ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

E-Mail to Friend Print Bookmark and Share

ብተሳትፎ ህዝባ ህዳሴኣ ንምርግጋፅ፣ ሰንደቕ ዓላማ ንምብራኽ ትምርሽ ዘላ ሃገር -ኢትዮዽያ

ለብዘበን ንሻምናይ ግዘ ዝበዓል መዓልቲ ሰንደቕ ዓላማ ሃገርና ብተሳትፎ ህዝባ ህዳሴኣ ንምርግጋፅ፤ሰንደቕ ዓላማ ንምብራኽ ትምርሽ ዘላ ሃገር-ኢትዮዽያ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ 8 ጥቅምቲ 2008 ዓ/ም ክፅምበል እዩ።

ሃገርና ኢትዮዽያ ካብቲ ኣዝዩ ዘሰክፍ መጠንን ዓይነትን ድኽነት፤ብሳላ ቅኑዕ ፖሊሲን ስትራተጅን፤ልምዓታውን ዴሞክራስያውን መስመርን ኣመራርሓን ተሳትፎ መላእ ህዝብን፤ሎሚ ሃገርና ኢትዮዽያ ካብተን ስሉጥ ምዕባለ ዘመዝግባ ዘለዋ ኣብነታውያን ሃገራት ዓለም ሓንትን ኣብ ቅድሚት ትፅራሕን ንምዃን በቂዓ እያ።

ድኽነት ካብ ዝባን እንግድዓ ህዝብና መሊኡ እንተዘይተላዒሉ ከም ህዝብን ሃገርን ምቕፃል ኣይከኣልን ዝብል ዘይንቕነቕ መትከል ዝኣመነ ህዝብን መንግስትን ኢትዮዽያ ንጭቡጣት ዓቕምታትና፣ፀጋታትናን ዕድላትናን ፀንቂቑ ብምጥቃም፤ህዳሰ ሃገርና ንምርግጋፅ ብኹሉ ዓቕምታቱ ምርብራብ ስለዝጀመረ ዓለም ኣፋ መሊኣ ትምስክረሉ ጭቡጣት ዓወታት ከመዝግብ ክኢሉ።

ስም ሃገርናን ሰንደቕ ዓላማናን ብዝተልዓለን ብዝተርኣየን ቁፅሪ፤ ኣብነት ዓይነ መርፍኡ ዝጠፍኦ ድኽነትን ዓፀባን ዝነበረ ስምና ፤ክብርን ሞገስን ንስዉኣትና ይብፀሓዮም ሞ ፤ራእይ ብሉፅ መራሒ መለስን ሕድሪ ሰማእታትናን ብዘይ ገለ ሰጋእ መጋእ ፅኑዕ ቃል ኪዳን ዝሓዘ ህዝብን መንግስትን ኢትዮዽያ፤ኣብ ቀፀልቲ ዓሰርተ ዓመታት ኣብ ተርታ ማእከላይ እቶት ዘለወን ሃገራት ከስርዕ ዝኽእል መስተንክራዊ ዓወታት እንዳሓፈሰን፤ሰንደቕ ዓላማና ኣብነት ለውጥን ምዕባለን ኮይና ክትርአ ህልኽካ ዘወድእ ቃልስን መስዋእትን ተገይሩ፤ነታ ናይ ሕዚ ኢትዮዽያ ክትፍጠር ኣኽኢሉ እዩ።

ብፍላይ ኣብ ገጠርን ሕርሻን ፤ኣብ ጥዕናን ትምህርትን ዝሓፈስናዮም ዓወታት መንግስታት ዓለም ብኣብነትነት ኣብ ልዕሊ ምምዛዞም ኣብ ከተማታትና ዝርአ ዘሎ ለውጢ ምዕባለን ′ውን ህዳሰ ኢትዮዽያ ኣማን ብኣማን ይረጋገፅ ከምዘሎ ዘንፀባርቕ እዩ።

ብዘይካ ′ዙይ ኣብ ፀጥታን ድሕንነትን ዜጋታትን ሃገርናን ዘሎ ውሑስ ኩነታት ከምዘሎ ኮይኑ፤ኣብ ዓለም ካብተን ብኢድ ዝቑፀራን ንድሕንነት ፀጥታን ከባቢአንን ውፅዓት ህዝብታትን ኩለ መዳይ ደገፍን መስዋእትነትን ብምኽፋል ተምሳሌት ሰላም ዝኾነት ሃገር ክትፍጠር በቒዓ እያ።

ዓለም ኣብ ኣሰካፍን ኣሰካሕን ህውከትን ብፅብፅን ኣብ ዝራኣየሉ ኩነታት ፤ውሑስ ሰላም ፣ፀጥታን ድሕንነትን ዘለዋ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ኣኽባሪ ሰላማ ብስፍሓት ዝጥለበሉ ኢትዮዽያ ስለዝኾነት፤መፅለሊትን ንዓበይትን ቁልፊን ዓለማዊ ዋዕላታትን ኣኼባታትን ክትሕረ ኣብቂዑዋ።

ትማሊ ብትካቦን ኣደራዕን ናብ ኣፍ ሞትን ምብትታንን ተንከርከር ትብል ዝነበረት ሃገር፤ሎሚ ብፃዕዳ ርሃፃን እንግድዓን ገዘፍትን ወሰንትን መሰረተ ልምዓት ክትሃንፅ ካብ ምርኣይ ዝዓቢ ፀጋ የለን።ካብ ውሽጢ ′ዚኦም ሰንደቕ ዓላማና ፀብለል ኢላ ክትንብልበል ዳግማዊ ናይ ዓርሳ ምትእምማን፣ይክኣልን መርኣያን ረብሓ ዞባዊ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ግምት ዘእተወ ተምሳሌት ምሕዝነት ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ህንፀቱ ተፋርቕ ዘላ ሃገር ኮይና ሽማ ኣብ ኣደባባይ ዓለም ይልዓል ኣሎ።

ሎሚ ሰንደቕ ዓላማ ኢትዮዽያ ምልክት ናፅነት ካብ ምዃን ዝዘለለ ድኽነት ብዘየዳግም ናብ መቓብር ተፋኑ ዘላ ሃገር ስለ ምዃና ዝምስክር ትእምርተ ሰላም፣ልምዓትናን ሉኣላውነትናን ኮይኑ እዩ።

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ

ትማሊ ምእንተ ማዕረ ተሳታፍነትካን ተጠቃምነትካን ንምርግጋፅ፤እዛ ሃገር ካፍቲ ኣትያቶ ዝነበረት መሃሙቕ ዞቑይቕካ ንምውፃእ ኣብነታውን ግዘ ዘየህስሶን ኣበርክቶኻ ኣንቢርካ ኢኻ።ኣብዚ ሕዚ ኣንፃር ድኽነት ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ′ውን እንተኾነ ከምታ ወትርኻ ንዘለዉኻ ፀጋታትን ዕድላትን እንዳተጠቐምካ፤ ሕነ ሕነ ትማሊ ዝኸፈልካዮ ኩለ መዳይ ዋጋ ፤ኣብ ልምዓት፣ሰላምን ዴሞክራስን ዘይነዓቕ ዓወታት ብምሕፋስ ሃገራዊ ኣበርክቶኻ ብዝያዳ እንዳኾላዕካዮ ትርከብ።መእንተ ′ዙይ ሰንደቕ ዓላማ ሃገርካን ክልልካን መሊኡ ኣብነት ልምዓትን ምርግጋፅ ሰላምን ዴሞክራስን ክሳብ ዝኮና ኣብ ጎኒ ልምዓታውን ዴሞክራስያውን መንግስትኻ ክትስለፍ ብ/ክ/መ/ትግራይ ይፅውዕ።

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ

ንድርቂ ዝፃወር ኢኮኖሚ ንምፍጣር ክሳብ ሕዚ ህዝብና ከቢድ ፃዕሪ ብምግባር ካብ በረኻነት ናብ ሓምለዋይነት ዝብል ስያመ ዝረኸባ ከምኒ ጣብያ ኣብርሃ ወኣፅብሃ ዝበላ ጣብያታት ክበራኸታ ኣለወን። ቅድም ክብል ጥምየትን ሞትን እንስሳ ዘስዕብ ዝነበረ ድርቂ ኣብዚ ሕዚ እዋን ክልልናን ሃገርናን ንደገ ከየቋመቱ ድርቂ ብናይ ውሽጢ ኢኮኖሚያዊ ውህሉል ዓቕምን ክንቆፃፀሮ ምጅማርና እቲ ንሓምለዋይ ልምዓት ስትራተጂ ምዕዋት ኣብ ኩሉ ዘፈር ዝሰራሕናዮም ተግባራት ይዕወቱ ከምዘለዉ መርኣያ ክኸውን ዝኽእለ እዩ።

ክብርን ሞገስን ንስዉኣትና!


ጥቅምቲ 14, 2015
ሕዳር 03, 2015

ፅሬት መሓውር መሪሕነትን መንግስትን ዝዕቀን ብመንፅር ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ኩለ መዳያዊ ለውጢ ልምዓትንዩ!
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
መስከረም 29, 2015

መሰረታዊ አንፈታት ካልአይ ብርኪ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
ነሓሰ 25, 2015

መኽፈቲ መደረ መበል 12 ጉባኤ ውድብ ህወሓት ክቡር ኣይተ ኣባይ ወልዱ ኣቦ መንበር ህወሓትን ፕሬዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
ነሓሰ 10, 2015

በቢ መድረኹ ዝተመዝገቡ ዓወታት፣ ብምስፋሕን ብምዕሟቕን፣

ኩለመዳያዊ ዓወታት ንሕፈስ !
ንምሉእ ትሕዝቶ ...