ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

E-Mail to Friend Print Bookmark and Share

መረፃ 2007 ዓ/ም ህዝብና ዓቕሚ ምልላይ ረብሓታቱ ኣዝዩ ዕዙዝ ብዝኾነ ብርኪ ከምዘማዕበለ ዘንፀባረቐሉ ፍሉይ እዋን ነይሩ፡፡ ናይዚ መግለፂ ድማ ጉድለት ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ዝተርኣየሎም ጉዳያት ንበይኖም ፈልዩ ብቐፃልነት ነዚ ዝፈትሕ ልምዓታውን ድሞክራሲያውን መንግስት እዩ ኢሉ ኣስሚሩሉ፡፡ኣብ ትሕቲ ሰላም ዴሞክራስን ስሉጥ ምዕባለ ኢኮኖሚን ኾይንካ ዝፍጠር ክፍተታት ብምእራም መንግስቲ ምምስራት እዩ ቀንዲ ውራይና ብምባል እቲ መረፃ ዝተትሓዘሉ ሽቶታት ከተዓናቕፉ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዝነበሩ ሓይልታት ድልየት ኣምኪኑ ውን ሓሊፉ እዩ፡፡

ህዝብና ቆፂሩ ዝነገረና ክፍተታትናን ጠለባቱን ከመይ ከምዝስተኻኸሉን ከምዝማልኡን፤ ኣብዚ ዓመትን ብቐፃሊ ኣካል 5 ዓመት ትልሚ ዕብየትን መሰረታዊ ለውጥን ዝትሓዙ መደባት ምስ ጠለባቱ ኣዋሃሂድካ ብተሳትፎ ህዝቢ ንምርኣይ ዘኽእል መድረኽ በፂሕና ኣለና፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ብእዋኑ ግልፂ ዘይገበርናሉ ሕቶታቱን ርኢቶታቱን መብርህን መልስመልስን ሂብና ናብ ዝልዓለ ብርኪ ሓበራዊ ምርድዳእ ንምብፃሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሰፋሕቲ መድረኻት ምኽፋት ጀሚሩ ኣሎ፡፡ ካብዞም መድረኻት እዚኦም ብመንፅር ንምንጋስ ሰናይ ምምሕዳር ህዝብና ዘልዓሎም ጉድለታት መሰረት ዝገበረን ኩለ መዳያዊ ለውጢ ልምዓት ክምዝገብ ዝተቐመጠ ከቢድ መደብ ዝፀውር ኣመራርሓን ፈፃምን መንግስቲ በቢብርኩ ዘሎ መሪሕነትን ንምፍጣር ንባዕሉ ዘፅርየሎም መድረኻት ተኸፊቶም ኣለው፡፡

ምስዚ ጎና ጎኒ ድማ ብርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝምራሕ ልኡኽ ላዕለዎት ኣመራርሓ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ እናተንቀሳቐሰ ህዝቢ ዘልዕሎም ሕቶታት ይሰምዕ ኣሎ፡፡ እዚ ህዝቢ ዝበሎ ዝስማዓሉ ምንቅስቓስ፣በቢእዋኑ ንኣመራርሓ ክልልና ካብ ህዝቢ እናተኣከቡ ዝበፅሕዎ ሪኢቶታት ህዝቢ ከምዘለዉ ኮይኖም ኣብ ባይታ ምስ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ብምግንዛብ ዝተፈጠሩ ሓደሽቲ ሕቶታትን ነቶም ክፍተታት ንምምላእ በቢደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓ ዝገበሮ ፃዕሪ ዝተመልኡን ዘይተመልኡን ንምፍላይ ኣኽኢሉ እዩ፡፡

ህዝብና በቢብርኩ ዝካየዱ ዘለው መድረኻት መሪሕነትን ፈፀምቲ ኣካላትን ብዝጠልብዎ ፅሬት ብርኪ ይካየዱ ምህላዎም ብቐረባን ብተኸታታልን መረዳእታ ዝረኽበሉ ዓቕሚ መራኽብቲ ሓፋሽ ክጠናኸርን ኣብ መወዳእታ ድማ ምስ ህዝቢ ዝዝተየሉ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ክካየድ እዩ፡፡ እዞም ኸይዲ፣ህዝብና ኣብ መሰረታዊ መደባት መንግስትን ብቐፃልነት ንምምይያጥ ዘለዎ ጠለብ ይዓቢ ከምዘሎ፤ካብዚ ዓይነት ጠለብ ህዝቢ ሓዱሽ ናይ ሕብረተሰብ ምውሳእ ልምዓት ፣ዲሞክራስን ሰናይ ምምሕዳርን እናተጠናኸረ ይኸይድ ከምዘሎ የረጋግፅ፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዚ ፉሉይ ተዋስኦ ሕብረተሰብ መሊሱ ፅርየት ግልጋሎት ኣወሃህባ ክመሓየሽ፤ተኸታታሊ ተሳትፎን ምውሳእ መደባት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ዲሞክራሲን ህዝብና ናብ ዝልዓለ ብርኪ ብምስግጋር ስምዒት ይግበአንን ይምልከተኒ እዩ ዝብል ሓላፍነት ኣብ ሕድሕድ ዜጋ ክነግስ ከምዝገብሮ ይተኣማመን፡፡ ነዙይ ′ውን እዩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንኻልኣይ ብርኪ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ክህሉ ዝኽእል መንግስታዊ ፋይናንስ ካብ ድጎማ 36 ቢልዮን ፣ ካብ ግብሪ ዝርከብ 20 ቢልዮን ፣ ናይ ዘላቒ ልምዓት 5.4 ቢልዮን፣ ብድምር 61.4 ቢልዮን እዩ ነይሩ፡፡ይኹን እምበር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጠለባት ህዝቢ ንምምላእ ተሳትፎ ህዝቢ ብኹለ መዳይ እንተዓብዩ፤ ዘየድልዩ ወፃእታት ስለዝቕንስ፣ ቁጠባ ውሽጢ ዓዲ ስለዝሕይልን፣ ተሳትፎ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ሰብ ሃብትን መሰረታዊ ዝላ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ክመፅእ ስለዝገብርን 84 ቢልዮን ብር ዝጠልብ ልምዓት ንምምፃእ ዝተለጠጠ ሸቶ ሒዙ ኣሎ፡፡ ጠለብ ህዝቢ ካብዙይ ንላዕልውን ክንህር ከምዝኽእል ሕሉፍ ሓሙሽተ ዓመት ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ዝነበረ ድቃስ ዝኸልእ ሓታቲ ህዝቢ ትምህርቲ ተወሲዱሉ እዩ፡፡ስለዙይ ነቲ በጀት ዘይተትሓዘሉ ድጋፍ ህዝቢ፣ሰብ ሃፍትን ገበርቲ ሰናይን ኩሉ ግዱስ ትግራዋይ ፈታዊ ትግራይ ብጉልበቱ፣ብኽእለቱ ብገንዘቡ ክድግፍን ዝድግፍ ክስሕብን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይፅውዕ፡፡


ሕዳር 03, 2015
ጥቅምቲ 14, 2015

ብምኽንያት ንሻምናይ ግዘ ዝበዓል ዘሎ መዓልቲ ሰንደቕ ዓላማ ዝተዳለወ መግለፂ ቅዋም ብ/ክ/መ/ት
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
መስከረም 29, 2015

መሰረታዊ አንፈታት ካልአይ ብርኪ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
ነሓሰ 25, 2015

መኽፈቲ መደረ መበል 12 ጉባኤ ውድብ ህወሓት ክቡር ኣይተ ኣባይ ወልዱ ኣቦ መንበር ህወሓትን ፕሬዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
ነሓሰ 10, 2015

በቢ መድረኹ ዝተመዝገቡ ዓወታት፣ ብምስፋሕን ብምዕሟቕን፣

ኩለመዳያዊ ዓወታት ንሕፈስ !
ንምሉእ ትሕዝቶ ...