ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ፅሬት መሓውር መሪሕነትን መንግስትን ዝዕቀን ብመንፅር ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ኩለ መዳያዊ ለውጢ ልምዓትንዩ!

Tuesday 03 November 2015          E-Mail to Friend

መረፃ 2007 ዓ/ም ህዝብና ዓቕሚ ምልላይ ረብሓታቱ ኣዝዩ ዕዙዝ ብዝኾነ ብርኪ ከምዘማዕበለ ዘንፀባረቐሉ ፍሉይ እዋን ነይሩ፡፡ ናይዚ መግለፂ ድማ ጉድለት ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ዝተርኣየሎም ጉዳያት ንበይኖም ፈልዩ ብቐፃልነት ነዚ ዝፈትሕ ልምዓታውን ድሞክራሲያውን መንግስት እዩ ኢሉ ኣስሚሩሉ፡፡ኣብ ትሕቲ ሰላም ዴሞክራስን ስሉጥ ምዕባለ ኢኮኖሚን ኾይንካ ዝፍጠር ክፍተታት ብምእራም መንግስቲ ምምስራት እዩ ቀንዲ ውራይና ብምባል እቲ መረፃ ዝተትሓዘሉ ሽቶታት ከተዓናቕፉ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዝነበሩ ሓይልታት ድልየት ኣምኪኑ ውን ሓሊፉ እዩ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ብምኽንያት ንሻምናይ ግዘ ዝበዓል ዘሎ መዓልቲ ሰንደቕ ዓላማ ዝተዳለወ መግለፂ ቅዋም ብ/ክ/መ/ት

Wednesday 14 October 2015          E-Mail to Friend

ብተሳትፎ ህዝባ ህዳሴኣ ንምርግጋፅ፣ ሰንደቕ ዓላማ ንምብራኽ ትምርሽ ዘላ ሃገር -ኢትዮዽያ

ለብዘበን ንሻምናይ ግዘ ዝበዓል መዓልቲ ሰንደቕ ዓላማ ሃገርና ብተሳትፎ ህዝባ ህዳሴኣ ንምርግጋፅ፤ሰንደቕ ዓላማ ንምብራኽ ትምርሽ ዘላ ሃገር-ኢትዮዽያ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ 8 ጥቅምቲ 2008 ዓ/ም ክፅምበል እዩ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

መሰረታዊ አንፈታት ካልአይ ብርኪ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን

Tuesday 29 September 2015          E-Mail to Friend

ብርእሰ ምምሕዳር አይተ አባይ ወልዱ ዝቐረበ

I. ካብቶም ቁልፊ መልእኽትታት ብክፋል

አብ ሰናይ ምምሕዳር ህዝብና ዝደልዮ ደረጃ ዕግበት ኣይተፈጠረን

 ዝነበሩ ናይ ምትእንጋድ ፀገማት ናይ ምድላው ፀገማት ናይ ምኽሪ ምድጋፍ ምትእስሳር ፀገማት ፈቲሕና እቲ ይዕበይ ይንኣስ ካፒታል ዘለዎ በዓል ሃፍቲ ወዲ ዓዲ ከከም ዓቕሙ ኢንቨስት ክገብር ኣፀቢቕና ክንሰርሕ ኢና

 አብ ሰናይ ምምሕዳር ተሳትፎን ረብሓን ህዝብና ብዘይ ኣድልዎ ብዘይምልጃ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ፡፡ ቕድም ክብል ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ምምሕያሽ እኳ እንተሃለወ በቲ ህዝብና ዝደልዮ ደረጃ ዕግበት ኣይተፈጠረን ስለዝኾነ ብጣዕሚ ዓብይ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና

 ሚድያ እቶም ፀገማት ህዝቢ ክዝትየሎም ናብ ዝምልክቶ መንግስታዊ ኣካል ቀሪቦም መልሲ ክረኽቡ ጉድለታት ክፍለጡ ፅቡቕ ስራሕ ክጋፍሑ ርኡይ ተዋሳኣይ ክኸውን ኣለዎ

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

መኽፈቲ መደረ መበል 12 ጉባኤ ውድብ ህወሓት ክቡር ኣይተ ኣባይ ወልዱ ኣቦ መንበር ህወሓትን ፕሬዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን

Tuesday 25 August 2015          E-Mail to Friend

ዝኸበርኩም ናይ ውድብና ህወሓት ኣመራርሓ!! ዝኸበርኩም ናይ ኢህወደግን ኣጋር ውድባት ተወከልቲ!! ዝኸበርኩም ጉባኤተኛታትን ዕዱማት ኣጋይሽን!!

ኣቐዲመ ድሕሪ ናይ 2 ዓመትን ፈረቓን ፅዕፁዕ ናይ ስራሕን ቃልስን ዓወታትን እንኳዕ ናብ መበል 12ተ ጉባኤ ብደሓን መፃእኹም ክብለኩም ይፈቱ፡፡

መበል ዓሰርተ ክልተ ጉባኤና እንተነካይድ ብሃንደበት ካብ ጉባኤታትና ብመስዋእቲ ንዝተፈለየና ብሉፅ መራሒና ተጋዳላይ መለስን ምእንታን ንህዝባዊ ዕላማ ተወፍዮም ዝተሰውኡ ኩሎም ሰማእታትና ብምዝኻር እዩ፡፡ 10ይ ጉባኤና ብስውእ ተጋዳላይ መለስ እናተመርሐ ስጋዕ ሕዚ እንፍፅሞን እንምራሓሉን ዝነበረ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ናይ መደብ ኣንፈታት ሓንፂፁ ከምዝነበረ ዝዝከር እዩ፡፡ መበል 11 ጉባኤ ህወሓት ካፍቲ 10ይ ጉባኤ ህወሓት ዝወሰኖ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ናይ መደብ ኣንፈት ናይ 2 ዓመትን ፈረቓን ኣፈፃፅማ ገምጊሙ መጠናኸሪ ኣንፈታት ኣነፂሩ ወሲኑ እዩ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next