ሕድሪ ሰማእታት እንትነኽብር ኣገዳሲ እንተድኣ ኮይኑ ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ሕድሪ ሰማእታትና ተቐቢልና መስዋእቲ ንምኽፋል ቃል እንኣትወሉ ፍሉይ ውሳነ እንውስነሉን ናይ ውሳነ ዕለት እዩ”

ሕድሪ ሰማእታት እንትነኽብር ኣገዳሲ እንተድኣ ኮይኑ ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ሕድሪ ሰማእታትና ተቐቢልና መስዋእቲ ንምኽፋል ቃል እንኣትወሉ ፍሉይ ውሳነ እንውስነሉን ናይ ውሳነ ዕለት እዩ” ኢሎም። ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኢል
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኢል ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ተረኺቦም ዘሕለፎም መልእኽቲ፦

ዝተኸበርኹም ኣመራርሓን ኣባላትን ህወሓት፣ ዝተኸበርኩም ኣመራርሓ መንግስቲ፣ ዝተኸበርኩም ተሳተፍቲ ዕዱማት ኣጋይሽ፣ ኣቐዲመ እንኳዕ ንመበል 32 ዓመት መዓልቲ ሰማእታት ብሰላም ኣብፀኩም ኣብፀሐና እናበልኩ ዝተሰምዐኒ ክብሪ ክገልፀልኩም ይፈቱ

ሰነ 15 በቢዓመቱ ኢና ነኽብሮ፤ ሰነ 15 እነኽብረሉ ፍሉይ ምኽንያታት እውን ኣለና እዩ። እዛ ዕለት እዚኣ ዕለት ሰማእታት እያ፣ እዞም ሰማእታት እዚኦም ህዝቢ ክሓልፈሉ ህዝቢ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ክላቐቕ ብዙሕ መስዋእቲ ዝኸፈሉ እዮም። ህዝብና ካብ ጭቆና ተናጊፉ ሰላምን ዲሞክራሲን ዓሲልሉ፤ ስርዓት ኣፍሪሱ ሓዱሽ ስርዓት ኣጣይሹ ናብርኡ ክቕይር ብዙሕ መስዋእቲ ዝኸፈለ እዩ።

እዞም ሰማእታት እንትንዝክር እንተለና ሰብ ዕላማ ምዃኖም ኢና ልዕሊኹሉ ንዝክር። ካብ ባዕሎም ንላዕሊ ዝሪእዎ ህዝቢ ካብ ባዕሎም ንላዕሊ ዝሪእዎ ሕብረተሰብ ክሓልፈሉ “ኣነ ክሓልፍ ንሶም ይሕለፈሎም” ዝበሉ ፍልይ ዝበሉ ጀጋኑ እዮም።
እዞም ጀጋኑ እዚኦም ብዙሕ ፀገማት ተሸኪሞም፣ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ሓሊፎም ኣብ ከበድቲ ውግኣት እውን ኩለና ከምእንፈልጦ ፍሉይ መስዋእቲ ከፊሎም ኣብ ዘድሊ እዋን እውን ፈንጂ ረጊፆም፤ ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት ክመፅእ ፍሉይ ታሪኽ ዝሰርሑ እዮም።

ኣብ ሰነ 15 ኾይንና እንታይ ዓይነት ቅያ ከምዝሰርሑ ኩሉሻዕ ክንዝክር፣ ካብኣቶም ክንመሃር እዩ ዝግባእ። እዞም ስዉኣት ብዙሕ ክብርታት ዝነበሮም እዮም ልዕሊ ኹሉ ህዝቢ ክሓልፈሉ ህዝቢ ካብ ፀገም ክወፅእ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ከፊሎም እዮም። ህዝባውያን እዮም። ህዝባውያን ስለዝኾኑ እውን ንዕላማ ህዝቢ፣ ንጥቕሚ ህዝቢ ንድሕንነት ህዝቢ ኩሉ ንምኽፋል ድሉዋት ነይሮም።

ኣብ ዕላማ ፅንዓት “ዝኾነ ፀገም ይሃሉ ዝኾነ ሽግር ይሃሉ ዝኾነ ፀበባ ይሃሉ መኪትና ክንሓልፍ ኢና” ዝብል ፅንዓት ዝነበሮም እዮም። “ምእንተ ህዝቢ ዘይንኾኖ ነገር የለን” ዝብሉ እዮም። “ሓንሳብ ጥራሕ እንተይኮነ ደጋጊምና ነዚ ህዝቢ እንተንስዋእ ክንደይ ምተሓጎስና” ዝብሉ እዮም። ናብ መስዋእቲ ናብ ሓዊ ደስ ኢልዎም ሕጉሳት ኮይኖም እንትቀዳደሙ ኢና ንፈልጥ። ስለዚ እዞም ጀጋኑ እዚኦም ህያዋት እዮም ብዝሰርሕዎ ስርዓት ኣፍሪሶም ሓዱሽ ስርዓት ክህነፅ ገይሮም እዮም።

ታሪኽ ጥራሕ ኣይኮንናን ንዝክር ኩሉሻዕ ምሳና እውን ስለዝኾኑ እቲ ዝሰርሕዎ ምሳና እውን ስለዘሎ ንሕና እውን እተን ዝጀመርወን፣ እተን ዘዐወትወን እንተወሓደ ክንደግም ቃልና እነሐድሰሉ መዓልቲ እዩ።

ሰነ 15 ንኣኣቶም ምዝካር ጥራሕ ኣይኮነን ንሕና እውን እንታይ ኢና ንገብር ዘለና? እንታይ ኢና ንሰርሕ ዘለና? እዞም ደቂ ህዝቢ ዝኸፈልሉ እዞም ደቂ ህዝቢ ዝወደቕሉ ነቐፅሎ ዶ ኣለና? እዞም ደቂ ህዝቢ ሱቕ ኢሎም ኣይኮኑን ተሰዊኦም ህዝቢ ትግራይ ክሓልፈሉ እዩ ካብ ድኽነት ካብ ድሕረት ክናገፍ እዩ።

ከምኡ ዶ ንገብር ኣለና? እታ ሕድሪ ክሳብ ክንደየናይ ኢና ተቐቢልናያ? እተን ዝጀመርወን ንዕቀበን፣ ነማዕብለን፣ ነደንፍዐን ዶ ኣለና? ኢልና ኩሉ ነገር ክንርኢ ንባዕልና እውን ፈቲሽና እውን ክነመዓራሪ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ቃልና ክነሐድስ ምእንቲ ኢና ሰነ 15 እነኽብሮ። ምእንተ ዝኽሪ ጥራሕ ኣይኮነን። ንሶም ክዝከሩ ኣለዎም ህይወቶም ሓሊፉ እዩ ምእንተ ህዝቢ ተባሂሉ። ንዓና ግን ካብኡ ንላዕሊ እዩ። ዕላምኡ ህያው እዩ ክብርታቶም ነዚኦም እውን ክንፍትሽ፣ ዝጎደለ ክንምልእ፣ እዋኑ ዝሓቶ ጠለብ እውን ክንውስኽ ምእንቲ እዩ ሰነ 15 እነኽብሮ።

ኩለኹም ከምእትፈልጥዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከቢድ ወጥሪ፣ ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ከምዘለና ትፈልጡ ኢኹም። ኣብ መኸተ ኢና ዘለና። ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግ ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ንምምብርካኽ ክንደይ ሽርሒ ተኣሊሙ እዩ። ክንደይ ሽርሒ እውን ፈሺሉ እዩ ግን ገና እዩ። ጀሚርናዮ ኢና ዘለና እምበር ገና እዩ ኣይተወደአን። ኣብዚ ዓመት እውን ናብ ዝኸፍአ ኩነታት በፂሕና ሕገ መንግስቲ እዚ ኹሉ መስዋእቲ ዝተኸፈለ በኪ ዝተርፈሉ ፌደራል ስርዓት እውን ዶዃዕዃዕ ዝብለሉ፣ ከይዱ ከይዱ እውን እዚኹሉ መስዋእቲ ዝተኸፈለሉ መሰል ዓርሰ ውሳነ እውን ከምኡ ዝበነሉ ኩነታት ኢና በፂሕና። ኩለን እተን ዓወታት ፋሕ ኣብ ዝብላሉ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና።

እቲ መኸተ ክሕይል፣ ቃልስና ክነጠንክር፣ ከምቲ ኩሉሻዕ ንብሎ “ሕድሪ ሰማእታትና ኣይነዕብርን” ኢልና ክንቃለስ ክንፀንዕ ሽርሕታት ክንበጣጥስ ንሓደሽቲ ሽርሕታት እውን ክንዳሎ። ስለዝኾነ እውን መሰል ዓርሰ ውሳነና ክነረጋግፅ ኣካል ናይ መሰል ዓርሰ ውሳነና ዝኾነ መረፃና እውን ክነካይድ ኩለና ኣብ ዝተፃበበ ግዜ ተሓጋጊዝና ሓድነትና ኣስጢምና ክንረባረብ እዩ ዝግባእ።
ዕለት ሰማእታት ምኽባር ማለት እዙይ እዩ፤ ምጭራሕ ኣይኮነን፣ ጭርሖ ምድግጋም ኣይኮነን። ነቲ ዝወደቕሉ ዕላማ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንሕና እውን ከምኡ እንተድልዩ እውን ክንወድቕ መስዋእቲ ክንከፍል ትሕቲ መስዋእቲ ዘለዉ ኩሎም ሽግራት እውን ከምኡ ተፃዊርና መሰልና ክነኽብር ቃል ንኣትወሉ ዕለት እዩ።

ስለዚ እዚ መዓልቲ እዚ ፍሉይ መዓልቲ እዩ። እዚ ዝንሄናሉ ግዜ ፍሉይ ግዜ እዩ፤ ፈታኒ እዩ። እቲ ዝተቓለስናሉ ንዓቅብ ዶ ኣይንዓቅብ ነቐፅል ዶ ኣይነቐፅል? እዩ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንስገር ዶ ኣይንስገር? እዩ። ስለዚ ናይ ውሳነ ግዜ እውን እዩ ናይ ዝኽሪ ጥራሕ ኣይኮነን። ሕድሪ ሰማእታትና ኣይነዐብርን ጥራሕ ኣይኮናን ንብል ወሲንና ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ እንሰጋገለሩ ወሲንና ሽርሕታት እንበጣጥሰሉ ፍሉይ ናይ ውሳነ መዓልቲ ምዃኑ እውን ክንፈልጥ ኣለና።

ኣቱም መናእሰይ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ዝገበርክምዎ ቃልሲ ዓብዪ እዩ፣ ዘኹርዕ እዩ። ሳላ ኩሉ ተሓጋጊዙ ዝተቓለሰ እውን ሰላምን ድሕንነትን ህዝብና ክብሪ ህዝብና ሓሊና ኣለና፤ ግን ገና እዩ። ኣብ ሕሉፍ ቃልስና እውን “ቃልስና ነዊሕን መሪርን” እዩ እናበልና ኢና ተጓዒዝና ሕዚ እውን ቀሊል ዘይበሃል ቃልሲ ከምዘሎ ኩለና ክንፈልጥ ኣለና። ከም ድላይካ ኮይንካ ዝግበር ቃልሲ ኣይኮነን፤ ስጥምጥም ኢልካ ተሓጋጊዝካ ንዕላማ ንኽብሪ ህዝቢ ኢልካ ዝተወሰኑ ፀገማት ጥራሕ ዘይኮነስ ህይወት ምሕላፍ እውን መስዋእቲ ምዃን እውን ክብሪ ምዃኑ ፈሊጥና ዘኪርና ነዚ ዕለት እዚ ንዝለዓለ ቃልሲ ቃልና እነሀድሰሉ እዩ። ኩለና “ሕድሪ ሰማእታትና ኣንዐብርን” ኢልና ናብ ዝለዓለ ቃልሲ ንዝለዓለ መስዋእቲ ድሉዋት ከምእንኸውን እውን ዓብዪ እምነት እዩ ዘለኒ።

ደጊመ እንኳዕ ንመበል 32 ዓመት መዓልቲ ሰማእታት ኣብፀሐኩም ይብል!
ሕድሪ ሰዉኣትና ኣይነዐብርን!
የቐንየለይ!
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኢል

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *