ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና እንኳዕ ንመበል 1441 ኢድ ኣል ኣድሃ /ዓረፋ/ ብሰላም ኣብፀሐኩም! ኣብፀሐና! ዝብል መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ብሽም ህዝቢ ትግራይ እንተመሓላልፍ ዝለዓለ ሓበን ይስመዖ፡፡

ህዝብን መንግስትን ትግራይ፣ ሓድነቶም ኣስጢሞም ብዝተወደበ ዓቕሚ 6ይ ክልላዊ መረፃ ትግራይ ንምዕዋት ኣብ ፍሉይ ታሪኻዊ መድረኽ ዝካየድ “መኸተ መረፃ” ኣብ መንጎ ልምዓታዊ ዲሞክራስያዊ ሓይልን ኣሃዳዊ ውልቀ መላኺ ጉጅለን ናይ መወዳእታ ወሳናይ ግጥም እዩ፡፡ ብምዃኑ 6ይ ክልላዊ መረፃ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ 29 ዓመታት ብደሙን ኣዕፅምቱን ዘረጋገፆ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዳግም መረፅኡ ብካርዲ ኣዕዊቱ በዓል ቤት ሉኣላዊ ስልጣን ምዃኑ ዘመስክረሉ እዩ፡፡

ስለዝኾነ ኮምሽን መረፃ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ካብ ዝስየም ፅባሕ፣ብግዜ የለን መንፈስ ክልላዊ መረፃ ሰላማዊ፣ ናፃ፣ ግልፂ፣ ኣሳታፊ፣ ዲሞክራስያዊ፣ ሕጋውን ተኣማንን ኮይኑ ንክዛዘም ዛጊድ ዓበይቲ ተግባራት ምውጋን ጀሚሩ ኣሎ፡፡ እዚ ኮምሽን መረፃ ትግራይ ዝተውሃቦ ህዝባዊ ሓላፍነት ብኣግባቡ ክዋፃእ ድማ ህዝብን መንግስትን ትግራይ፣ ብሕጋዊ መንገዲ ዝወዳደሩ ፖለቲካዊ ፓርትታትን ኩሎም መድረግቲ ኣካላትን ኣብ ጎኖም ተሰሊፎም እጃሞም ብምውፋይ ንዓለም ኣብነታዊ ዝኾነ ሓዱሽ ታሪኽ ከመዝግቡ ይግባእ፡፡

በቲ ካሊእ መዳይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማን ገጠርን ዘሎ ህዝብና ኮሮና ቫይረስ እናተኸላኸለ “ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት” ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተጀመረ ተኸላ ፈልሲ ብዕቱብ እናሳለጠ ብፍላይ ሓረስታይ ትግራይ ምህርቱ ንምስሳን ዘኽእሉ እታወታት ፀንቂቑ ንምጥቃም ቀትርን ለይትን ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ዘተባብዕ እዩ፡፡ ብተመሳሳሊ ህዝቢ ከተማ መቐለ፣ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ጀሚርዎ ዘሎ ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ተስፋ ዝህብ ምንቅስቓስ ኣብ ሙሉእ ትግራይ እውን ተጠናኺሩ ክቕፅል ዘለዎ ጉዳይ እዩ፡፡ ብድማር ኣብ ገጠርን ከተማን ዘሎ ህዝብና ብውሽጥን ብደገን ሓድነቱ ንምሽርሻር ዝዓለመ በለካ ለኽዐካ ወረታት ንዘናፍሱ ከሓድቲ እዝኒ ከይሃበ መዓንጥኡ ሸጥ ኣቢሉ ውዳበታቱ እናሳጣጠመ ኣብ ስራሕ ቦትኡ፣ከባቢኡን መንበሪኡን ሰላም ብምሕላው ኣብ ዝተዋፈረሉ ዓውደ ስራሕ ይረባረብ ኣሎ።

ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኺ ጉጅለ ህዝብን መንግስትን ትግራይ መረፃ ክነካይድ ኢና ስለ ዝበሉ ጥራሕ “ተዳልየ ኣለኹ ኣዴታት ተጠንቀቓ፣ ደም መናእሰይ ክፈስስ እዩ፣ መሰረተ ልምዓት ክዓኒ እዩ” ብምባል ኣብ ኣደባባይ ተጠሊዑ ዝፈከሮ ፈኸራ፣ ኣብዚ ሰሙን ብስብከት ንህዝቢ ትግራይ ኣይወግእን ክብል ተሰሚዑ፡፡ እዙይ ከም ኣበሃህላ ወለድና “ዝኣኽለንያ ጢሕነንስ በኣለማርያም ይብላ” ከምዝብሃል ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመትን ፈረቓን እዚ ውልቀ መላኺ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኲናት ብምእዋጁ ልዕሊ 120 ሸሕ ትግራዋይ ብመንነቱ ተመዛቢሉ፣ ጀጋኑ ክልተ ምዕራፍ ዝኾኑ ጀነራላቱ ተቐንፂሎም፣ ብኣሻሓት ዝቑፀሩ ድማ ግዳይ ማእሰርቲ ኮይኖም እዮም፡፡ ብሓፈሻ ጎረሮ ህዝቢ ትግራይ ክዕፆ ዝገበረ እዚ ሓይሊ ኣብዚ ሰሙን ብይኾን ዶኾን ሓድነቱ ከም ሓፂን ኣስጢሙ ይምርሽ ንዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብዘይመሪሕነት ንምትራፍ ኣብ መንጎ መሪሕነቱ ኣፈላላይ ክፈጥር እከይ ኣረሜናዊ ተግባሩ ኣጠናኺሩ ቐፂልሉ ኣሎ፡፡ በቲ ካሊእ ወገን ድማ ሰላምን ዲሞክራስን ልምዓት ምርግጋፅ ዘይእንታዮም ጎበጥቲ ሓይልታት ከም ልማዶም ዕድመ መንበረ ስልጣኖም ንምንዋሕ ዘይናቶም መሬት ብነፍጢ ንምውራር ቀትሪ ምድሪ ሕንኽ ከይበሉ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ቅሉዕ ኲናት ኣዊጆም ኣለው፡፡ እንተኾነ ግና እዙይ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኺ ጉጅለን ተሓባበርቱን ብኹሉ ዓይነት ኣገባብ ኣብ ትግራይ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ኣድልዎን በደልን ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ከም እምኒ ዓረ የጠንክሮም እምበር ኣየንበርክኾምን፡፡

ኣብ መወዳእታ ኣብ መትከልና ፀኒዕና ነቲ ወሳናይ ግጥም ስዒርና ብዓወት መሰስ ንምባል፣ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ መንግስቱ ዓሲሉ፣ ቀንዲ ውራያቱ እናዓመመ ሽርሒታትን ውዲታትን ውሽጥን ደገን ፀላእቲ በጣጢሱ ከም ወትሮ መልሓሶም ክሓይኩ ገይሩ ንዓለም ዘስደምም ኣንፃባራቒ ዓወት ከም ዘመዝግብ ንፃት እውን ዘጠራጥር ኣይኸውንን፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *