ቀዳማይ ወያነ! እምነ ሰረት፣ መሰል ዓርሰ ውሳነ!!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስቲን ክልል ትግራይ
===================================
ቀዳማይ ወያነ! እምነ ሰረት፣ መሰል ዓርሰ ውሳነ!!

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ፣ ሃርበኛታት ኣዴታትናን ኣቦታትናን፣ ደቂ ትግራይ፣ ቃልሲ ኣንፃር ስርዓት መስፍንነት ዝወልዕዎ፣ መበል 77 ዓመት ቀዳማይ ወያነ፣ ኣብ እንዝክረሉ ፅባሕ፣ ድሕንነትን መንነትን ትግራይ ውሑስ ንምግባር፣ 6ይ ክልላዊ መረፃ ምክያድና ንኹሉ ትግራዋይ ተወሳኺ ሓዱሽ ታሪኽ ምፅሓፍን ድርብ ዓወት ዘግህድን እዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ እንኳዕ ንዝኽሪ መበል 77 ዓመት ቀዳማይ ወያነ፣ ብሰላም ኣብፀሐኩም! ኣብፀሐና! ዝብል ሰናይ ትምኒት መልእኽቲ ብሽም ህዝቢ ትግራይ፣ እንተመሓላልፍ፣ዝላዐለ ሓበንን ክብርን ይስመዖ፡፡

በዚ ኣጋጣሚ ህዝብን መንግስት ትግራይን መበል 77 ዓመት ቀዳማይ ወያነ እናዘከሩ 6ይ ክልላዊ መረፀኦም ብዓወት ንክዛዘም ኣብ ዝሸባሸብሉ ድሮ፣ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢፌድሪ ኣጀንድኡ ግልፂ ዘይገበሮ ህፁፅ ኣኼባ 30 ነሓሰ 2012 ዓ.ም ከምዘካይድ ኣፍሊጡ ኣሎ፡፡ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢፌድሪ ኣብ ዘሳልጦ ኣኼባ ዝመያየጠሉ ኣጀንዳ ንጊዚኡ ዋላ ዕላዊ ኣይግበሮ ዘሕልፎም ውሳኔታት ግቡእ ክትትልን ስነ ኣእሙራዊ ሓዊስካ ኣድላይ ዘበለ ምድላዋት ምግባር ግድን እዩ። እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢፌድሪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝሃቀነ ዝኾነ ዓይነት ውሳነ ከም ወትሮ መኪቱ ከም ዘፈሽሎም ተወሳኺ ዓወት ከም ዘመዝግብን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንፃት እውን ኣይጠራጠርን።

ህዝቢ ትግራይ፣ ካብ 1850ታት ክሳብ 1920ታት፣ ብመስፍናውን ኣሃዳዊን ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይበፅሖ ዝነበረ ምሒር ምዝመዛን፣ ብሄራዊ ዕብለላን ብምቅዋም ብረት ኣልዒሉ ተዃሺሑ እዩ፡፡ ብፍላይ ድሕሪ ስዕረት ፋሽሽታዊ ጣልያን 2 ጰጉሜን 1935 ዓ/ም፣ ህዝቢ ትግራይ ብመስፍናዊ ስርዓት ሃይለስላሴ ዝበፅሖ ዝነበረ ወፅዓ፣ ግፍዕን፣ መድልዎን ኣይቅበልን ኢሉ ኣብ ከባቢ ሕንጣሎ፣ እምባ ኣርዓዶም ማይ ደርሁ ዝበሃል ቦታ “ውዕሎና ውዕሊ ማይ ደርሁ” እናተብሃለ ዝፅዋዕ ውዕሊ ብምእሳር፣ ቓልሲ “ቀዳማይ ወያነ” ተወሊዑ ንመስፍናዊ ስርዓት ሃፀይ ሃይለስላሴ ነቀይ ነቀይ ኣቢልዎ ነይሩ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ሰኣን ውሕሉል መሪሕነት ስጡም ውዳበን ከምኡ እውን ብኣረሜናዊ ጨፍጫፍ ፣ ነፈርቲ ባዕዳዊ እንግሊዝ ዝተሓገዘ ሽሾ ሰራዊት ስርዓት ሃይለስላሴ፣ ቃልሲ ቐዳማይ ወያነ ንግዚኡ ተደጓሉ ፀኒሑ እዩ።

እንተኾነ መቐፀልታ ቐዳማይ ወያነ ዝኾነን፣ መሰል ዓርሰ ዉሳነ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ፣ ኣብ ሽትኡ ዘብፀሐ፣ ህዝባዊ መስመር ነፂሩ፣ ምልኣተ ህዝቢ ኣንቂሑ፣ ወዲቡን ኣዕጢቑን፣ ዓወት ዝዕተረ ፕሮግራም ጨቢጡ፣ ን17 ዓመታት ዝተኻየደ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ፣ ተቃሊሱ፣ ዘቃለሰ፣ ወያናይ መሪሕነት ታሪኽ ንዘለኣለም ዘዝንትዎ ዕዙዝ ተራ ተፃዊቱ እዩ፡፡ ብድማር ንዘበናት ብሓይልታት ትምክሕቲ፣ ሓርነት ሓሪምዎ ዝፀንሐ ህዝቢ ትግራይ፣ ቅድሚ 29 ዓመታት፣ ደሙን ኣዕፅምቱን ገቢሩ መሰል ዓርሰ ውሳኒኡ ኣረጋጊፁ እዩ፡፡

ሎሚ ዘሎ ሓዱሽ ወለዶ ድማ ሕድሪ ስዋኣት ከይዕበረ፣ ብቐንዱ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመትን ፈረቓን፣ ብሓይልታት ትምክሕቲ ዝምራሕ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኺ ጉጅለ ዘሳወሮም ሽርሒታት፣ ግንባር ቀደም ተዋሳኣይ ኮይኑ ኣፈሸልዎም፡፡ ብድማር ዋርድያ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ፣ ድሕንነትን ሃለዋትን ትግራይ ውሑስ ብምግባሩ፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ዝስመዖ ሓበን ዝለዓለ ምኻኑ ብኽብሪ እንትገልፅ፣ ብሓፈሻ መንእሰይ ትግራይ ብፍላይ ድጅታል ወያነ፣ 6ይ ክልላዊ መረፃና ሰለማዊ፣ ነፃ፣ ግልፂ፣ ኣሳታፊ፣ ዲሞክራስያዊ፣ ሕጋዊን ተኣማንን ኮይኑ ንኽዛዘም እጃሙ ከም ዘውፊ ብምትእምማን እዩ፡፡

ኣብ መወዳእታ 6ይ ክልላዊ መረፃና፣ ኣብ ፅባሕ መበል 77 ዓመት ቀዳማይ ወያነ ብዓወት ክዛዘም ምግባር፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣብ ትግራይና ይኹን ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ዓለም ዝርከብ ኩሉ ትግራዋይ፣ ትማሊ፣ ሎሚ፣ ይኹን ፅባሕ፣ ኣብ መሰል ዓርሰ ወሳነኡ ፈፂሙ ዘይደራደር ምኻኑ፣ ብጭቡጥ ብምርኣይ፣ ብመረፃ መኸተ፣ መሰሉ ኣረጋጊፁ፣ ሓዱሽ ዓርሰ ምምሕዳር ኣጣይሹ ፈተውትና ዝሕበንሉ፣ ብኣንፃሩ ፀላእትና ድማ ዳግም መልሓሶም ዝሓይክሉ ከምዝኸዉን ኣየጠራጥርን፡፡

ዓወት ን6ይ ክልላዊ መኸተ መረፃ ትግራይ!

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ :29 ነሓሰ 2012 ዓ/ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *