ህፁፅ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ብዝምልከት ዝወፀ መግለፂን ውሳነን ስራሕ ፈፃሚ ብ/ክ/መ/ትግራይ

ህፁፅ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ብዝምልከት ዝወፀ መግለፂን ውሳነን ስራሕ ፈፃሚ ብ/ክ/መ/ትግራይ

ቤት ምኽሪ ብ/ክ/መ/ትግራይ መበል 6ይ ዙር ክልላውን ከባብያውን መረፃ 2012ዓ/ም ብ/ክ/መ//ትግራይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፌ.ዴ.ሪ.ኢ. ከምኡ እውን ሕገ መንግስቲ ብ/ክ/መ/ትግራይ እዋኑ ሓልዩ ንኽካየድ ብምውሳኑ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ክልልና ግቡኦምን ብፅሒቶምን ኣብ ምውፋይ ይርከቡ። ኣብዚ እዋን ቅድሚ መረፃ ክፍፀሙ ዘለዎም ኩሎም ናይ ቅድመ መረፃ ምንቅስቓሳት ሕግን ስርዓትን ተኸቲሎም እናተዛዘሙ ስለዝርከቡ ዝቐሪ መረፃ ምክያድን ብውሳነ ህዝቢ መንግስቲ ምምስራትን ይኸውን።

ይኹን እምበር ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን እዚ ከይዲ መረፃ ደው ክብል ከምዘለዎ እንተዘይኾይኑ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ከምዝግደድ ኣፍሊጡ ነይሩ። ነቲ ዝተልኣኸ ደብዳበ ብእዋኑ ግልፂ መልሲ ተዋሂቡዎ እዩ። ሕዚ’ውን ግን ብዘይተለመደ ኣግባብ ኣጀንድኡ ዘይፍለጥ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተፅሓፈ ናይ መልሲ ደብዳበ ብግልፂ ከምዘቐመጥናዮ ንክልላዊ መረፃ ህዝቢ ትግራይ ንምዕንቓፍ ዝመሓላለፉ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ውሳነ ተቐባልነት ከምዘይብሉ ክፍለጥ ይግባእ። ሓደ ህዝቢ ብመረፃ መተሓዳደርቱ ክመርፅ ይተባባዕ እምበር መረፃ ከይተካይድ ደው ኣብል እንተዘየለ ስጉምቲ ክወስደልካ እየ ኢልካ ምሕሳብ ጥራሕ ባዕሉ ነውራምን ፀረ ዴሞክራሲን እዩ። ክልላዊ መረፃና ንምክልኻልን ምቁፅፃርን ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝለዓለ ትኹረት ሂቡ ህዝቢ ከም ህዝቢ ብዝለዓለ መንፈስ፥ ድሌት፥ ብልዑል ተሳትፎ ንኹሉ ግልፂ ብዝኾነ ኣግባብ ንምክያድ ኣብ ጫፍ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ከይዲ መረፃ ንምትዕንቓፍ ብፌደራል መንግስቲ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ኢድ ኣእታውነት ኣብ ናይ ሃገር ህልውና ሓደጋ ዘምፅእ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ክፍለጥ ይግባእ። ስለዝኾነ እውን ስራሕ ፈፃሚ ብ/ክ/መ/ትግራይ ዝስዕብ ውሳነታት ኣመሓላሊፉ ኣሎ።

1. መበል 6ይ ክልላውን ከባብያውን መረፃ 2012 ዓ/ም ብሕገ መንግስቲ ፌ.ዴ.ሪ.ኢ.ን ብ/ክ/መ/ትግራይን መሰረት ዝካየድ ዘሎ ብምኻኑ ብዝኾነ ይኹን ኢድ ኣእታውነትን ፀቕጥን ንሰከንድ እውን ደው ክብል ከምዘይኽእል ደጊምና ነረጋግፅ።

2. ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን መረፃ ትግራይ ደው ንምባል ይኹን ዝኾነ ዓይነት ዕንቅፋት ዝፈጥር ውሳነ እንተሕልፍ ናይ ኹናት ኣዋጅ ምእዋጅ ምዃኑ ፈሊጡ ካብ ከምዚ ዝበለ ታሪኻዊ ጥፍኣት ንባዕሉ ክቑጠብ ኣጥቢቕና ነተሓሳስብ።

3. ንውሳነ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ስዒቡ ዝመፅእ ግብረ መልስን ጉድኣትን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽንን ቀ/ሚኒስትር ሃገርን ተሓተትቲ ከምዝኾኑ ንኹሉ ፈታውን ፀላእን ግልፂ ክንገብር ንፈቱ።

4. ዝተኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ነቲ መግለፂ ዓርሰ ውሳነኻ ዝኾነ መረፃኻ ንምትዕንቓፍ ብፌደራል መንግስቲ ይኹን ብኻሊእ ንዝውሰድ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኢድ ኣእታውነት ብብቕዓት መኪትና ዘይተርፍ ዓወትካ ንኽተረጋግፅ ተዳሎ።

5. ዝተኸበርኩም ብሄር፥ ብሄረሰባትን፥ ህዝብታት ኢትዮጵያን ሓይልታት ሕብረ ብሄራዊ ፌደራሊስትን፣ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ መረፃ ዕላምኡ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዓርሰ ውሳነ ተጠቒሙ ሕጋዊ መንግስቲ ንምጥያሽ ብምኻኑ ንኸይዲ መረፃ ህዝቢ ትግራይ ኩሉመዳያዊ ደገፍ ክትገብሩን ነዚ መረፃ ንምትዕንቃፍ ብፌደራል መንግስቲ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ብፅንዓት ክትቃወሙን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ንክትብሉን ፃውዒትና ነቕርብ።

6. ሕገ መንግስቲ ንምሕላውን ዲሞክራሲ ስርዓት ንምዕሟቕን ዝተጣየሽኩም ሃገራዊ ትካላት ኩሉኹም ነዚ ኣብ ክልልና ዝካየድ መረፃ ዕዉት ንምግባር ካባኹም ትፅቢት ዝግበር ድጋፍ ክትገብሩን መረፃና ንምትዕንቓፍ ዝግበር ኢድ ኣእታውነት ብምቅዋም ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነትኩም ክትዋፅኡ ንፅውዕ።

7. ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንዕዉትነት እዚ መረፃ ድጋፍ ክተገብሩን መረፃ ንምትዕንቓፍ ዝግበር ኢድ ኣእታውነት ክትኩንኑን ፀቕጢ ክትፈጥሩን ሓላፍነትኩም ክትዋፅኡ ፃውዒትና ነቕርብ።

8. ሕዚ’ውን ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ሕግን ስርዓትን ተኸቲሉ ኩሉ ዝምልከቶ ወገን ብዘሳትፍ ዘተ ዝፍታሕ እምበር ብሓይለ መልጢን ብፀቕጢን ንምፍታሕ ምፍታን እዛ ሃገር ናብ ዝለዓለ ሓደጋ ዘእቱ ብምኻኑ ህዝቢ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ መሰሉን ስልጣኑን ተጠቒሙ ንዘካይዶ መረፃ ንምትዕንቓፍ ኮነ ንምሕማስ ዝሓስብ ኣካል ኮነ ምስዚ ተሰሊፉ ኣንፃር ህልውናን ድሕንነትን ህዝብና ዝወፍር ሓይሊ ካብ’ዚ እኩይ ተግባሩ ክእርነብ ይግባእ እናበልና ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናይ ህዝብና መሰል ዓርሰ ምሕደራ ንምርግጋፅ ዘለዎ ኩለመዳያዊ ድሉውነት በዚ ኣጋጣሚ እዚ ደጊሚና ነረጋግፅ።

ስራሕ ፈፃሚ ብ/ክ/መ/ትግራይ
መቐለ 28 ነሓሰ 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *