡ እዞም ተኸተልቲ ሃይማኖትን ሰብሃፍትን ኩሎም ገበርቲ ሰናይን ደቂ ትግራይ፣ ምንም ኣፈላላይ ከይገበሩ፣ ካብቶም ዓበይቲ ኽብሪታት ህዝቢ ትግራይ ሓደ ዝኾነ ዓርሰ ምርኮዛን ምትሕግጋዝን፣ ሎሚ እውን ኣብ ቦትኡ ከምዘሎ ብጭቡጥ ስለዝረኣዩ፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘለዎ ናእዳን ክብሪን ዝለዓለ ምዃኑ እንትገልፅ፣ እዚ ምትሕግጋዝ ተጠናኺሩ ከምዝቕፅል ተስፋ ይገብር፡፡

ኣብ መወዳእታ ብሽርሒን ውዲት ስልጣንን ፌዴራል መንግስቲ ተቖፃፂሩ ዘሎ ጉጅለ፣ ኩነታት ሃገርና ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ጫፍ ኣብፂሕዎ ኣሎ፡፡ ብቓልሱ ዘረጋገፆ፣ ማዕርነት ሃይማኖት ሓዊስካ መግለፂ ላኡላዊነት ህዝብን፣ ሓደ ኣካል መሰል ዓርሰ ውሳነ፣ ዝኾነ መረፃ፣ መንግስቲን ህዝቢ ትግራይ፣ ኮሮና ቫይረስ እናመከትና ምክያድ ይከኣል እዩ ስለዝበሉ ጥራሕ፣ ክትጭፍለቕ ኢኻ፣ ኢሉ ንዝፍክር ዘሎ ጉጅለ ከም ወትሩ ንምፍሻል፣ እምነ-ሰረት ማዕርነት ዝኾነትን፣ ጭቡጥ ማሕበረ-ኢኮኖሚ ምዕባለ ንክነመዝግብ መንጠሪት ዝኾነት ዓወት 20 ጉንበት፣ መበል 29 ዓመት፣ “ሐዚ እውን መስመርና ኣፅኒዕና ንመኸተ” ዝብል መሪሕ ቃል ጨቢጥና፣ ኣብ ሰለስተ ግንባራት መኸተ ብሓባር ብምውፋር፣ ሓዱሽ ታሪኽ ንምምዝጋብ ክንረባረብ፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፃዊዒቱ የቕርብ፡፡ ሰናይ በዓል ሮሞዳን! ዒድኣልፈጥር!

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ፡ 14 ጉንበት 2012 ዓ/ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *