በብምዕራፍ ፣ ሓዱሽ ታሪኽ ምምዝጋብ ባህሉ ዝገበረ፣ ህዝብና ሒዝና ንቕድሚት ክንምርሽ ኢና!!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
======================================
በብምዕራፍ ፣ ሓዱሽ ታሪኽ ምምዝጋብ ባህሉ ዝገበረ፣ ህዝብና ሒዝና ንቕድሚት ክንምርሽ ኢና!!

ሕገ-መንግስትን፣ልዕልና ሕግን ንክኽበር፣ ሉኣላዊ ስልጣን ህዝቢ ክረጋገፅ፣ ኩለ መዳያዊ መስዋእትነት ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ፣ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እናተኸላኸለ፣ መረፃ ካርዲ ምውሳድ ጥራሕ ከይኮነስ፣ 6ይ ክልላዊ መረፃና፣ ሰላማዊ፣ ነፃ፣ ግልፂ፣ ኣሳታፊ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ሕጋዊን ተኣማኒን ኮይኑ ንኽዛዘም ዝገብሮ ዘሎ ንጡፍ ተሳትፎ፣ ህዝብና ድሌቱ እንታይ ምዃኑ ንፈታውን ፀላእን ብጋህዲ ኣርእዩ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተሰመዖ ክብሪ ዝለዓለ ምዃኑ ይገልፅ።

ካብዚ ብተወሳኺ ክብርታት ህዝቢ ትግራይ ተላቢሱ፣ ኣብ መንጎ ተናሓናሕቲ ፓርቲታት፣ ዝተጀመረ መድረኽ ክትዕ ብምጥንኻር፣ 6ይ ክልላዊ መረፃና ሕግን ስርዓትን ስዒቡ ክዛዘም፣ ተናሓናሕቲ ፓርቲታት፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን፣ ኣብ ታሪክ ትግራይ ዓብይ ቦታ ክሕዝ እዩ ጥራሕ ከይኮነስ፣ ተምሳሌት ንካልኦት ህዝብታትን ማሕበረሰብ ዓለም ዝገብርን ብዓይነቱ ፍሉይ ፍፃመን እዩ። ብድማር እቲ ዝርከብ ውፅኢት ዲሞክራሲና አዕሚቑ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ከም እምኒ ዓረ ኣጠናኺሩ ምስሊ ክልልና ኣብ ዓለም ብእወንታ ክረኣይ ዝገብር እዩ።

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ 6ይ ክልላዊ መረፃና፣ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ 29 ዓመት ብደሙን ኣዕፅምቱን ዘምፀኦ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ፣ ዳግም ብመረፃ ካርዱ ዘረጋግፀሉ ዓብዪ ውራይ ምዃኑ ኣሚኑ፣ ዓቕሙ ብዘፍቐደሉ፣ ብሚልዮናት ዝቖፀር ገንዘብን ንዋትን መዲቡ ኣሎ። ብምዃኑ ኮምሽን መረፃ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዛጊድ፣ ንሓሙሽቲኦም ተናሓናሕቲ ውድባት ብጥረ ገንዘብ ብር 15 ሚልዮን ኣከፋፊሉ ኣሎ። ብንዋት ንምድጋፍ ድማ ኣድላይ ዘበለ ምድላዋት ወጊኑ ኣሎ።

ብሓፂሩ ህዝቢ ትግራይ 6ይ ክልላዊ መረፅኡ መግለፂ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ምዃኑ ብእምነት ጨቢጡ ብህልኽን ወነን ይንቀሳቐስ ኣሎ። ብምዃኑ ዛጊድ ልዕሊ 2 ነጥቢ 6 ሚልዮን መረፃይ ተመዝጊቡ ካርዲ ወሲዱ ኣሎ። ብድማር እዚ ዓብይ ታሪኻዊ ፍፃመ ንፈተውቲ ትግራይ እንተሐብን፣ብኣንፃሩ ንኣሃዳዊ ውልቀ መላኺ ጉጅለን መሻርኽቱን ከምኡዉን ቅርሺ ኣስኒቑ ዝለኣኾም ባንዳታት፣ ስሚ ኮይንዎም ኣሎ።

ህዝቢ ትግራይ መኸተ መረፃና ብዝተትሓዘሉ ሰደቓ ብግቡእ ምስ ምፍፃም ጎናጎኒ ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ግንባራት መኸተውን ዘይተሓለለ ፃዕሪ ይገብር ኣሎ። ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምምካት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫ (ማስክ) ኣብ ምግባር ዝተወሰነ ምምሕያሻታት ኣሎ። እንተኾነ ሸለል መለል ይገድድ ኣሎ እምበር ኣይቐነሰን። ሕሉፍ ሓሊፉ፣ ኣብ መቐለ ሕጊ ብምጥሓስ፣ መርዓ፣ ክርስትና፣ ፀበል፣ ምክያድን እቲ ዝዓበየ ብጣዕሚ ሓደገኛ ድማ ሰባት ድሒኖም ይወፁ ኣለዉ፣ ዝብል ኮሮና ቫይረስ ኣቕሊልካ ምርኣይ ኣተሓሳስባ ይንፀባረቕ ኣሎ። እንተኾነ ግን ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ትሕቲ ዓሰርተ ሰባት ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ዝበሃል ዝነበረ ዜና፣ ሎሚ ኣብ ትግራይ በብመዓልቱ ግዳይ እቱ ሕማም ዝኾኑ ሰባት ቑፅሪ ብኣማኢት ይውስኽ ኣሎ። ስለዚ ብኸምዚ እንተቐፂልና ኣደዳ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኺ ጉጅለ ንኸውን ከምዘለና ሕድ ሕድና ክንግንዘብን ክንኸላኸልን ይግባእ።

ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብፍላይ ቖልዑ ኣሸንዳ “ንምክልኻል ኮሮና ኣሸንዳና ኣብ ገዛና” ዝብል ጭርሖ ተሓንጊጠን፣ ኣብ ገዘአን ብመንፈስ ተሃዲሰን፣ መረፃና ንምዕዋት ዝገበረኦን ይገብረኦ ዘለዋ ምንቅስቓስ ዝነኣድ ኮይኑ፣ ኣብ ካልኦት ግንባራት መኸተ ከምዝደግሞኦ ድማ፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንፃት እውን ኣይጠራጠርን። ብቐንዱ ግና ሓረስታይ ትግራይ ክራማት ፀንቒቑ ንምጥቃም ብብርኪ ክልል 1 ነጥቢ 3 ሚልዮን ሄክታር ብዘራእቲ ንምሽፋን ካብ ዝተትሓዘ ዛጊድ 1 ነጥቢ 2 ሚልዮን ሄክታር ብምዉጋኑ ኣብ ዘራእቲ ሎሚ ዘበን 43 ሚኢታዊ ዝሸፈነ ምሸላ ፅቡቕ ሒዙ ከምዘሎ ቢሮ ልምዓትን ሕርሻን ትግራይ ገሊፁ ኣሎ።

ይኹን ዳእምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ፣ ዝተፈላለዩ ባልዓት ሓዊስካ፣ ብፍላይ ዕስለ ኣንበጣ ብምእታዉ፣ ክሳብ ሐዚ ኣብ ዞባ ደቡብ፣ ደቡብ ምብራቕን ምብራቕን ዝርከባ 10 ወረዳታትን 33 ጣብያታትን ኣትዩ እዩ። እዚ ዕስለ ናብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ክኣትው ይኽእል እዩ። እቲ ዕስለ ንምምካት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ዓቕሙ ብዘፍቐደሉ መከላኸሊ ማለት ኬሚካላት ሓዊስካ ዝተፈላለዩ እታወታትን መሳርሒታትን ኣዳልዩ እቲ ዕስለ ንምክልኻል ኣብ ኩለን ዞባታት በቢብርኩ ዘሎ ኣመራርሓ፣ ምልሻ፣ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይን፣ ብቐንዱ መንእሰይናን ንዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምስጋንኡ የቕርብ። እንተኾነ ግና እዚ ሎሚ ትግራይ ወሪሩ ዘሎ ዕስለ ኣንበጣ፣ እንተደኣ ብገንኡ ዘይተኸላኺልናዮ ዘብፅሖ ጥፍኣት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ስለዚ ህዝብና ብፍላይ መንእሰይ ትግራይ ተወዲቡ ዕስለ ኣንበጣ ክምክቶ፣ መንግስታዉን ዘይመንግስታዉን ትካላት ከምኡ ዉን ሰብ ሃፍትን ማሕበረሰብ ንግድን ትግራይ ድማ ዝተዋደደ ደገፍ ክትገብሩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፃዊዒቱ የቕርብ።

ኣብ መወዳእታ መኸተ መረፃ ትግራት ብወያናይ ህልኽን ወነን ካብ ምፍፃም ንድሕሪት ዘይብል፣ በብምዕራፉ ሓዱሽ ታሪኽ ምምዝጋብ ታሪኽ ዝገበረ፣ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ሒዚ ዉን ኣብ ኩሎም ግንባራት መኸተ ተወዲብና ድርብ ድርብርብ ዓወታት እናሓፈስና ንቕድሚት ንመርሽ።

ዓወት ን6ይ ክልላዊ መረፃ ትግራይ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *