ንህዝቢ ትግራይ ምግልጋል ድርብ ክብሪ እዩ !!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
====================================
ንህዝቢ ትግራይ ምግልጋል ድርብ ክብሪ እዩ !!

ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ፣ 14 መስከረም 2013 ዓ/ም፣ ፍረ ፃማኻ ስለዝረኸብካ፣ እንኳዕ ደስ በለካ! ደስ በለና! ዝብል መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እንተመሓላልፍ ንዓኻ ንምግልጋል ህዝባዊ ሓላፍነቱ ንምፍፃም ቃሉ ብምህዳስ እዩ፡፡

ህዝቢ ትግራይ፣ ሓይልታትን ትምክሕትን መሻርኽቶምን ግንባር ፈጢሮም፣ ዝዝውርዎ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኺ ጉጅለ፣ ኣብ ርእስኻ ዘሳውሮ ማእለያ ዘይብሎም ሽርሕታት፣ ሓድነትካ ኣጠናኺርካ በጣጢስካ፣ ኣብ ዓርሰኻ ጥራሕ ተኣማሚንካ ዓለም ብዓለሙ፣ ዘስደመመ ታሪኻዊ መረፃ መኸተ፣ ብቃልስኻ ኣዕዊትካ፣ ፀላእትኻ መልሓሶም ክሓይኩ፣ ፈተውትኻ ድማ ክሕበኑን፣ ካብ መትከልካ ፈተኽ ከምዘይትብል ብግቡእ ክርድኡን ገይርካ ኢኻ፡፡

ብምዃኑ ታሪኻዊ ዕለት 14 መስከረም 2013 ዓ/ም፣ 6ይ ዘበን 1ይ ስሩዕ ጉባኤ፣ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምስረታ መንግስቲ፣ ብወከልትኻ ኣቢልካ ንቐፃላይ ሓሙሽተ ዓመት ዝመርሐካ፣ መንግስቲ ኣጣይሽካ ኣለኻ፡፡ እዚ ዓብዪ ፍፃመ ትግራይ ዓዲ ሕግን ስርዓትን ምዃና ጥራሕ ከይኮነትስ፣ ብቐንዱ ንባዕልኻ ካብ ጥፍኣት ኣድሒንካ፣ ውሕስነትን፣ ድሕንነትን ትግራይ ኣረጋጊፅካ፣ ሓራ ህዝቢ ምዃንካ ንፈታውን ፀላእን ዕላዊ ዝገበርካሉ ዕለት እዩ’ሞ በዚ ኣብነታዊ ተግባርካ ክትሕበንን፣ ብሙሉእ ድምፂ ወከልትኻ ዝተመረፁ ርእሰ ምምሕዳር ክልልና ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣብ ዕለት ሽመቶም ዝሓበርዎም መሰረታዊ ኣንፈታት፣ ጨቢጥካ ቐፃሊ ጉዕዞኻ ክተማዓዱ ግድንን ግቡእን እዩ፡፡

ከምዝፍለጥ ዘለናሉ ንኡስ መድረኽ፣ ሎሚ ወሓጥኩኹም፣ ፅባሕ መፃእኽኹም፣ እናበለ ዝፍክር፣ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኺ ጉጅለ ህዝቢ ትግራይ ብዝገበርካዮ ዘይተሓለለ ፃዕሪ፣ ብዝፀሓፍካዮ ተወሳኺ ሓዱሽ ድሙቕ ታሪኽ ልክዑ ፈሊጡ ዋላ ሰገጥ እንተበለ፣ ሕዚ እውን ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ፣ ዝተፈላለዩ ሽርሒታት ጥፍኣትን ዕንወትን እናፈሓሰ ዝውዕልን ዝሓድርን እዩ፡፡ ስለ ዝኾነ እዚ ጉጅለ፣ ሒዝዎ ዘሎ እከይ ዕላማ ሓመድ ድበ ክሳብ ዝኽደን ንፃት እውን ምዝንጋዕ ፈፂሙ ኣይግባእን፡፡ ብፍላይ እንቃዓ ቅርሺ ኣስኒቑ፣ ዝለኣኾም፣ ዕሱባት ሰላምና ከይዘርጉልና ከምወትሮ፣ ቆቋሕ ኮይንካ ምሕላው፣ ትግራይ ንፀላእቲ ረመፅ ምዃና ደጊምካ ደጋጊምኻ ምርግጋፅ ቅድመ ኩነት ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ፡፡

ልዕሊ ኩሉ ግና ካብ ግዳማዊ ፀላኢና፣ ዝኸፍአን፣ ሓድነትና ዝሽርሽርን፣ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ድኽነት፣ ድሕረትን ድንቁርናን ከምኡ እውን ክራይ ኣካብነት ዝወለዶም ከባብያዊነት ሓዊስካ፣ ንህዝቢ ትግራይ ዘማርሩ፣ ብዙሓት ፀገማት ኣለው፡፡ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ዘሎ ብልሽው ምሕደራን፣ ውራ መሬትን፣ ብቐንዱ ብኣየር ንኣየር ንግዲ ዝደልቡ ደላሎን፣ ጅበኦም ምምላእ ዝለመዱ ዝተፈላለዩ ሰራሕተኛታትን መንግስትን ተሻሪኾም መሬት ብፀሓይ ቀትሪ ይወሩ ኣለዉ፣ ስለዚ ህዝብና ነዞም እከይ ተግባራት ዝፍፅም ዘለው ወገናት ካብ ዝፍፅምዎ ዘሎ ገበናት ክእርነቡ፣ ምስ መንግስቲ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ብዘይ ምሕረት ክቃለሶምን ናብ ፍርዲ ከቕርቦምን ይግባእ፡፡

ብዋናነት ህዝብና ሰንሰን ዘብሉ ዘለው ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር፣ ምጉዳል ፍትሒ ስእነት ስራሕን፣ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ዋዕን ስጡም ሓድነቱን ክኾልፉ ይኽእል እዮም፤ ይኹን ደኣ እምበር እዞም ፀገማት ዕምቆቶም፣ ስፍሓቶምን ርዝነቶምን ዋላ ከቢድ እንተኾነ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ከም ዘይፍትሑ ንዝኾነ ሰብ ዝስወር እንተዘይኮነ እውን ኣብ ከይዲ ኣይፍትሑን ማለት ግን ኣይኮኑን፡፡ ብርግፅ እዞም ፀገማት ብቐንዱ ለውጢ ኣረኣእያ ዝደልዩ፣ ዋላ ይኹኑ እምበር፣ ውዒሎም ሓዲሮም መንግስቲ፣ ልምዓታዊ ሰብ ሃፍትን ብኣውርኡ ድማ ዓቕሚ ህዝብና ኣዋዲድና ብርኪ ብብርኪ ከም እንፈትሖም ዘጠራጥር ኣይኸውንን፡፡

ስለዝኾነ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታትን ፈረቓን ኩለመዳያዊ፣ መኸተና ቀንዲ ተዋሳኣይ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ፣ ኣብ ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳር፣ ምርግጋፅ ፍትሒ፣ ክራይ ኣካብነት ምስ መዳሕንቱ ንምቕባር፣ ብንቕሓት ብምስታፍ ውሽጣዊ ፀገማትናን ግዳማዊ ፀላእትናን ኣምበርኪኽና፣ ድኽነት ብርኪ ብብርኪ ብምውጋድ ድሌት ህዝብና ዘዕግብ ማሕበረ-ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ክነረጋግፅ ይግባእ፡፡

ኣብ መወዳእታ ዝጀመርናዮ ስራሕቲ ትራንስፎርሜሽንን ዲሞክራታይዜሽንን እናዐወትና፣ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ፀገማት ንምስጋር ይኹን ትግራይ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንምብፃሕ ዝከኣል፣ ምሸላ ሓዊስካ ሓረስታይ ትግራይ ዘፍረዮም ኩሎም ዓይነት ፍርያት ዘራእቲ ፀንቂቕካ ብምጥቃም፣ ደኣንት ዘፍረይዎም ኩሎም ዓይነት ፍርያታት ንምጥቃም ዘኽእል መሰረታዊ ኣተሓሳስባ ለውጢ ብተግባር ምሽራፍ፣ ተሞክሮ ዝዓበያ ዓድታት ወሲድና ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ምዕባለ ንምብፃሕ ባዕልና ዘፍረናዮ ፍርያት ንምጥቃም ዘኽእል ሓዱሽ ባህልን ክብርን ዓርሰ ምርኮሳን ወኒንና ሰፊሕ ውሽጣዊ ዕዳጋ ምፍጣር እንተኺኢልና ጥራሕ እዩ፡፡ ስለዝኾነ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ መንእሰይ ትግራይ ብቐንዱ ባህሊ ቁጠባ ብምዕባይ ንቕድሚት ክንምርሽ፣ ኮቪድ -19 እናተኸላኸልና፣ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ንምምካት ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት እጃሞም ከወፍዩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፃውዒት እንትተቕርብ ንህዝቢ ትግራይ ምግልጋል ድርብ ክብሪ ምዃኑ ኣሚኑ ኩሉ ካብኡ ትፅቢት ዝግበሩ ንምፍፃም ድልዉነቱ ብምርግጋፅ እዩ፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ
15 መስከረም 2013 ዓ/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *